BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowska Ewa (Uniwersytet w Białymstoku), Lašakevič Regina (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Taksonomiczna analiza zróżnicowania rozwoju rynku pracy na Litwie w latach 2004-2014
Taxonomic Analysis of Development Disparities of Lithuanian Labour Market in 2004-2014
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 42-61, tab., wykr., bibliogr. s. 60-61
Keyword
Rynek pracy, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Porządkowanie liniowe, Metoda Warda
Labour market, Multi-dimensional comparative analysis, Linear ordering, Ward method
Note
JEL Classification: E24, E29, C19
streszcz., summ.
Country
Litwa
Lithuania
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę oceny zróżnicowania rozwoju rynku pracy w poszczególnych okręgach Litwy w latach 2004-2014. Prezentowane w artykule badanie składa się z dwóch etapów. Na pierwszym z nich dokonano analizy sytuacji na rynku pracy okręgów Litwy w latach 2004-2014. Stosując syntetyczny wskaźnik rynku pracy, wyznaczono rankingi okręgów Litwy oraz dokonano porównania zróżnicowania rozwoju rynku pracy w okręgach Litwy w badanym okresie. Na drugim etapie za pomocą metody porządkowania nieliniowego Warda wyodrębniono jednorodne grupy okręgów ze względu na podobną sytuację na rynku pracy. W latach 2004-2014 zaobserwowano wzrost międzyregionalnego zróżnicowania rozwoju rynku pracy okręgów Litwy. Najlepszą sytuację na rynku pracy w tym okresie odnotowano w okręgach: wileńskim, kowieńskim i kłajpedzkim. Wykorzystano dane Departamentu Statystyki Litwy. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to assess the disparities in the development of the labour market in particular districts of Lithuania between 2004 and 2014. The study presented in the paper consists of two stages. The first one analyzes the situation of the labour market in the districts of Lithuania between 2004 and 2014. Using the synthetic indicator of the labour market, the Lithuanian districts are ranked and the development of the labour market in these districts is compared over the period considered. In the second stage, Ward's non-linear sorting method is used to divide the districts into homogeneous according to the situation in the labour market. In the years 2004-2004, there was an increase in interregional differences in the development of the labour market in the districts of Lithuania. The best situation during the period under review was noted in Vilniaus, Kauno, and Klaipedos districts. The author uses data of the Lithuanian Department of Statistics. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berzinskiene, D., Rudyte, D., 2008, Jaunimopadeties Baltijos śalią darbo rinkose dinaminią pokyćią lyginamoji analizę, "Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos", nr 3 (12).
 2. Bosworth D., Dawkins P., Stromback T., 1996, The Economics of the Labour Market. Longmann, Harlow, Essex.
 3. Braziene R., Dorelaitiene A., 2013, Transition of Youth from Education to the labour market: the case of Lithuania, "Social Sciences", vol. 77, iss. 3.
 4. Ciburiene J., Guscinskiene J., 2008, Darbo rinkospokyaai integracijos і Europos sąjungą sąlygomis, "Economics & Management", nr 13.
 5. Hellwig Z., 1990, Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele, "Taksonomia - teoria i zastosowania", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  Krakowie, Kraków.
 6. Kryńska E., Kwiatkowski E., 2010, Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 7. Kwiatkowski E., Kubiak P., 1996, Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1992- 1995. Analiza strumieniowa, "Rynek Pracy", nr 9.
 8. Lauzadyte A., Samoskaite G., 2013, Darbo rinka Lietuvoje: situacija irpolitika, "Public Administration", vol. 1, iss. 37.
 9. Łuczyńska J., 2015, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego na Litwie, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. Majka A., 2015, Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu życia w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 407.
 11. Malina A., 2014, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe, nr 162, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 13. Perło D., 2014, Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.
 14. Perło D., Roszkowska E., 2011, Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy zrównoważonego rozwoju, [w:] Wzrost gospodarczy: teoria, rzeczywistość, E. Panek (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 176, Poznań.
 15. Polityka rynku pracy: teoria i praktyka, 2015, M. Frączek (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Portal Departamentu Statystyki Litwy, http://osp.stat.gov.lt/ (data wejścia: 10.03.2017).
 17. Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., 2016, Ocena rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem metody TOPSIS, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(57).
 18. Roszkowska E., Karwowska R., 2014, Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010, "Economics and Management", nr  1.
 19. Słownik DSL, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas (data wejścia: 10.03.2017).
 20. Socha-Sachalin S., 1998, Transformacja rynku pracy, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 21. Sokołowski A., 1984, Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 203.
 22. Ustawa z dnia 31 października 2007 roku - Del ekonomines veiklos rusią klasifikatoriaus patvirtinimo, Dz. U., 2007, Nr 119-4877, http://osp.stat.gov.lt/static/evrk2.htm (data wejścia: 02.01.2017).
 23. Vaitekönas S., 2008, Lietuvosźmogiskieji istekliai: dabar ir galimi ateities variantai, "Tiltai", V. 44, I. 3.
 24. Vaitekönas S., Stefanenkova E., 2011, Lietuvosźmogiskąją istekliągeoekonomine struktura, "Tiltai", V. 54 I.1.
 25. Verkuleviciöte-Kriukiene D., 2015, Labour income and the unemployment rate in the regions of Lithuania, Latvia and Estonia: differences and change in the period 2004-2013, "Regional Formation & Development Studies", I. 16.
 26. Vetlov I., Virbickas E., 2006, Lietuvos darbo rinkos lankstumas, "Monetary Studies (Bank of Lithuania)", V. 10, I. 1.
 27. Wzrost gospodarczy, rynek pracy, innowacyjność gospodarki, 2012, W. Kasperkiewicz, K. Madaj (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu