BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciuk Michał (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych na zachowania banków komercyjnych w Polsce
Impact of Tax from Certain Financial Institutions on Behaviour of Commercial Banks in Poland
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 27-41, tab., wykr., bibliogr. s. 40-41
Keyword
Podatek bankowy, Polityka fiskalna, Banki komercyjne
Bank tax, Fiscal policy, Commercial banks
Note
JEL Classification: H71, H26, H72
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie reakcji banków komercyjnych na wprowadzenie podatku bankowego w Polsce oraz analiza dochodów budżetu państwa z tego tytułu w kontekście realizacji funkcji fiskalnej. Metodologia badania-realizacja celu wymagała przeprowadzenia analizy zmian w strukturze aktywów banków komercyjnych działających w Polsce oraz kształtowania się wysokości dochodów budżetu państwa z tytułu podatku bankowego. Materiał źródłowy stanowiły dane statystyczne pochodzące z Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz regulacje prawne dotyczące podatku od niektórych instytucji finansowych. Wynik - przeprowadzone badania jednoznacznie pokazują, że banki komercyjne zareagowały na wprowadzenie nowej daniny, dokonując zmian w strukturze posiadanych aktywów, które ostatecznie doprowadziły do obniżenia podstawy opodatkowania. Wyniki analizy wskazują również, że należy negatywnie ocenić realizację funkcji fiskalnej podatku od niektórych instytucji finansowych. Oryginalność/wartość - podatek bankowy jest nowo wprowadzoną daniną obowiązującą w Polsce, co uzasadnia konieczność jego zbadania, w szczególności w sytuacji realizacji funkcji fiskalnej. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to present the reaction of commercial banks to the introduction of the bank tax in Poland and to analyse the revenue which the state budget derives from the tax in the context of the implementation of its fiscal function. To achieve the objective, the author performs an analysis of changes in the structure of the assets of commercial banks operating in Poland and of the changes in the amount of revenue flowing to the state budget from the bank tax. The source materials comprise statistical data from the Ministry of Finance, the Polish Financial Supervision Authority and legal regulations on the tax from certain financial institutions. The research clearly shows that commercial banks have responded to the introduction of the new imposition by making changes in the structure of the assets they held, which ultimately led to reductions in the tax basis. The results of the analysis also prove that the implementation of the fiscal functions of the tax from certain institutions has to be assessed negatively The bank tax is a new imposition introduced in Poland, which justifies the need to examine it, particularly in terms of its fiscal function. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck T., Losse-Muller T., 2010, Financial sector taxation: Balancing fairness, efficiency, and stability, http://voxeu.org/article/financial-sector-taxation-balancing-fairness-ef-ficiency-and-stability (data wejścia: 17.11.2016).
 2. Dec P., Masiukiewicz P., 2013, Podatek bankowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Deloitte, https: //www2.deloitte .com/content/dam/Deloitte /global/Documents /Tax/ dttl-tax-franceguide-2017.pdf (data wejścia: 30.03.2017).
 4. Giełda M., Raszewska-Skałecka R., 2015, Przedmowa, [w:] Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka (red.), E-Wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 5. Głuchowski J., 2006, Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 6. http://gnb.pl/gnb/doc/news/r-okresowe-polroczne/2016/2016%20H1_GNB_ Skonsolidowany%20raport%20p %C3%B3%C5%82roczny.pdf (data wejścia: 07.03.2017).
 7. Kawulski A., Smykla B., 2002, Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejkiej (aspektyprawne), https://www.nbp.pl/ publikacje/materialy_i_studia/156.pdf (data wejścia: 03.03.2017).
 8. Kil K., Ślusarczyk R., 2014, Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka Ekonomiczna" nr  348, DOI: 10.15611/pn.2014.348.11.
 9. KNF, https://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_ miesieczne.html (data wejścia: 13.03.2017).
 10. Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-operatywne-miesieczne-z-wykonania-budzetu-panstwa (data wejścia: 03.03.2017).
 11. NBP, https://www.nbp.pl/kursy/kursya.html (data wejścia: 31.03.2017).
 12. Pawłowicz L., 2015, Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wobec opodatkowania banków w Polsce, http://www.ibngr.pl/content/download/2094/19697/file/ Stanowisko_IBnGR_wobec_opodatkowania_bank%C3%B3w_w_Polsce.pdf (data wejścia: 17.11.2016).
 13. Raport o sytuacji banków w 2015 roku, 2016, https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_ 0_SYTUACJI_BANK0W_2015_tcm75-47215.pdf (data wejścia: 17.11.2016).
 14. Sosnowski M., 2015, Realizacja funkcji fiskalnej w  zakresie podatku od towarów i usług, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 864, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76, t. 1, DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-10.
 15. Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych, 2016, https://www.knfgov.pl/Images/info_nt_wplywu_podatku_od_niektorych_instytucji_finansowych_na_syt_bankow_tcm75-47509.pdf (data wejścia: 17.11.2016).
 16. Szołno-Koguc J., Twarowska M., 2015, Dodatkowe daniny publiczne sektora finansowego (banków) - przęglądmiędzynarodowy, http://alterum.pl/uploaded/Ekspertyza_-_dodat kowe_daniny_publiczne_sektora_finansowego.pdf (data wejścia: 17.09.2016).
 17. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, 2004, J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 1992, Nr 21, poz. 86, z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych, Dz. U. 2016, poz. 68, z późn. zm.
 20. Zygierewiz M., 2012, Specjalny podatek od instytucji finansowych - próba poszukiwania najlepszego rozwiązania, "Bezpieczny Bank", nr 3(48).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu