BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowicz Marzanna (University of Białystok, Poland), Wyszkowska Dorota (University of Bialystok, Poland), Piekarska Ewelina (University in Białystok, Poland)
Title
Controversies over Non-Conventional Instruments of Financing Budget Needs of Local Government Units
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 5(89), s. 99-116, rys., tab., bibliogr. s. 114-116
Keyword
Dług, Limity kredytowe, Instrumenty dłużne, Instrumenty finansowe, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Debt, Loan limit, Debt instrument, Financial instruments, Local government units
Note
JEL Classification: H71, H72, H74
summ.
Abstract
Local government units resort to external repayable sources of financing their own activity, mainly those connected with investments, when the financial sources they have at their disposal are insufficient. However, owing to an unfavorable financial situation, some of them lose their creditworthiness because their debts exceed the legal limit. In such a situation, they decide to use the so-called unconventional instruments, which, although they provide certain long-term benefits, in a longer time perspective lead to negative consequences, connected mainly with diminished financial liquidity and the necessity to bear inflated costs of debt service. The aim of the paper is to present the reasons for using unconventional instruments of financing budget needs by decision-makers, as well as their specific character and economic effects, particularly as regards the financial stability and security of LGUs, the transparency of local finances and the related hazards. The achievement of this aim required analysis of the literature devoted to the subject, reports of controlling institutions and statistical data regarding the debt level of LGUs. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bitner M., Cichocki K., Sierak J., 2013, Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz^ ich wpływ finansowanie infrastruktury, IBS PAN, Seria: Badania Systemowe, Vol. 71, Warszawa.
 2. Biuletyn Statystyczny Ministra Zdrowia, 2016, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.
 3. Borodo A., 2006, Samorząd terytorialny. System prawno- finansowy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 4. Cichocki H., Moser K., 2016, Leasing zwrotny jako forma finansowania JST, "Państwo i Społeczeństwo", No. 1.
 5. Dalton H., 1948, Zasady skarbowości, Wydawnictwo K. Rutskiego, Łódź.
 6. Dyląg B., 2016, Samorządy omijają prawo, resort finansów zapowiada zmianę przepisów, "Portal Samorządowy.pl", http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/samorzady-omijaja-prawo-resort-finansow-zapowiada-zmiane- przepisow,78747.html (date of access: 19.07.20170.
 7. Filipiak B.Z., 2014, Płynność finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec znaczącego obciążenia długiem publicznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" No. 65.
 8. Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2015, 2016, MSP, Warszawa.
 9. Jastrzębska M., 2006, Ograniczenia w zaciąganiu długu przez jednostki samorządu terytorialnego w  Polsce na tle rozwiązań w państwach członkowskich Unii Europejskiej, "Finanse Komunalne", No. 6.
 10. Jastrzębska M., 2009, Ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, http://www.samorzad.lex.pl/ czytaj/-/artykul/ograniczenia-zadluzenia-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w- swietle-spelnienia-przez--polske-kryteriow-fiskalnych-konwergencji (date of access: 19.07.2017).
 11. Jastrzębska M., 2016, Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, "Ekonomiczne Problemy Usług", No. 125.
 12. King D.S., 1984, Fiscal Tiers: The Economics of Multi-Level Government, Allen & Unwin, London.
 13. Konberger-Sokołowska E., 2015, Wskaźnik zadłużenia a uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, "Finanse Komunalne", No. 1-2.
 14. Krzemińska A., 2011, Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle limitów zadłużenia, [in:] Zarządzanie długiem publicznym. Aspekty finansowe i  płynnościowe, E. Denek, B. Filipiak (eds.), "Zeszyty Naukowe WBS w Poznaniu", No. 36.
 15. Marchewka-Bartkowiak K., 2010, Reguły fiskalne, "Analizy Sejmowe BAS", No. 7 (32).
 16. Mayer B., 2016, Względność długu, "Eurogospodarka", No. 3.
 17. Milesi-Ferretti G.M., 1997, Fiscal rules and the budget process, "Giornale degli Economisti e Annali di Economia", Vol. 56, No. 1- 2.
 18. Misterek W., 2008, Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 19. Nawrocki B., 2016, Restrukturyzacja zadłużenia, [in:] Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Niestandardowe instrumenty finansowe, spółki komunalne, zamówienia in-house, P. Walczak (ed.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 20. Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, dokument elektroniczny, 2016, KR RIO, Łódź.
 21. Poniatowicz M., 2006, Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej, [in:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), "Zeszyty Naukowe", No. 426, "Ekonomiczne Problemy Usług" No. 1, Vol. II.
 22. Rejestr TERYT. Portal Statystyki Publicznej, 2017, GUS, http://eteryt.stat.gov.pl/eteryt/ raporty/WebRaportZestawienie.aspx (date of access: 19.07.2017).
 23. Renke K., 2016, Instytucja subrogacji w aspekcie finansowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Rozważania na tle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, [in:] Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a  Europejska Karta Samorządu Lokalnego, J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (eds), Wydawnictwo CeDeWu Sp. z  o.o., Warszawa.
 24. Rossi S., Dafflon B., 2002, The Theory of subnational balanced budget and debt control, [in:] Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt, B. Dafflon, (ed.), Studies in Fiscal Federalism and State- Local Finance Series, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
 25. Schick A., 2010, Post-Crisis Fiscal Rules: Stabilising Public Finance while Responding to Economic Aftershocks, "OECD Journal on Budgeting", Vol. 2.
 26. Skuza S., 2003, Bariery w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego, część II, "Bank i Kredyt", No. 3.
 27. Sprawozdania z. działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez, jednostki samorządu terytorialnego za lata 2008- 2016, KR RIO, Warszawa.
 28. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r., 2017, KR RIO, Warszawa.
 29. Swianiewicz P., 2003, Zadłużenie jako forma finansowania działalności samorządów - doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Finanse Komunalne", No. 5.
 30. Swianiewicz P., 2004, Bez bankructw. Zadłużenie samorządów w Europie, "Wspólnota", No. 10.
 31. Swianiewicz P., 2004a, Local Government Borrowing. A Report on Central and Eastern Europe, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Budapeszt.
 32. Swianiewicz P., 2011, Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium S.A., Warszawa.
 33. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j., Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.
 34. Wiewióra M., 2009, Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich, "Materiały i Studia" No. 239, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 35. Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową, 2016, NIK Warszawa.
 36. Wyniki finansowe instytucji kultury w 2016 r, 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 37. Zadłużenie sektora finansów publicznych I kw./2017, 2017, Biuletyn kwartalny, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 38. Zawora J., Zawora P., 2013, Deficyt i zadłużenie samorządów gminnych w świetle ograniczeń ustawowych, "Przedsiębiorstwo i Region", No. 5.
 39. Żółciak T., 2017, Gminy unikają pożyczania w parabankach, "Dziennik Gazeta Prawna", No. 67 (4466) of 05.04.2017.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.05.89.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu