BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Bernadeta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Współczesne wyzwania ekologiczne : w kierunku homo oecologicus?
Contemporary Ecological Challenges : Towards Homo Oecologicus?
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 3-11, bibliogr. s. 10-11
Keyword
Ekologia, Rozwój zrównoważony
Ecology, Sustainable development
Note
JEL Classification: O44, Q5, A12
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie, że "zrównoważona przyszłość", jako efekt realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, nie jest realna w obliczu skali i tempa przeobrażeń w środowisku. Trwałości ekosystemów, tak poważnie naruszonych, nie uda się przywrócić bez zmiany obecnych wzorców produkcji i konsumpcji. Szerzenie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i konsumpcji zrównoważonej opartej na proekologicznych stylach życia może stanowić punkt wyjścia w procesie kreowania pozytywnych zmian w relacji człowiek - środowisko. Niemniej jednak warunkiem pozytywnych zmian jest ugruntowanie tzw. głębszej świadomości ekologicznej, której istotą jest, odmienny od współcześnie akceptowanego, paradygmat rozumienia świata przyrody oraz miejsca i roli człowieka w środowisku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to demonstrate that 'sustainable future', being an effect of implementing the concept of sustainable development, is not realistic given the scale and pace of environmental transformation. The sustainability of ecosystems, so seriously affected, cannot be restored without changing current production and consumption patterns. The promotion of the idea of corporate social responsibility and sustainable consumption based on environmentally friendly lifestyles can be a starting point in the process of creating positive changes in the human-environmental relationship. However, the prerequisite for positive change is to strengthen the so-called deeper ecological awareness, the essence of which is a new paradigm - different from the one accepted today - of understanding the natural world and the place and role of man in the environment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams W. M., 2009, Green Development: Environment and Sustainability in a Developing World, Routledge, London.
 2. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska, Badanie trackingowe - pomiar: październik 2014, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_12/fe749deb7e1414bf1c4afbc6548300f9 .pdf (data wejścia: 17.04.2017).
 3. Binswanger H.Ch., 2011, Spirala wzrostu. Pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 4. Crutzen P. J., Stoermer E. F., 2000, The Anthropocene, "Global Change Newsletter", May.
 5. Fragmenty wywiadów z D. Meadowsem z 09.2014, www.exignorant.wordpress.com (data wejścia: 15.04.2017).
 6. Great Transition: The Promise and Lure of the Times Ahead, 2002, Stockholm Environment Institute, Boston, www.gsg.org/gsgpub.html (data wejścia: 15.04.2017).
 7. Kiełczowski D., 2016, Racjonalność człowieka gospodarującego w ujęciu koncepcji homo sustinens, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 449.
 8. Kryk B., 2011, Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", t. 51.
 9. Living Planet Report, 2016, WWF, www.wwf.pl (data wejścia: 15.04.2017).
 10. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens W.W., 1973, Granice Wzrostu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 roku, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 3.05.2011, KOM(2011) 244 wersja ostateczna, http://eur- lex.europa.eu (data wejścia: 10.04.2017).
 12. Papuziński A., 2008, Zrównoważony rozwój wpolityce ONZ - narodziny i ewolucja idei politycznej, [w:] Ku przyszłości, M. Rzadkowolska (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 13. Popkiewicz M., 2012, Świat na rozdrożu, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice.
 14. Rees W., 1992, Ecokgical foot prints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out?, "Environment and Urbanisation", vol. 4, no. 2.
 15. Samuelson P. A., W. D. Nordhaus, 1998, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 1, Warszawa.
 16. The Millennium Development Goals Report, 2015, Ney York, www.un.org (data wejścia: 10.04.2017).
 17. Tokarczyk R., 2010, Współczesne doktryny polityczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Tokarczyk R., 2016, Ekologizm inspiracją nowych nurtów myśli i systemów norm, [w:] Ekologizm, D. Maj, M. Marczewska-Rytko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cu-rie-Skłodowskiej, Lublin.
 19. Turner G. M., 2008, A  comparison of The Limits to Growth with 30 years of reality, Global Environmental Change, vol. 18, is. 3.
 20. Welcome to the Anthropocene, 2011, "The Economist", May 26th, www.economist.com (data wejścia: 17.04.2017).
 21. Zięba S., 2004, Historia myśli ekologicznej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu