BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpińska Kinga (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Wpływ innowacji w sektorze usług na zmiany strukturalne w zatrudnieniu w Polsce
Impact of Innovation in Utilities Sector on Structural Changes in Polish Labour Market
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 62-78, tab., wykr., bibliogr. s. 76-78
Keyword
Innowacje, Sektor usług, Zatrudnienie, Zmiany strukturalne
Innovations, Services sector, Employment, Structural changes
Note
JEL Classification: E24, O31
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie zmian strukturalnych w zatrudnieniu w Polsce pod wpływem innowacji w sektorze usług. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie dostępnych danych statystycznych zawartych w Głównym Urzędzie Statystycznym, który stosuje zalecenie metodologiczne zgodnie z wieloletnim programem badawczym Community Innovation Survey (CIS) opartym na międzynarodowej metodologii Oslo (Oslo Manual). Na podstawie tej analizy można skonstatować, że wzrasta zatrudnienie w tych sekcjach sektora usług, które w ostatnich latach wprowadzały innowacje. Dotyczy to głównie sektora usług biznesowych oraz działalności wykorzystujących nowe rozwiązania technologiczne. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the structural changes in employment in Poland, under the influence of innovations in the services sector. Analyses were carried out on the basis of statistical data from the Central Statistical Office, which uses a methodology recommended by the multiannual research program Community Innovation Survey (CIS) deriving from the international Oslo methodology (Oslo Manual). The analysis clearly shows that employment has been increasing in these parts of the service sector which have been applying innovations in the recent years. This is mainly true about the business services sector and the activities that use new technologies. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beath J., Katsoulacos Y., Ulph D., 1987, Sequential Product Innovation and Industry Revolution, "Economic Journal" , vol. 97, Supplement Conference Papers.
 2. Dominiak J., 2013, Innowacyjność w sferze usług, "Przegląd Geograficzny", t. 83, z. 4, http://rcin.,org.pl (data wejścia: 01.04.2013).
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, 2012, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, 2014, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2015, 2016, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 6. Fagerberg J., Mowery D., Nelson R., 2007, The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
 7. Freeman Ch., 1982, The economics of industrial innovation, Pinter, London.
 8. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/NTS_dzialanosc_innowacyjna_2009-2011.pdf (data wejścia: 04.07.2017).
 9. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_innowacyjna_2006-2009.pdf (data wejścia: 04.07.2017).
 10. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/NTS_dzialanosc_innowacyjna_2011-2013.pdf (data wejścia: 04.07.2017).
 11. Ilnicki D., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 12. Jakóbik W., 2000, Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kabaj M., 2005, Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 14. Kałowski A., Wysocki J., 2012, Zmiany strukturalne w  gospodarce polskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 15. Klamut M., 1996, Ewolucja struktur gospodarczych w krajach wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Kowalik T., 2005, Systemy gospodarcze, efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 17. Kujda M., 1999, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Fosze, Rzeszów.
 18. Leszczyńska M., 2011, Współczesny model rozwoju społecznego zperspektyny rewolucji informacyjnej, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, M. G. Woźniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 23, Rzeszów.
 19. Mały Rocznik Statystyczny Polski, 2005, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 20. Mongiało D., 2000, Cechy charakterystyczne rynku usług i jego struktura w Unii Europejskiej, "Ekonomista", nr 1, Warszawa.
 21. Niedzielski P. i in. 2007, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 22. Osiadacz J., 2012, Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 23. Oslo Manual, 2005, OECD, Paris.
 24. Prystrom J., 2008, Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Innowacyjność podlaskich podmiotów gospodarczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, z. 12, Białystok.
 25. Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej, 1990-2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 26. Rostow W.W., 1960, The stages of economic growth, Oxford University Press, Oxford, London.
 27. Schumpeter J. A., 1932, The Theory of Economic Development, Galaxy Book, New York.
 28. Schumpeter J. A., 1960, Teoria wzrostu gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 29. Serwicyzacja polskiej gospodarki, 2010, I. Lichniak (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 30. Szukalski M. S., 2004, Industrializacja usług, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5.
 31. Węgrzyn G., 2013, Innowacje jako determinanta zmian strukturalnych rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 32. Węgrzyn G., 2015, Innowacje w sektorze usług a  zmiany strukturalne w zatrudnieniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 33. Woźniak M. G., 2002, Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90., czynniki, bariery, perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 34. Zarządzanie działalnością innowacyjną, 2010, L. Białoń (red.), Wydawnictwo Placet, Warszawa.^
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu