BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ocicka Barbara (Warsaw School of Economics, Poland), Raźniewska Marta (University of Lodz, Poland)
Title
Food Waste Reduction as a Challenge in Supply Chains Management
Redukcja marnotrawstwa żywności jako wyzwanie w zarządzaniu łańcuchami dostaw
Die Reduktion der Verschwendung von Nahrungsmitteln als Eine Herausforderung im Lieferkettenmanagement
Source
LogForum, 2018, vol. 14, nr 4, s. 549-561, tab., bibliogr. 44 poz.
Keyword
Żywność, Łańcuch dostaw, Obrót żywnością, Handel detaliczny, Rozwój zrównoważony
Food, Supply chain, Food sale, Retail trade, Sustainable development
Note
summ., streszcz., zfsg.
Statutory fund of SGH Warsaw School of Economics and University of Łódź.
Abstract
Wstęp: Zrównoważony rozwój zyskuje coraz większą uwagę i istotność w działalności przedsiębiorstw, w szczególności w skali globalnej, znajdując odzwierciedlenie w strategiach zarządzania łańcuchami dostaw. Wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu łańcuchami dostaw żywności stanowi globalne wyzwanie wymagające zastosowania innowacyjnych rozwiązań bazujących na koncepcji triple bottom line w rozwoju najlepszych praktyk biznesowych. W artykule przedstawiono problem marnotrawstwa w łańcuchach dostaw żywności. Warto odnotować, że koszty związane z marnotrawstwem żywności w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym rosną w dół łańcucha dostaw. Celem artykułu jest zbadanie problemu marnotrawstwa żywności w perspektywie łańcucha dostaw oraz prezentacja, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą sprostać wyzwaniu jego redukcji, w świetle koncepcji zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw.
Metody: Przeprowadzono analizę źródeł wtórnych, w tym publikacji z baz naukowych, raportów międzynarodowych i krajowych instytucji, prezentacji konferencyjnych, materiałów udostępnionych przez przedsiębiorstwa i innych źródeł internetowych. W rezultacie ich analizy, zaprezentowano inicjatywy mające na celu redukcję marnotrawstwa rozwijane przez różne grupy interesariuszy.
Wyniki: W artykule scharakteryzowano specyfikę problemu redukcji marnotrawstwa jako wyzwania mającego wiele wymiarów zarówno w rozwoju badań, jak również praktyk biznesowych w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Wnioski: W świetle wymagań zrównoważonego rozwoju, zarządzanie marnotrawstwem żywności jest ważnym wyzwaniem zarówno w globalnej gospodarce, jak również we współczesnym biznesie. Dotychczas rozwinięto wiele międzynarodowych, krajowych i lokalnych inicjatyw, w tym aktów prawnych i dobrowolnych programów, mających na celu redukcję marnotrawstwa żywności. Podobnie, wdrożono różnorodne praktyki w łańcuchach dostaw, by redukować marnotrawstwo i wzmacniać efekty zrównoważonego rozwoju. Autorzy wskazują, iż elementy wspierające wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak strategia, kultura organizacyjna, transparentność i zarządzanie ryzykiem, są istotne także w rozwoju strategii łańcuchów dostaw żywności. Z pewnością, zarządzanie marnotrawstwem żywności wymaga podejścia systemowego i odpowiedzialnego zaangażowania interesariuszy: w szczególności władz publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jak również konsumentów, bazującego na wspólnych celach i działaniach opartych na współpracy. (abstrakt oryginalny)

Background: Sustainability has been an area of growing concern and attention for companies, especially operating on a global scale, that more and more often develop strategies of sustainable supply chain management (SSCM). The sustainability of the food supply chains management is a global challenge demanding implementation of innovative solutions based on the triple bottom line concept of best practices. The paper is devoted to the food waste problem, that occurs in all parts of the value chains. It is important to notice that the further down the value chain, the more costly it becomes in social, economic and environmental perspectives. The purpose of this paper is to explore the food waste problem at a supply chain level and present how companies can cope with the challenge of food waste reduction in the light of the framework of SSCM.
Methods: The paper is based on a desk research. The authors conducted a review of recent literature, reports of international and national institutions, conference presentations, materials provided by companies and other Internet sources. As a result of the materials analysis, a plethora of initiatives aiming to reduce waste is investigated considering activities developed by different groups of stakeholders.
Results: The authors characterized the specificity of the food waste reduction as a multidimensional problem and challenge in the development of both scientific research as well as business practices within SSCM.
Conclusions: Food waste management is an important challenge in the global economy as well as in the contemporary business in the light of sustainable development requirements. Generally, a spectrum of international, national and local initiatives, including legal acts and voluntary programs, has been developed to reduce food waste. Similarly, different supply chain practices have been advanced so far to decrease food waste and enhance sustainability. The authors advocate that four supporting facets of sustainability (strategy, culture, risk management, transparency) are an integrated part of SSCM in the food industry. Certainly, food waste management requires system thinking and responsible involvement of all parties, especially public authorities, NGOs, business operators as well as individuals, based on common goals and collaborative actions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aschemann-Witzel J., de Hooge IE., Rohm H., Normann A., Bossle MB., Gronhoj A., Oostindjer M., 2017. Key characteristics and success factors of supply chain initiatives tackling consumer-related foodwaste - A multiple case study, Journal of Cleaner Production, 155, 33, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.173.
 2. Batista L., Saes S., Fouto N., 2015. Sustainability of food supply chains - mapping food waste and by-product synergies, Paper presented to: 20th Logistics Research Network Annual Conference and PhD Workshop, University of Derby, 09-11. September 2015, 4-6.
 3. Business Insider Polska, 2017. Polacy rocznie marnują 9 mln ton jedzenia [Poles waste 9 million of food annually]. Available on the Internet: https://businessinsider.com.pl/lifestyle/jedzenie/marnowanie-zywnosciile-ton-jedzenia-wyrzucaja-polacy/5wnn8yt (05/09/2018).
 4. Carter R.C., Rogers D.S., 2008. A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38, 360-387, http://dx.doi.org/10.1108/09600030810882816.
 5. Consumer Goods Forum, 2015. Food Waste Resolution, June. Available on the Internet: https://www.theconsumergoodsforum.com/what-we-do/resolutions/ (05/13/2018).
 6. Dani S., 2015. Food Supply Chain Management and Logistics. From farm to folk, Kogan Page: Croydon, 236-242.
 7. Defra: Department for Environment, Food & Rural Affairs, 2014. Waste legislation and regulations. Available on the Internet: https://www.gov.uk/waste-legislation-andregulations (04/28/2018).
 8. Derqui B., Fayos T., Fernandez V., 2016. Towards a More Sustainable Food Supply Chain: Opening up Invisible Waste in Food Service, Sustainability, 8, 7, 693, http://dx.doi.org/10.3390/su8070693.
 9. Devin B., Richards C., 2018 Food Waste, Power and Corporate Social Responsibility in the Australian Food Supply Chain, Journal of Business Ethics, 150, 1, 199-210, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-016-3181-z.
 10. ECR Europe, 2018 Checklist with best practices for waste reduction and/or sales increase for perishables, 1-3. Available on the Internet: https://ecr-shrinkgroup.com/medias/research/Waste/Best Practice Checklist - Eindhoeven and ECR.pdf (07/14/2018).
 11. FAO, 2013 Food waste footprint. Impact on natural resources, 9. Available on the Internet: http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf> (04/28/2018).
 12. FAO, 2014. Definitional framework of Food Loss, FAO, Rome. Available on the Internet: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/savefood/PDF/FLW_Definition_and_Scope_2014pdf (04/28/2018).
 13. FAO, 2015. Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. FAO, Rome. Available on the Internet: http://www.fao.org/3/ai4068e.pdf (04/28/2018).
 14. FAO, 2017a. The State of Food Insecurity and nutrition in the World. FAO, Rome. Available on the Internet: http://www.fao.org/3/a-I7695e.pdf (04/28/2018).
 15. FAO, 2017b. Food Loss and Food Waste. Available on the Internet: http://www.fao.org/food-loss-and-foodwaste/en/ (04/28/2018).
 16. FoodCloud, 2018. How FoodCloud Works. Available on the Internet: www.food.cloud (07/14/2018).
 17. Göbel C., Langen N., Blumenthal A., Teitscheid P., Ritter G., 2015. Cutting Food Waste through Cooperation along the Food Supply Chain, Sustainability, 7, 2, 1429-1445, http://dx.doi.org/10.3390/su7021429.
 18. Greenpeace Polska, 2017. Czas skończyć z marnowaniem żywności [Time to finisz with food waste]. Available on the Internet: http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Czas-skonczyc-z-marnowaniem-żywnosci/ (05/15/2018).
 19. Halloran A., Clement J., Kornum N., Bucatariu C., Magic J., 2014. Addressing food waste reduction in Denmark, Food Policy, 49(1), 294-301, http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.09.005.
 20. Heising J.K., Claassen G.D.H., Dekker M., 2017. Options for reducing food waste by quality-controlled logistics using intelligent packaging along the supply chain, Food Additives and Contaminants Part a - Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment, 34 (10), 1672-1680, http://dx.doi.org/10.1080/19440049.2017.1315776.
 21. Hermsdorf D., Rombach M., Bitsch V., 2017. Food waste reduction practices in German food retail, British Food Journal, 119, 2532-2546, 2533, http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-06-2017-0338.
 22. Irani Z., Sharif A.M., 2016. Sustainable food security futures Perspectives on food waste and information across the food supply chain, Journal of Enterprise Information Management, 29, 2, 171-178, http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-12-2015-0117.
 23. Jones P., Comfort D., Hillier D., Eastwood I., 2005. Corporate social responsibility: a case study of the UK's leading food retailers, British Food Journal, 107, 423-435, http://dx.doi.org/10.1108/00070700510602192.
 24. Kaipia R., Dukovska-Popovska I., Loikkanen L., 2013. Creating sustainable fresh food supply chains through waste reduction, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(3), 262-276.
 25. Kwasek M., Borowski M., Kowalewska M., Obiedzińska A., 2016. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (37). Analiza strat i marnotrawstwa żywności na świecie i w Polsce. Raport PW 2015-2019 nr 37 [From the research on socially sustainable agriculture (37). The analysis of food loss and waste in the world and Poland. Report PW 2015-2019 No. 37]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa, 8.
 26. Liljestrand K., 2017. Logistics solutions for reducing food waste, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 47, 318-339, http://dx.doi.org/10.1108/IJPDLM-03-2016-0085.
 27. Mena C., Adenso-Diaz B., Yurt O., 2011. The causes of food waste in the supplier-retailer interface: evidences from the UK and Spain, Resources, Conservation and Recycling, 55, 648-658, http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2010.09.006.
 28. Papargyropoulou E., Lozano R., Steinberger J.K., Wright N., Bin Ujang Z., 2014. The food waste hierarchy as a framework for the management of food surplus and food waste, Journal of Cleaner Production, 76, 106-115, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.04.020.
 29. Polish Sejm, 2018. Senacki projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności [A draft law on countering food waste prepared by the Polish Senate]. Available on the Internet: www.sejm.gov.pl (07/11/2018).
 30. Rezaei M., Liu B., 2017. Food loss and waste in the food supply chain, Nutfruit, July, 26. Available on the Internet: www.fao.org/3/abt300e.pdf (07/11/2018).
 31. Rohm H., Oostindjer M., Aschemann-Witzel J., Symmank C., Almli VL., de Hooge IE., Normann A., Karantininis K., 2017. Consumers in a Sustainable Food Supply Chain (COSUS): Understanding Consumer Behavior to Encourage Food Waste Reduction, Foods, 27, 6(12), http://dx.doi.org/10.3390/foods6120104.
 32. Ruzickova D., 2018. Love Food, Hate Waste, Central Europe Food Waste Conference, Warsaw 06/07/2018.
 33. Searle F., 2017. AMT Fruit reaches milestone in Fareshare donations. Available on the Internet: www.fruitnet.com (07/14/2018).
 34. Sipiński D., 2018. Lost calories. How to successfully combat food waste, Polityka Insight 2018, 5.
 35. Slow E., 2017. Tesco suppliers to publish food waste data. Available on the Internet: https://www.letsrecycle.com/news/latestnews/tesco-suppliers-publish-food-wastedata/ (07/11/2018).
 36. Stop Spild As Mad, 2018. Doggybagsog REFOOD certificering til mindre madspild [Doggy bags REFOOD guarantee to waste less food]. Available on the Internet: http://www.stopspildafmad.dk/doggybags.html (06/06/2018).
 37. Tesco, 2018a. Actions and Targets, Available on the Internet https://www.tescoplc.com/little-helps-plan/products-foodwaste/actions-and-targets/ (07/11/2018).
 38. Tesco, 2018b. Central European Food Waste Data. Available on the Internet: https://www.tescoplc.com/little-helpsplan/products-food-waste/central-europeanfood-waste-data-201718/ (07/11/2018).
 39. Tesco, 2018c. How we calculate the food waste figure - Central Europe. Available on the Internet: https://www.tescoplc.com/little-helps-plan/reports-and-policies/howwe-calculate-the-food-waste-figure-centraleurope/ (07/11/2018).
 40. Tesco, 2018d. Tesco Perfectly Imperfect. Nieidealny wygląd. Doskonały smak [Tesco Perfectly Imperfect. Imperfect Look. Perfect Taste.] Available on the Internet: https://tesco.pl/perfectly-imperfect/ (07/11/2018).
 41. Tostivint C., de Veron S., Jan O., Lanctuit H., Hutton Z.V., Loubiere M., 2017. Measuring food waste in a dairy supply chain in Pakistan, Journal of Cleaner Production, 145, 221, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.081.
 42. Vaqué L.G., 2015. Food Loss and Waste in the European Union: A New Challenge for the Food Law?, 20-33.
 43. World Commission on Environment and Development, 1987. Report of the World Commission on Environment and Development, 16.
 44. WRAP, 2018. Bringing organizations together. Available on the Internet: http://www.wrap.org.uk/food-waste-reduction (07/12/2018).
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.303
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu