BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemieniuk Łukasz (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Wybrane aspekty funkcjonowania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce
Selected Aspects of Academic Business Incubators in Poland
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 79-92, bibliogr. s. 91-92
Keyword
Przedsiębiorczość akademicka, Inkubatory przedsiębiorczości
Academic entrepreneurship, Enterprise incubators
Note
JEL Classification: D01
streszcz., summ.
Abstract
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) zapewniają unikalne środowisko dla aktywności gospodarczej w Polsce. Pojawiły się w celu dostosowania się do poszczególnych potrzeb praktyki nauczania przyszłych przedsiębiorców, a także pomagania im w podejmowaniu pierwszych kroków w zakładaniu oraz rozwijaniu własnego biznesu. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości najlepiej wspomagają przedsiębiorczość dzięki promowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości, co prowadzi do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Celem publikacji jest omówienie istoty Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz zaprezentowanie wybranych aspektów ich funkcjonowania jako instytucjonalnej formy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Academic Business Incubators (AIP) provide a unique environment for economic activity in Poland. They were established to meet the various needs associated with practical training of future entrepreneurs and to help them take their first steps in setting up and developing their own businesses. Academic Business Incubators best support entrepreneurship by promoting and fostering entrepreneur-ship, leading to the socio-economic development of the region and the entire country. The aim of the paper is to discuss the essence of Academic Business Incubators and present issues of their functioning as an institutional approach to developing academic entrepreneurship in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czop K., Lewandowska J., 2006, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - funkcje i obszary działalności, Naukowe Koło Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska, Lublin.
 2. Guliński J., Zasiadły K., 2005, Przedsiębiorczość Akademicka w Polsce - stan obecny, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, J. Guliński, K Zasiadły (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 3. http://inkubatory.pl/pl/proces-zakadania-firmy-w-aip/co-daje-aip (data wejścia: 09.03.2017).
 4. http://www.inkubatory.pl/pl (data wejścia: 09.03.2017).
 5. http://www.przedsiebiorca.pl (data wejścia: 09.01.2017).
 6. Inkubator instrumentem rozwijania przedsiębiorczości studentów, 2006, S. Jankiewicz (red.), Wydawnictwo Sorus, Poznań.
 7. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, 2008, K Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Materiały wewnętrzne Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w  Warszawie.
 9. Matusiak K.B., 2001, Uczelniany inkubator przedsiębiorczości, [w:] Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce, J. Szabłowski (red.), Wydawnictwo KRUN, Warszawa-Biały-stok.
 10. Matusiak K.B., 2010, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w  Polsce. Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Matusiak K.B., Zasiadły K., 2005, Rekomendacje dla Polski, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, J. Guliński, K Zasiadły (red.), Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 12. Ośrodki innowacji w Polsce. Raport 2009, 2009, K. Matusiak (red.), Wydawnictwo PARP, Warszawa- Łódź.
 13. Siemieniuk Ł., 2007, Funkcjonowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w zakresie kreowania przedsiębiorczości studentów, [w:] Studia i co dalej... Sytuacja studentów na rynku pracy, M. Kruk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 14. Siemieniuk Ł., 2016, Academic Business Incubators as an Institutional Form of Academic En-trepreneurship Development in Poland, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, issue 1.
 15. Stawasz E. i in., 2009, Przedsiębiorczość akademicka - raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 16. Tamowicz P., 2006, Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 17. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu