BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Janina (University of Zielona Góra, Poland), Moczulska Marta (University of Zielona Góra, Poland), Seiler Bartosz (University of Zielona Góra, Poland)
Title
Conditions and Nature of Coopetition of For-Profit and Non-Profit Organizations
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 111-126, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Koopetycja, Konkurencyjność, Organizacje non-profit
Coopetition, Competitiveness, Non-profit organisations
Note
summ.
The article was realized with the financial support of Zielona Góra
Abstract
Nowadays, it is observed that relationships between organizations are becoming more and more complex. Relationships between entities operating in the same market are changing. They combine competition with cooperation. In the subject literature, this relationship is referred to as "coopetition." First of all, it is analyzed between for profit (market) organizations (enterprises). On the other hand, non-profit organizations (social and non-governmental) are taken into account to a lesser extent. These types of organizations are characterized by significant differences, which, according to the authors, may have an impact on the formation of coopetition. The results of the literature review confirming the research gap in this respect are presented. The aim of the article is to identify the conditions and nature of coopetition in the relations of for-profit and non-profit organizations. Semi-structured interviews were conducted with six deliberately selected organizations - three market and three social ones. The obtained research results may form the basis for quantitative research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anheier, H.K. (2005). Nonprofit Organizations. Theory, Management, Policy. London and New York: Routledge.
 2. Arcidiacono, F. (2007). Studying the practice of cooperation and collaboration within an international research project on the everyday lives of families. Integrative Psychology Behavior, 41, 139-153.
 3. Babbie, E. (2004). Badania Społeczne w Praktyce. Warszawa: PWN.
 4. Barczak, M. (2014). Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej obszaru recepcji turystycznej na przykładzie Bydgoskiego Węzła Wodnego (Doctoral dissertation). Retrieved from http://www.wbc.poznan.pl/Content/327197/Barczak_Mariusz_Rozprawa_doktorska.pdf
 5. Bedwell, W.L., Wildman, J.L., DiazGranados, D., Salazar, M., Kramer, W.S., & Salas E. (2012). Collaboration at work: An integrative multilevel conceptualization. Human Resource Management Review, 22, 128-145.
 6. Bengtsson, M., & Kock, S. (2000). Co-opetitive relationships in business networks - to cooperate and compete simultaneously. Industrial Marketing Management, 20 (5), 411- 426.
 7. Bogacz-Wojtanowska, E. (2016). Istota i podstawowe zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych. In E. Bogacz-Wojtanowska & S. Wrona (Eds.)., Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Brandenburger, A.M., & Nalebuff, B.J. (1996). Co-opetition. New York: Doubleday Currency.
 9. Domański, J. (2010). Zarządzanie Strategiczne Organizacjami Non Profit w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Drucker, P. (1995). Zarządzanie Organizacją Pozarządową. Teoria i Praktyka. Warszawa: Fundusz Współpracy.
 11. Frankfort - Nachmias, Ch., & Nachmias, D. (2001). Metody Badawcze w Naukach Społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 12. Hamel, G., Doz, Y.L., & Prahalad, C.K. (1989). Collaborate with your competitors - and win. Harvard Business Review, January-February, 133-139.
 13. Hansmann, H. (1987). Economic theories of nonprofit organization. In W.W. Powell (Ed.), The Nonprofit Sector. A Research Handbook. New Haven and London: Yale University Press.
 14. Hudson, M. (1997). Bez Zysków i Strat. Sztuka Kierowania Organizacjami Sektora Pozarządowego. Warszawa: Fundusz Współpracy.
 15. Jakowicka, M. (2002). Partnerstwo jako jeden z paradygmatów współczesnych przemian edukacyjnych. Nauczyciel i Szkoła, 1-2(14-15), 131-144.
 16. Jakowicka, M. (2004). Potrzeba metodologicznych podstaw oceny relacji nauczyciel-rodzic. In Nauczyciele i rodzice. W Poszukiwaniu Nowych Znaczeń i Interpretacji Współpracy. Zielona Góra: Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 17. Kaczmarek, B. (2000). Współdziałanie Przedsiębiorstw w Gospodarce Rynkowej. Łodź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Kafel, T. (2014). Metody Profesjonalizacji Organizacji Pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 19. Karolczak-Biernacka, B. (1981). Współzawodnictwo, Współpraca, Wynik. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 20. Kirchner, T.A., Ford J.B., & Markowski, E.P. (2015). Coopetition (contemporaneous cooperation and competition) among Nonprofit Arts Organizations. In C. Campbell & J. Ma (Eds.), Looking Forward, Looking Back: Drawing on the Past to Shape the Future of Marketing. Developments in Marketing Science. Proceedings of the Academy of Marketing Science. Berlin: Springer, Cham.
 21. Kotarbiński, T. (1982). Traktat o Dobrej Robocie. Wrocław: Ossolineum.
 22. Kożuch, B. (2011). Skuteczne Współdziałanie Organizacji Publicznych i Pozarządowych. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 23. Lorgnier, N., & Su, Ch-J. (2014). Considering coopetition strategies in sport tourism networks: A look at the nonprofit nautical sports clubs on the northern coast of France. European Sport Management Quarterly, 14(1), 87-109.
 24. Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2000). Analiza Danych Jakościowych. Białystok: TransHumana.
 25. Mirońska, D. (2016). Relacje z Interesariuszami Organizacji Non Profit z Perspektywy Marketingowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 26. Nissen, H.A., Evald, M.R., & Clarke, A.H. (2014). Knowledge sharing in heterogeneous teams through collaboration and cooperation: Exemplified through public-private-innovation partnerships. Industrial Marketing Management, 43(3), 473-482.
 27. Polenske, K.R. (2004). Competition, collaboration and cooperation: An uneasy triangle in networks of firms and regions. Regional Studies, 38(9), 1029-1043.
 28. Pszczołowski, Z. (1978). Mała Encyklopedia Prakseologii i Teorii Organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 29. Romanowska, M., & Gierszewska, G. (1995). Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 30. Tomski, P. (2008). Stratyfikacja współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw w ujęciu praktycznym. In D. Kopycińska (Ed.), Konkurencyjność Podmiotów Rynkowych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 31. Weisbrod, B. (1988). The Nonprofit Economy. Cambridge: Harvard University Press.
 32. Wemmer, F., Emrich, E., & Koenigstorfer, J. (2016). The impact of coopetitionbased open innovation on performance in nonprofit sports clubs. European Sport Management Quarterly, 16(3), 341-363.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu