BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szara Katarzyna (University of Rzeszów, Poland)
Title
Processive Character for the Development of Creative Capital in an Enterprise
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 143-158, tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Przemysł kreatywny, Kreatywność, Przedsiębiorstwo
Creative industry, Creativity, Enterprises
Note
summ.
Abstract
The aim of the paper is to identify activities undertaken in a company that point to the processional nature of building creative capital. The detailed objective was to assess the process character of building creative capital in enterprises representing particular sections of Classification of Business Activities in Poland and to compare the results obtained for individual sections with the results obtained in the creative sector. It results from the cognitive gap recognized in the literature in terms of the role of creative capital in an enterprise, hence the research goal was to investigate the process nature of building creative capital. The deductive method, synthesis and analysis were used to achieve the goal. Survey research using an original questionnaire was conducted among a randomly selected 430 companies located in the Podkarpackie Province in 2016. For the purpose of verification and comparison in the targeted selection, questionnaire surveys were carried out among 100 entities included in the creative sector, designated by departments creating it. Creative resource has been adapted to the right people who work together moreover, they function in all these new conditions using their creativity. The starting point for the measurement of creative capital was the pedagogical paradigm of creativity exploring creativity by model 4P based on dimensions: people, process, press, product. This model has been modified in relation to its own definition of creative capital, adopting an additional dimension of cooperation. The dimensions were assessed by characteristics selected in the questionnaires based on the literature on the subject. The article was analyzed in the "process dimension". In the surveyed entities by sections no major differences were observed in relation to the group of enterprises included in the creative sector. A comparison of the "process dimension" of the creative sector and other sections resulted from the recommendation of the European Commission, which draws attention to the fact that creative industries have great potential for cross-sector cooperation and may stimulate other sectors of the economy by stimulating it. It should be noted that the creative sector, similarly to the companies of other sections, operates in the context of a rapidly changing environment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bitkowska, A. (2009). Zarządzanie Procesami Biznesowymi w Przedsiębiorstwie. Warszawa: Vizja Press & It.
 2. Boschma, R., & Fritsch, M. (2007). Creative class and regional growth in Europe. In P. Jakubowska, A. Kukliński, & P. Zuber (Eds.), The Future of European Regions (pp. 79-91). Warszawa: Ministry of Regional Development.
 3. Bratnicka, K. (2014). Twórczość i innowacyjność w przedsiębiorstwie. Pośrednicząca rola przedsiębiorczości organizacyjnej. Studia Ekonomiczne, 183, 28-37.
 4. Bratnicka, K. (2015). Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna. Studia Ekonomiczne, 212, 23-34.
 5. Bujacz, A. (2011). Trening twórczości w projektowaniu przestrzennym. Retrieved 3 February, 2017, from https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Bujacz/publication/257536980_Trening_tworczosci_w_projektowaniu_przestrzennym_Creativity_training_in_space_design/links/00b7d52566428342bc000000.pdf?origin=publication_detai
 6. Economy of Culture in Europe. (2006). Brussels: DG Education and Culture. Brussels, 41.
 7. Florida, R. (2010). Narodziny Klasy Kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 8. Hammer, M. (1999). Reinżynieria i jej Następstwa. Warszawa: PWN.
 9. Jamka, B. (2011). Czynnik Ludzki we Współczesnym Przedsiębiorstwie: Zasób czy Kapitał? Od Zarządzania Kompetencjami do Zarządzania Różnorodnością. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 10. Jerzyk, E., Leszczyński, G., & Mruk, H. (2006). Kreatywność w Biznesie. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 11. Jung, J. (Ed.). (2011). Ekonomika Kultury. Od Teorii do Praktyki. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 12. Karwowski, M. (Ed.). (2009). Identyfikacja Potencjału Twórczego. Teoria, Metodologia, Diagnostyka. Warszawa: ASP.
 13. Karwowski, M. (2009). Klimat dla Kreatywności. Warszawa: Difin.
 14. Kaufman, J.C. (2011). Kreatywność . Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 15. Kozioł, G., & Zaborek, R. (2012). Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej. Poznań: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego-Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Retrieved 8 April, 2014, from www.org.pl/kreatywnyuczen/media/.../Podręcznik_użytkownika_modelu.pdf
 16. Lipka, A., & Waszczak, S. (Eds.). (2012). Ekonomia Kreatywności. Jakość Kapitału Ludzkiego jako Stymulator Wzrostu Społeczno - Gospodarczego. Katowice: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 17. May, R. (1994). The Courage to Great. New York: W.W. Norton & Company.
 18. Mazurkiewicz, A. (2016). Talent jako konfiguracja wzajemnie oddziałujących atrybutów - rozważania teoretyczne. Zarządzanie i Finanse, 14(2), 219-228.
 19. Muller, R., & Rupper, P. (2000). Process Reengineering. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 20. Niedzielski, P., & Rychlik, K. (2006). Innowacje i Kreatywność. Szczecin: US.
 21. Nowosielski, S. (Ed.). (2008). Procesy i Projekty Logistyczne. Wrocław: UE.
 22. Parys, K. (2013). Przestrzeń dla Kreatywności Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Lekkim. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 23. Rollnik-Sadowska, E., & Szlis, I. (2013). Strategia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego. Warszawa-Białystok: PARP.
 24. Schultz, R. (1990). Twórczość - społeczne aspekty zjawiska. Warszawa: PWN.
 25. Słownik Ekonomiczny dla Przedsiębiorcy w Warunkach Rynku. (1994). Szczecin: Publ. Znicz.
 26. Sokół, A. (2015). Zarządzanie Twórczością w Organizacji. Koncepcje, Metody i Narzędzia. Warszawa: CEDEWU.
 27. Stryjakiewicz, T., & Stachowiak, K. (2010). Uwarunkowania, Poziom i Dynamika Rozwoju Sektora Kreatywnego w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 28. Szara, K., & Wojtowicz, P. (2016), Sektor kreatywny w Polsce - stan i znaczenie. Przedsiębiorstwo i Region, 8, 7-22.
 29. Szemiatienkow, W.G. (1981). Teorie Kapitału. Warszawa: PWE.
 30. Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika Twórczości. Sopot: GWP.
 31. Tomczyk-Horyń, K., & Knosala, R. (2014). Dobór kryteriów do oceny kreatywnych pracowników produkcyjnych. Retrieved 3 February, 2017, from http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T1/t1_203.pdf
 32. Tomczyk-Horyń, K., & Knosala, R. (2016a). Ocena kreatywności w procesie rekrutacji kandydata do pracy. Retrieved 3 February, 2017, from www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T1/t1_0228.pdf
 33. Tomczyk-Horyń, K., & Knosala, R. (2016b). Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2, 34-39.
 34. Wojnar, K. (2016). Polska Klasa Kreatywna. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 35. Wojtczuk-Turek, A. (2010). Rozwijanie Kompetencji Twórczych. Warszawa: SGH.
 36. Woodman, R.W., Sawyer, J.E., & Griffin, R.W. (1993). Toward a theory of organizational creativity. Academy of Management Review, 18(2), 293-321.
 37. Person, proces, product, place. Jak ugryźć temat kreatywności. Retrieved from http://kreatywnosc.zobaczyc.org/person-process-product-place/
 38. Synonimy.pl. Retrieved from http://www.synonimy.pl/synonim/kreatywno%C5%9B%C4%87/
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu