BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przygodzka Renata (University of Białystok)
Title
Evaluation versus the Efficiency of Public Policies
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 5(89), s. 134-147, tab., bibliogr. s. 145-147
Keyword
Ewaluacja, Polityka publiczna, Efektywność
Evaluation, Public policy, Effectiveness
Note
JEL Classification: EH43, H50, H83
summ.
Abstract
The article discusses the importance of evaluation in shaping effective public policies. Its purpose is to answer the question of whether and in what conditions evaluations can be a tool for improving the efficiency of public policies. The article has a theoretical nature and is based on studies of both domestic and foreign literature. The analysis presented in the paper shows that from a theoretical point of view the evaluation (along with its methodology and analytical tools) can be an effective instrument for improving the efficiency of public policies. In practice, however, this efficiency mainly depends on such factors as: the model of governance or the mentality of public administration representatives. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alkin M.C., Christi C.A., Rose M., 2006, Communicating evaluation, [in:] Handbook of evaluation: policies,programs and practices, I. Shaw, J.C. Green, M.M. Mark (ed.), Sage, London.
 2. Alkin M.C., Christie C.A., 2004, An evaluation theory tree, [in:] Evaluation Roots, M. C. Alkin (ed.), SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
 3. Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, 2012, A. Surdej (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Analiza polityki publicznej. Podejścia teoretyczno- metodologiczne, 2013, A. Wojciuk (red.), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 5. Antosz P., Drożdżak Z., Felcis W., 2012, Kultura ewaluacyjna w Polsce, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (18).
 6. Badanie potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w  ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w Instytucjach Zarządzających oraz Instytucjach Pośredniczących I i II stopnia w ramach NSRO 2007-2013, 2010, EGO s.c., Warszawa.
 7. Brenninkmeijer A., 2016, Feedback for better performing public sector, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (35).
 8. Christie C.A., Alkin M.C., 2013, An evaluation theory tree, [in:] Evaluation Roots: A Wider Perspective of Theorists' View and Influences, (ed.) M.C. Alkin (2nd Ed), SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
 9. Dixit A., 2012, Ekonomiści jako doradcy polityczni i społeczni, [w:] Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, A. Surdej (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 10. Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, 2007, (red.) A. Haber, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Ewaluacja funduszy strukturalnych -perspektywa regionalna, 2007, (red.) S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. Kraków.
 12. Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, 2007, (red.) A. Haber, M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 13. Felcis W., Drożdżak Z., Antosz P., 2012, Użyteczność jako kryterium ewaluacji polityk publicznych, "Zarządzanie Publiczne" nr 1(17), DOI 10.4467/20843968ZP.12.002.0526.
 14. Górniak J., 2005, Ewaluacja jako czynnik doskonalenia zarządzania strategicznego w  administracji publicznej: projekt SAPER, I konferencja ewaluacyjna - Ewaluacja programów o charakterze społeczno- gospodarczym finansowanych z funduszy strukturalnych, 16 września 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 15. Górniak J., 2007, Ewaluacja w cyklu polityk publicznych, [w:] Ewaluacja funduszy strukturalnych -perspektywa regionalna, (red.) S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 16. Guba E.G., Lincoln Y.S., 1981, Effective evaluation, Jossey-Buss Publishers, San Francisco.
 17. Hausner J., 2008, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 18. http://pte.org.pl/o-ewaluacji/ (date of access: 25.07.2017).
 19. https://sjp.pwn.pl/sjp/ewaluacja;2557271.html (date of access: 28.07.2017).
 20. Katz I., Newton B.J., Shona B., Raven M., 2016, Evaluation theories and approaches; relevance for Aboriginal context, Social Policy Research Center, Sydney.
 21. Kierzkowski T., 2002, Ocena (ewaluacja)programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 22. Kuźnik F., 2012, Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych, KPZK PAN, Warszawa.
 23. Mark M.M., 2008, Building a  better evidence base for evaluation theory: Beyond general calls to a framework of types of research on evaluation, [in:] Fundamental issues in evaluation, N.L. Smith, P. Brandon (ed.), Guilford Press, New York.
 24. Mertens D.M., Wilson A.T., 2012, Program Evaluation Theory and Practice. A Comprehensive Guide, The Guildford Press, New York.
 25. Miller R.L., 2010, Developing standards for empirical examinations of evaluation theory, "American Journal of Evaluation", No. 31.
 26. Olejniczak K., 2005, Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 4 (22).
 27. Olejniczak K., 2007, Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym, [w:] Rozwój', region, przestrzeń, G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 28. Olejniczak K., 2008, Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 29. Olejniczak K., 2008a, Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji, [w:] Teoria i praktyka interwencji publicznych, K Olejniczak, M. Kozak, B. Lendzion (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 30. Olejniczak K., Ferry M., 2008b, Ewaluacja w praktyce sektora publicznego, [w:] Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, B. Pietras-Goc (red.), Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków.
 31. Reichart I., 2011, Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych, "Zarządzanie Publiczne", nr 1(13), Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ.
 32. Rothbard M.N., 2009, Interwencjonizm czyli władza a  rynek, Fijorr Publishing Company, Chicago-Warszawa.
 33. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.U. UE nr L347/320.
 34. Scrivens M., 1967, The methodology of evaluation, [in:] Perspctives of curriculum evaluation, R. W. Tyler, M. Gagne, M. Scrivens (ed.), Rand McNally & Co, Chicago.
 35. Sobiech R., 2008, Ewaluacja a rozliczalność władz publicznych, [w:] Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, B. Pietras-Goc (red.), Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków.
 36. Stufflebeam D.L., Shinkfield A.J., 2007, Evaluation Theory, Models & Applications, Jossey-Bass, San Francisco.
 37. Szarfenberg R., 2013, Nauki o i dla polityki publicznej: podejścia teoretyczno-metodologiczne [w:] Anaiza polityki publiczne], A. Wojciuk (red.), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 38. The Evaluation of Socio-Economic Development, 2003, Tavistock Institute.
 39. Vedung E., 2017, Public policy and program evaluation, Routledge, New York.
 40. Weber M., 1949, Methodology of social science, 1st ed., Free Press, Glencoe.
 41. Woźnicki J., 2012, Nowa dyscyplina - "nauki o polityce publicznej" usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, "Nauka", nr 1.
 42. Zawicki M., 2007, Trzy płaszczyzny ewaluacji - z praktyki polskiej administracji publicznej, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (2).
 43. Zybała A., 2015, Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce, "Wrocławskie Studia Politologiczne", nr 15.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.05.89.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu