BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matel Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych emerytów w Polsce w latach 2009- 2015
Housing Situation of Pensioner Households in Poland, 2009-2015
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 107-123, tab., wykr., bibliogr. s. 123
Keyword
Rynek mieszkaniowy, Potrzeby mieszkaniowe, Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Srebrna gospodarka, Emeryci
Housing market, Housing needs, Ageing of the population, Elderly people, Silver economy, Pensioners
Note
JEL Classification: R30, D31, J14
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena zmian w sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych emerytów w Polsce w latach 2009-2015. Metodyka badań: W opracowaniu dokonano wyboru wskaźników obrazujących sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych emerytów w Polsce. Dane podzielono na trzy kategorie, takie jak: warunki mieszkaniowe, sytuacja dochodowa oraz struktura demograficzna gospodarstw domowych. W analizie wykorzystano dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny, w tym głównie wyniki badania budżetów gospodarstw domowych oraz raporty GUS w zakresie emerytur i rent w Polsce. Badania wykazały, że w obszarze warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych emerytów w analizowanym okresie większość zmian miała pozytywny charakter. Negatywne zmiany - z punktu widzenia sytuacji mieszkaniowej - zaszły w obszarze struktury demograficznej gospodarstw domowych emerytów (zmniejszenie przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym oraz wzrost udziału jednoosobowych gospodarstw domowych). W obszarze sytuacji ekonomicznej część zmian (w tym dotycząca poziomu emerytur w relacji do średniego poziomu dochodów w gospodarce narodowej) była pozytywna. Jednak zaszły negatywne zmiany w zakresie zadłużenia, związanego z użytkowaniem mieszkania. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to investigate changes in the housing situation of pensioner households in Poland in 2009-2015. The author identifies indicators describing the housing situation of Polish pensioners, dividing them into three categories: housing conditions, economic situation, and demographic structure of pensioner households. The variation coefficient of most indicators was found to be low. The analysis is based on data from the Central Statistical Office, mainly on the results of a survey concerning household budgets and reports regarding pensions in Poland. The research indicates that most of the changes are positive in the area of the level of satisfying pensioners' housing needs. There were negative changes in the demographic structure of pensioner households (lower average number of persons per household and higher percentage of single-person households). As far as economic situation is concerned, some of the changes (including the level of income in relation to the average income in the national economy) are positive. However, negative changes occurred in the level of households' debt related to housing maintenance. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P., 2012, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 2. Emerytury i renty w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 r, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 3. http://www.polsenior.iimcb.gov.pl (data wejścia: 10.05.2017).
 4. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu (data wejścia: 20.06.2017).
 5. Marcinkiewicz J., Matel A., 2017, Analiza dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich Polski z  wykorzystaniem metody TOPSIS, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475, Wrocław.
 6. Poskrobko T., Zielińska A., 2015, Innowacje w krajach rozwijających się a zrównoważony rozwój, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 409, Wrocław.
 7. Prognoza ludności na lata 2014-2050. Studia i analizy statystyczne, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 8. Rocznik demograficzny, 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 10. Ustawa z 11 września 2015 r. o osobach starszych, Dz. U. 2015, poz. 1705.
 11. Zrałek M., 2012, Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób starszych. Dylematy i kierunki zmian, [w:] O sytuacji ludzi starszych, J. Hrynkiewicz (red.), Rządowa Rada Ludnościowa, t. III, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu