BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadomski Przemysław (University of Zielona Góra, Poland), Pawlak Natalia (Poznan University of Technology, Poznan, Poland), Tsimayeu Andrei (Belarusian State Agricultural Academy of Horki, Horki, Belarus)
Title
Barriers to Effective Implementation of Lean Management Principles - Empirical Exemplification in the Industry of Agricultural Machinery
Bariery skutecznej implementacji zasad szczupłego zarządzania - egzemplifikacja empiryczna w przemyśle maszyn rolniczych
Einschränkungen für die Effektive Implementierung von Prinzipien des Lean-Managements - Eine Empirische Exemplifikation im Landwirtschaftlichen Maschinenbau
Source
LogForum, 2018, vol. 14, nr 4, s. 563-576, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Odchudzone zarządzanie, Implementacja, Przemysł maszyn rolniczych
Lean management, Implementation, Agricultural machinery industry
Note
summ., streszcz., zfsg.
Politechnika Poznańska statutory fund.
Abstract
Wstęp: Konstytutywnym celem niniejszej pracy jest eksploracja barier skutecznej implementacji zasad szczupłego zarządzania wśród producentów części, podzespołów i gotowych maszyn rolniczych. Realizacja tak sformułowanego celu wymaga - w pierwszej kolejności - podjęcia próby sprokurowania katalogu determinant implikujących szczupłość jednostki wytwórczej. Wobec powyższego przeprowadzenie studium konceptualnego metody poprzedzone zostanie rozległą analizą oraz usystematyzowaniem dotychczasowego dorobku, w tym: na płaszczyźnie teoretycznej analizą piśmiennictwa pozostającego w bezpośredniej relacji z tematem badań; znajdzie to swój wyraz w zestawie - zidentyfikowanych w literaturze przedmiotu - barier komprymujących szczupłość jednostki wytwórczej oraz na płaszczyźnie projektowej opracowaniu - z punktu widzenia ekspertów zaproszonych do badań - ich katalogu. Na płaszczyźnie empirycznej zakłada się rozpoznanie hierarchii ważności dla każdej z wymienionych w katalogu determinant, oraz ustalenie która stanowi największą barierę z punktu widzenia przedsiębiorstw zaproszonych do badań (samoocena).
Metody: Interdyscyplinarność nauk o zarządzaniu, stwarza problemy w doborze metod badawczych, za pomocą których zamierza się opisywać dany problem. W badaniach empirycznych często wykorzystuje się (bezpośrednio lub z pewnymi modyfikacjami) zweryfikowane w innych badaniach metody i narzędzia badawcze. Podobnie postępują autorzy pracy, jednakże metoda i narzędzia zostaną dobrane według przyjętej koncepcji metodycznej. Na płaszczyźnie teoretycznej - wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu - wyselekcjonowano, odnoszące się do kluczowych zasad szczupłego zarządzania - bariery ich skutecznej implementacji. Rekonstrukcja i interpretacja literatury przedmiotu wsparta została praktycznymi doświadczeniami autorów, obserwacją uczestniczącą oraz twórczą dyskusją wśród celowo dobranych ekspertów. Badanie przygotowawcze warunkowało przeprowadzenie badania właściwego; intencją autorów było opracowanie formularza - katalogu barier implikujących szczupłą produkcję, który stanowi narzędzie umożliwiające rekonesans w badanych przedsiębiorstwach. Prowadzone badania będą miały charakter zarówno diagnostyczny, jak i weryfikacyjny. Dotyczyć będą związków pomiędzy zmiennymi opisującymi bariery skutecznej implementacji zasad szczupłego zarządzania oraz wymaganiami implikującymi szczupłość, identyfikując badaną rzeczywistość.
Wyniki: W wyniku prowadzonych badań ustalono, że czynnikami istotnie determinującymi skuteczną implementację zasad szczupłego zarządzania są posiadanie stałej oraz kompetentnej kadry menedżerskiej i wykonawczej. Poddani badaniu przedsiębiorcy wskazują na brak stałych, wykwalifikowanych pracowników, których zastępuje się pracownikami "przypadkowymi", co nie służy ciągłemu doskonaleniu (luka - 1,01). Wobec powyższego, w żadnym razie, nie utożsamiają szczupłego zarządzania ze zmniejszaniem poziomu zatrudnienia w firmie.
Wnioski: Niniejsza publikacja powstała jako efekt przemyśleń, badań oraz praktycznych działań autorów w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi w sektorze maszyn rolniczych. Stanowi ambitną próbę zobrazowania wiedzy z zakresu implementacji zasad szczupłego zarządzania w przedsiębiorstwie wytwórczym. Dzięki temu może ona odgrywać rolę pomocy naukowej, a równocześnie stanowić źródło wiedzy niezbędnej w działalności menedżerskiej. Autorzy żywią nadzieję, że prezentowana publikacja - chociaż w minimalnym stopniu - dostarczy nowej wiedzy, której uwzględnienie może stanowić podstawę działań wymagających rozwiązania w najbliższej przyszłości oraz stać się zalążkiem dyskusji dotyczącej konieczności przełamywania granic dotyczących implementacji szczupłego zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Background: The constitutive aim of this paper is to explore the barriers to effective implementation of the principles of lean management among manufacturers of parts, subassemblies and ready-made agricultural machinery. The realization of the formulated goal requires -first of all - an attempt to create a catalogue of determinants implying the leanness of a manufacturing unit. Consequently, the conceptual study of the method will be preceded by extensive analysis and systematization of the current achievements, including: on the theoretical level, the analysis of the literature being in direct relation to the subject of research; it will find its expression in the set of barriers determined in source literature on the subject that compresses the leanness of the generation unit and - on the design level - their catalogue based on the point of view of experts invited to this research. On the empirical level, it is assumed that the hierarchy of importance will be recognized for each of the determinants listed in the catalogue, and it will be determined which one constitutes the largest barrier from the point of view of enterprises invited to research (self-assessment).
Methods: The interdisciplinary nature of management sciences creates problems in the selection of research methods with which one intends to describe a given problem. In empirical research, methods and research tools verified in other research are often used (directly or with some modifications). The authors of this paper also use verified methods and tools; however, the method and tools used by them will be selected in accordance with the adopted methodological concept. On the theoretical level - using the method of reconstruction and interpretation of the source literature - the authors, referring to the key principles of lean management, have selected key barriers to their effective implementation. Reconstruction and interpretation of the source literature was supported by practical experience of the authors, participant observation and creative discussion with deliberately chosen experts. The preparatory study conditioned the conduct of the proper research; the intention of the authors was to develop a form - a catalogue of barriers implying lean production, which is a tool enabling reconnaissance in the surveyed enterprises. The research will be both diagnostic and verifying in nature. It will relate to relationships between variables describing the barriers to effective implementation of lean management principles, and requirements implying leanness, identifying the reality under investigation.
Results: As a result of the research, it was found that the factors that significantly determine the effective implementation of lean management principles are possession of a permanent and competent managerial and executive staff. The entrepreneurs subjected to the research indicate the absence of permanent, qualified employees who are replaced by "random" employees, which does not serve continuous improvement (gap - 1.01). In view of the foregoing, they do identify lean management with reduction in the level employment in the company.
Conclusion: This publication was created as a result of reflection, research and authors' practical experience in managing the enterprises operating in the sector of agricultural machinery. It is an ambitious attempt to depict knowledge on implementation of the principles of lean management in a manufacturing company. Thanks to this, it can play the role of a scientific aid, and at the same time be a source of knowledge necessary in managerial activity. The authors hope that the presented publication will provide a new knowledge, the consideration of which may form the basis of for actions that will need to be addressed in the near future and can begin a discussion on the necessity of overcoming the limits regarding the implementation of lean management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albliwi S., Antony J., Lim S.A.H., van der Wiele T., 2014. Critical failure factors of Lean Six Sigma: a systematic literature review, "International Journal of Quality & Reliability Management", 31, 9. http://dx.doi.org/10.1108/IJQRM-09-2013-0147
 2. Bednarek M., 2015. Zastosowanie Lean Manufacturing w Polsce i Meksyku. Modele - praktyka - doświadczenia [Lean Manufacturing application in Poland and Mexico. Models-practice-experience]. Difin, Warsaw. ISBN: 978-83-8085-027-9.
 3. Belekoukias I., Garza-Reyes J.A., Kumar V., 2014. The impact of lean methods and tools on the operational performance of manufacturing organisations, International Journal of Production Research, 52:18, 5346-5366, http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2014.903348
 4. Bhasin S. 2012. An appropriate change strategy for lean success, Management Decision, 50, 3. http://dx.doi.org/10.1108/00251741211216223
 5. Bilge P., 2017. Sustainable value creation by applying industrial engineering principles and methodologies, Doctoral Thesis, Technische Universität Berlin, 2017, http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-5907
 6. Borkowski S., Ulewicz R. 2009, Instrumenty doskonalenia procesów produkcyjnych [Instruments of Production Processes Improvement], PTM, Warsaw. ISBN 978-83-61949-00-8 version polish, ISBN 978-83-61949-00-6 version english.
 7. Czerska J. 2014a. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing [Lean Manufacturing Basic Toolbox], LeanQTeam, Gdańsk. ISBN: 978-83-938415-1-6.
 8. Czerska J. 2014b. Doskonalenie strumienia wartości [Value stream improvement], LeanQTeam, Gdańsk. ISBN: 978-83-938415-1-6.
 9. Domański R., 2008. Technological and organizational similarity coefficient (α) as a basis for value streams in lean production. LogForum 4, 2, 3.
 10. Domański R., Pawlak N., 2007. Wytyczne projektowania i stosowania szczupłych systemów produkcyjnych [Guidelines for designing and using lean production systems], Logistyka 1/2007, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, materiał elektroniczny CD.
 11. Dora M., Lambrecht E., Gellynck X., Van Goubergen D., 2015. Lean Manufacturing to Lean Agriculture: It's about time. Abstract ID: 1293. Proceedings of the 2015 Industrial and Systems Engineering Research Conference, Norcross (2015): 633-642.
 12. Feizabadi J., Singh M., Motlagh S.A., 2014. Contribution of supply chain to corporate strategy: a case study in agriculture machinery industry, International Journal of Logistics Systems and Management, 18, 4, http://dx.doi.org/10.1504/IJLSM.2014.063981
 13. Fertsch M., 2007. Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym [Organization of production and logistics in the automotive industry], Logistyka 2/2007.
 14. Goda A., Medina V., Zsidai L., Examination of the Hungarian agricultural machinery manufacturers' product planning, quality management techniques and production coordination, Hungarian agricultural engineering 2017, 32, 16-21, http://dx.doi.org/10.17676/HAE.2017.32.16
 15. Golińska P., 2014. The lean approach for improvement of the sustainability of a remanufacturing proces, Logforum, 3, 5.
 16. Hadaś Ł., Stachowiak A., Cyplik P., 2014. Production-logistic system in the aspect of strategies for production planning and control and for logistic customer service, Logforum, 3, 9.
 17. Juliani F., de Oliveira O.J., 2017. Synergies between critical success factors of Lean Six Sigma and public values, Total Quality Management & Business Excellence, http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2017.1383153
 18. Koch T., Kornicki L., Sobczyk T., Oleksy S., 2003. Wdrażanie szczupłego podejścia w Polsce [Implementation of lean approach in Poland], III Konferencja Lean Manufacturing, materiały konferencyjne, Wrocław.
 19. Konecka S., 2010. Lean and agile supply chain management concepts in the aspect of risk management, Logforum 4, 3.
 20. Leite, Higor dos Reis, Vieira, Guilherme Ernani, 2015. Lean philosophy and its applications in the service industry: a review of the current knowledge. Production, 25(3), 529-541. Epub February 27, 2015. http://dx.doi.org/10.1590/0103-6513.079012
 21. Liker J. K. 2005. Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Wyniki badań BOST [Toyota's route. 14 management principles of the leading manufacturing company in the world. BOST research findings], MT Biznes, Warszawa. ISBN: 978-83-8087-147-2
 22. Lin Zhiang Hui Chun, 1996. Should Lean replace mass organization systems? A comparative examination from a management coordination perspective, Journal of International business studies, 30, 1: 45-80. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490060
 23. Mann D. 2014. Tworzenie kultury Lean [Creating a lean culture: Tools to Sustain Lean Conversions]. Wydawnictwo ProdPublishing.com, Wrocław. ISBN 978-83-62776-05-4
 24. Nogalski B., 2010. Lean Management, [in:] Koncepcje zarządzania, red. M. Czerska, A. Szpitter, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 25. Niewiadomski P., Pawlak N., 2016. Analysis of raw material participation in the production process, part II - practical aspects, Research and logistics & production, NR 1/2016, Poznan University of Technology, 29 January, 72, http://dx.doi.org/10.21008/j.2083-4950.2016.6.1.7
 26. Ulewicz R., Kucęba R. 2016. Identification of Problems of Implementation of Lean Concept in the SME Sector. Economics and Management 8, 19-25. http://dx.doi.org/10.1515/emj-2016-0002
 27. Ulewicz R., Mazur R., 2015. Doskonalenie transport wewnętrznego z wykorzystaniem koncepcji Lean- Studium przypadku [Improvement in internal transport using the lean concept- Case study]. Przegląd Organizacji nr 7, 6-13.
 28. Walentynowicz P., 2013. Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce [Determinants of the effectiveness of implementing Lean Management in production enterprises in Poland], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 15.
 29. Womack J. P., Jones D. T. 2012. Lean Thinking szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie. [Lean Thinking. Wastage elimination and value creation in a company.] Wydawnictwo ProdPublishing. com, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.308
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu