BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sternal Bartosz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Długookresowa relacja stopy procentowej i tempa wzrostu gospodarczego
Long-term Relation of Interest Rate and Economic Growth Rate
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 164, s. 163-181, wykr., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wzrost gospodarczy, Stopa procentowa, Konsumpcja
Economic growth, Interest rate, Consumption
Note
JEL Classification: O41
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule autor zajmuje się kwestią dynamicznej nieefektywności, której występowanie było zdaniem T. Piketty'ego kluczowe dla powstania po II wojnie światowej państwa dobrobytu. Dynamiczna efektywność jest analizowana z perspektywy modelu wzrostu z egzo- i endogeniczną stopą procentową. W ramach tej analizy wykazane jest kluczowe znaczenie spełniania bądź nie warunku transwersalności przez decyzje podmiotów co do akumulacji kapitału. Warunek przestaje być spełniany, jeśli podmioty niedostatecznie silnie dyskontują przyszłą konsumpcję. Następnie autor prezentuje możliwe przyczyny niedostatecznego dyskontowania, także pod kątem wyjaśniania historycznych przypadków dynamicznej nieefektywności. Wśród nich jest niezorientowanie się przez podmioty, że tempo wzrostu uległo trwałemu przyspieszeniu, występowanie nawyków konsumpcyjnych oraz oszczędzanie na planowany bądź potencjalny krótkookresowy wzrost konsumpcji ponad długookresowo osiągalny poziom, zwłaszcza przez rządy.(abstrakt oryginalny)

The present article deals with the issue of dynamic ineffectiveness, whose appearance was crucial according to Piketty for the establishment of the welfare state after World War II. The dynamic effectiveness is analysed from the perspective of a growth model with an exo- and endogenous interest rate. This analysis indicates a key significance of meeting or not meeting the condition of transversality by the decisions of entities on the accumulation of capital. The condition stops being met if entities do not discount future consumption strongly enough. Next, the authors present possible reasons behind insufficient discounting, also in order to explain historic cases of dynamic ineffectiveness. Among them there is the lack of awareness on the part of entities that the growth rate has permanently accelerated, consumption habits or saving for a planned or potential short-term consumption growth above the long-term achievable level, especially by governments.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barro R. J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, the MIT Press, Cambridge 2004.
  2. Caas D., Optimum Growth in Aggregate Model of Capital Accumulation, "Review of Economic Studies" 1965, 32.
  3. Carroll C. D., Overland J., Weil D. N., Saving and Growth with Habit Formation, "American Economic Review" 2000, 90 (3).
  4. Carroll C. D., Weil D. N., Saving and Growth: A Reinterpretation, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy" 1994, 40.
  5. Koopmans T. C., On the Concept of Optimal Economic Growth, w: Scientific Papers of Tjalling C. Koopmans, Springer Verlag, New York 1965.
  6. Phelps E., The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen, "American Economic Review" 1961, 51 (4).
  7. Piketty T., Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, London 2014.
  8. Ramsey F. P., A Mathematical Theory of Saving, "Economic Journal" 1928, 88.
  9. Solow R. W., A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1956, 70.
  10. Swan T. W., Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Record" 1956, 32 (2).
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu