BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Standardy GRI - kierunek dla raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju w organizacjach pozarządowych w Polsce
GRI Standards to be Used in Reporting on Sustainable Development in NGOs in Poland
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 164, s. 49-61, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Trzeci sektor gospodarki, Organizacje pozarządowe, Rozwój zrównoważony, Raportowanie
Third sector of the economy, Non-governmental organisation, Sustainable development, Reporting
Note
JEL Classification: L31, M41, M48
streszcz., summ.
Abstract
Standardy raportowania GRI są najbardziej znanym i najczęściej wykorzystywanym dokumentem, pomagającym przygotować raporty zrównoważonego rozwoju jednostkom na całym świecie. Ze względu na swój uniwersalny charakter regulacje te możliwe są do zastosowania we wszystkich sektorach gospodarki, w tym również w sektorze organizacji pozarządowych. Niestety, przeprowadzona analiza wskazała, że w Polsce koncepcja raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju w trzecim sektorze jest wciąż w fazie rozwoju. Mimo to liczba NGOs zainteresowanych standardami GRI stale rośnie. Raportowanie niefinansowe może bowiem wzmocnić wizerunek organizacji, stanowić czynnik przewagi konkurencyjnej w procesie fundraisingu oraz służyć legitymizacji ich działalności. Do wnioskowania na temat możliwości wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla organizacji pozarządowych w Polsce wykorzystana została metoda scenariuszowa.(abstrakt oryginalny)

GRI reporting standards are the best known and most frequently used ways facilitating reports of sustainable development by entities in the whole world. Due to their universal character these regulations may be applied in all sectors of the economy, including the sector of non-governmental organisations. Unfortunately, the analysis indicates that in Poland the concept of reporting on the problems of sustainable development in the third sector is still in the phase of development. Despite this, the number of NGOs interested in GRI standards is rising all the time. Non-financial reporting may improve the image of the company, become a competitive advantage factor in the process of fundraising and contribute to the legitimacy of its pursuit. A scenario method is used in the process of concluding on the possibility of introducing the obligation of reporting on sustainable development in the non-governmental organisations.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. GRI 101: Foundation, Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards, GRI 2016, https://www.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017.
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2015 r., poz. 2178.
 3. The NGO Sector Disclosures, GRI G4, https://www.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017.
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.
 5. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. z 2018 r., poz. 997 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.
 7. Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju & Suplement dla organizacji pozarządowych (NGO), GRI 2010, https://www.globalreporting.org, dostęp 1.10.2017.
 8. Czaja-Cieszyńska H., Reporting of the Non-Governmental Organizations in Poland - the Current State and Future Perspectives, w: Modern Conditions of Development: Economics and Management, red. J. Rosak-Szyrocka, A. Sokół, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje 2016.
 9. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 10. Moroń D., Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo UW, Wrocław 2012.
 11. Adams S., Simnett R., Integrated Reporting: An Opportunity for Australia's Not-for-Profit Sector, "Australian Accounting Review" 2011, vol. 21 (3).
 12. Dyczkowski T., Użyteczność informacji niefinansowych w ocenie dokonań organizacji pożytku publicznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 389, red. E. Nowak, R. Kowalak, M. Chmielowiec-Lewczuk.
 13. Paszkiewicz A., Szadziewska A., Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2011, nr 41.
 14. Sadowska B., Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a zrównoważony rozwój, w: Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 437, red. L. Dziawgo, L. Patrzałek.
 15. Back L., Four Reasons Why NGOs and Non Profits Should Publish Sustainability Reports, http://www.triplepundit.com
 16. Deloitte partnerem polskiego przekładu wytycznych raportowania niefinansowego GRI G4, https://www2.deloitte.com/pl/pl.html
 17. Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2014 r. - wyniki wstępne, GUS, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl
 18. https://www.globalreporting.org
 19. Kuraszko I., Augustyniak S, 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009, https:// http://odpowiedzialnybiznes.pl
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu