BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Plawgo Bogusław (University of Bialystok), Citkowski Mariusz (University of Bialystok), Garwolińska Monika (University of Bialystok)
Title
Competences, Innovations and Internationalization as the Key Development Factors of Network Enterprises
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 5(89), s. 148-163, rys., bibliogr. s. 161-163
Keyword
Kompetencje, Otwarte innowacje, Internacjonalizacja, Organizacje sieciowe, Klastry
Competences, Open innovation, Internationalization, Network organisations, Business cluster
Note
JEL Classification: D85, L10, L14, P13
summ.
Abstract
On the basis of the analysis of the subject literature and in particular empirical research the paper presents the analysis of the impact that major changes in the surrounding of enterprises in the form of knowledge-based economy, increase of innovation requirements, including the development of the model of open innovations and globalization have on the formation and development of network enterprises. On the other hand, the analysis regards the impact of network enterprises on the competitiveness of the entities functioning in their frameworks by means of the development of competences, innovativeness and internationalization. The conclusions presented in the elaboration imply that the formation of the structures of network enterprises ought to be viewed as the sign of the adjustment of economic organizations to the changing conditions of the surrounding. The concept of a network enterprise ought to be developed as the new paradigm in management sciences because within its frameworks it is possible to explain better the main changes related to the functioning of a modern enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achiche S. et al., 2012, Open Innovatiom practise in cluster context: A Mediocon Valley Case study, [in:] Marjanovic D. et al.. DESIGN2012 - PROCEEDINGS, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb.
 2. Bojewska B., 2013, Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 3. Bratnicki M., 2000, Kompetencje przedsiębiorstwa Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 4. Castells M., 2013, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Chesbourgh H., 2017, The Future of Open Innovation, Research Technology Management.
 6. Chesbrough H., 2003, Open innovation, The new imperative for creating and profiting form technology, Harvard Business School Press, Boston.
 7. Chesbrough H., 2006, Open innovation: new paradigm for understanding industrial innovation, [in:] H. Chesbrough, H. Vanhaverbeke, W. West, New Frontiers in Open Innovation, Oxford.
 8. Chesbrough H., Appleyard M., 2007, Open innovation and Strategy, "California Management Review", vol. 50, no. 1.
 9. Citkowski M., 2014, Polityka rozwoju klastrów w Polsce, BFKK, Białystok.
 10. Citkowski M., 2017, Obserwacja uczestnicząca jakom członek Rady Klastra Obróbki Metali.
 11. Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 12. Daszkiewicz N., 2008, Internacjonalizacja małych i średnich firm na Pomorzu w świetle badań empirycznych [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Herman A., Poznańska K. (red.) SGH Warszawa.
 13. Dodourova M., Bevis, 2014 Networking Innovation in the European Car Industry: Does the Open Innovation Model Fit? , Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 69.
 14. Drucker P.F., 1999, Zarządzanie w XXI wieku, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 15. Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S., 2011, Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Gdańsk, Szczecin.
 16. Grudzewski W. M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo w przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
 17. Huang F., Rice J., 2013, Does open innovation work better in regional cluster?, "Australasian Journal of Regional Studies", vol. 19, no. 1.
 18. Kapitał ludzki jako wartość firmy, Narzędzie Pomiaru Kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, 2015, PARP, Warszawa.
 19. Klimas P., 2014, Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 20. Kossowska M., Sołtysińska I., 2002, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Kowalski A.M., 2010, Znaczenie klastrów w  tworzeniu nowych form innowacji, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(47).
 22. Kowalski A.M., 2012, Rola klastrów w transferze wiedzy z nauki do gospodarki na przykładzie wybranych krajów regionu Morza Bałtyckiego, [w:] Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Weresa M., Poznańska K. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 23. Łobejko S., 2010, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 24. Lundval B.A., 1992, National System of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Printer Publisher, London.
 25. Matys Ł., 2013, Siła powiązań siłowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 26. Michna A., Sękowska R., 2010, Procesy umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych [w:] Wyzwania i perspektywy zarzadzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Matejun M. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 27. Moszkowicz K., Bembenek B., 2016, Innowacje otwarte jako wyzwanie w zarządzaniu klastrami kreatywnymi, "Nauki o Zarządzaniu", nr 4(269).
 28. Mothe C., Thi T.U.N., 2010, The link between non-technological innovations and technological innovation, "European Journal of Innovation Management", vol. 13.
 29. Olko S., 2014, Badanie kompetencji w  sieciach i klastrach w przemysłach kreatywnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 76.
 30. Palmen L., Baron M., 2016, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 31. Perechuda K., 2007, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 32. Pereducha K., 2013, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 33. Plawgo B., 2014, Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014, PARP, Warszawa.
 34. Pomykalski A., Blaźlak R., 2011, Zarządzanie sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, A. Zak-rzewska-Bielawska (red.), Difin, Warszawa.
 35. Porter M.E., 2001, Grona a konkurencja, [w:] M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 36. Przybylska N., 2015, Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw i regionu poprzęz otwarte innowacje, [w:] Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym, E. Stroińska (red.), Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 37. Romanowska M., Cygler J., 2014, Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa Warszawie, Warszawa.
 38. Rozwój klastrów w  Polsce Wschodniej, 2012, K. Garski (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 39. Santos A.B., 2016, Open Innovation in clusters: The Portuguese case, "MPRA Paper", No. 70032.
 40. Schmidt K.D., 1996, Small and Medium Enterprises (SMEs) in International Business, Kiel Institute of World Economics, January.
 41. Ślepko M., 2012, Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych, CeDeWu.PL, Warszawa.
 42. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., 1999, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 43. Tucci Ch.L., Chesbrough H., Piller F., West J., 2016, When do firms undertake open, collaborative activities? Introduction to the special section on open innovation and open business models, "Industrial & Corporate Change", 25.
 44. van de Vrande V. et al., 2009, Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges, "Technovation", 29.
 45. Van haverbeke W., 2006, "The Inter-Organizational Context of Open Innovation, [w:] Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford.
 46. Varian H.R, 1995, Mikroekonomia, PWN, Warszawa.
 47. Westa J., Salter A., Vanhaverbekec W., Chesbroughd H., 2014, Open innovation: The next decade, Research Policy, Elselvier.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.05.89.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu