BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Proniewski Marek (University of Białystok, Poland), Piątkowski Paweł (University of Bialystok, Poland), Niedźwiecki Arkadiusz (University of Bialystok, Poland)
Title
The Principle of Equal Chances Versus the Concepts of Labor Market
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 5(89), s. 51-66, bibliogr. s. 65-66
Keyword
Rynek pracy, Dyskryminacja, Bezrobocie
Labour market, Discrimination, Unemployment
Note
JEL Classification: E12, E13, E19, E24, E69, F15, J65
summ.
Abstract
The paper characterizes the selected theories of the labor market, starting from the classical theories, through the Keyenesian, neoclassical and neo-Keynesian theories and ending with the concepts that point at the possibility of unemployment in the conditions of equilibrium on the labor market, in the context of the essential principle of the EU economic policy related to equal chances. The principle, in accordance with which no person or social group may be discriminated against, may have positive impact on the efficiency of the market mechanism in the aspect related to employment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Branka M., Dunaj M., Dymowska M., Sekutowicz K., 2010, Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - raport z badania ewaluacyjnego, MRR, Warszawa.
 2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Non-discrimination and equal opportunities: A renewed commitment, (COM 2008) 420, Brussels 2.07.2008.
 3. Ekonomia rynku pracy, 2007, D. Kotlorz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Jarmołowicz W., Knapińska M., 2011, Współczesne teorie tynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji, "Zaszyty Naukowe" nr 9., PTE, Kraków.
 5. Keynes J.M., 2003, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., 1998, Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, "Studia i Materiały", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 7. Kwiatkowski E., 2009, Pojęcie i determinanty bezrobocia równowagi w świetle teorii rynku pracy [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, W. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Polityka rynku pracy. Teoria rynku pracy, 2015, M. Frączek (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Reich M., Gordon D. M., Edwards R. C., 1973, A Theory of Labor Market Segmentation, "American Economic Review", Vol. 63 Issue 2.
 10. Ricardo D., 1929, Zasady ekonomii politycznej i podatkowania, Geberthner i Wolff, Warszawa - Kraków - Lublin - Łódź - Paryż - Poznań - Wilno - Zakopane.
 11. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr  1783/1999.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 14. Shapiro C., Stiglitz J. E., 1984, Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, "American Economic Review" 1984, vol. 74, nr 3.
 15. Smith A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Szaban J. M., 2016, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 17. Woźniak B., 2008, Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka wobec rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 18. Wytyczne w zakresie kryteriów oceny dla działania 4.4 PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2017-2013, 2007, PARP, Warszawa.
 19. Zieliński M., 2017, Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.05.89.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu