BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska-Dzioboń Bianka (Cracow University of Economics, Poland, PhD student), Klimczyk Piotr (Cracow University of Economics, Poland, PhD student), Witoń Agnieszka (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Determinatives of Employment Changes in the Polish Service Sector Between 2005 and 2017
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 519-534, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Zatrudnienie, Usługi, Zmiany strukturalne
Employment, Services, Structural changes
Note
summ.
Abstract
Structural changes are one of the most important issues that market economy countries currently have to struggle with. Additionally, in the economies of many countries changes in their structure are caused by the ongoing third Industrial Revolution. Many of those countries have entered the next phase of structural transformation called economy servitization. A predominant role of services contributes not only to employment growth in that sector, having regard to both the number of employed people and the proportion of workforce, but also primarily to economic development. The importance of the service sector is consistently growing, which translates into a constant search for its complexity and multidimensionality, especially those concerning employment. The article is aimed at characterizing the determinatives of employment in the service sector, including a contemporary concept of the distinction between market and non-market services. The methods used include an analysis of statistical data and econometric modeling. The results show that in the postaccession period employment in the service sector was growing faster than in the economy in general and that a faster pace of employment changes is observed in market services and employment in non-market services is stabilized. The main determinatives of employment changes in the service sector are global demand, level of production and real wages. Additionally, employment in both the market and the non-market service sector is marked by a high dependence on the level of employment in the previous periods, which indicates a delay of labor market adjustments. However, labor market adjustments in the non-market service sector are slower than in the market service sector. Further studies should be aimed at the analysis of the influence of workforce mobility and migration's influence on structural changes in employment. The in-depth analysis of changes in respective sections of the service sector, with specific reference to highly innovative services, is also a promising avenue for further research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumol, W.J. (1967). Macroeconomics of unbalanced growth: The anatomy of urban crisis. American Economic Review, 57(3), 415-426.
 2. Clark, C. (1957). The Conditions of Economic Progress. London: Mac Millan.
 3. Cyrek, M. (2011). Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 18, 451-467.
 4. Fischer, A. (1935). The Clash of Progress and Security. London: Mac Millan.
 5. Fourastie, J. (1954). Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts. Koeln: Bund-Verlag.
 6. Fuchs, V.R. (1965). The growing importance of the service industries. Occasional Paper 96, National Bureau of Economic Research. New York,London: Columbia University Press.
 7. Kaldor, N. (1967). Strategic Factors in Economic Development. New York: Ilr-Pr.
 8. Keynes, J.M. (1956). Ogólna Teoria Zatrudnienia Procentu i Pieniądza. Warszawa: PWN.
 9. Kłosiński, K.A. (2002). Międzynarodowy Obrót Usługowy. Warszawa: Difin.
 10. Kwiatkowski, E. (2014). Zmiany na rynkach pracy i ich determinanty w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Problemy Współczesnej Ekonomii, 2(35), 371-393.
 11. Kwiatkowski, E., & Włodarczyk, P. (2012). Determinanty zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2010. Acta Universitis Lodziensis, Folia Oeconomica, 268, 149-169.
 12. Kwiatkowski, E., & Włodarczyk, P. (2017). Rodzaje umów o pracę a elastyczność zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000-2014. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (328), 163-183.
 13. Rowthorn, R., & Ramaswamy, R. (1997). Deindustrialization - Its Causes and Implications. Economic Issues 10. Washington D.C.: International Monetary Fund.
 14. Skórska, A. (2016). Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce: Zmiany wewnątrzsektorowe. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych, 30(4), 8-20.
 15. Sobotka, M. (2000). Znaczenie rozwoju sektora usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. 269, 411-419.
 16. Śliwa, R., Waląg, P., & Tabor, S. (2017). Ewolucja struktur produkcji i zatrudnienia w gospodarkach rynkowych. Wnioski dla Polski. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(3), 45-58.
 17. Wąsowicz, J. (2013). Sektorowe zróżnicowanie wydajności pracy w polskiej gospodarce. Studia Ekonomiczne,160, 190-198.
 18. Wegrzyn, G. (2011). Miejsce i rola usług w gospodarce opartej na wiedzy. Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego. Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne, 79, 201-210.
 19. Węgrzyn, G. (2015). Innowacje w Sektorze Usług a Zmiany Strukturalne w Zatrudnieniu. Wrocław: Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (256).
 20. GUS. (2012). Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2012 r. Warszawa: Informacje i Opracowania Statystyczne. Retrieved from htps://stat.gov.pl
 21. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz. (2010). Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008. Warszawa. Retrieved from www.wz.uw.edu.pl
 22. Rada Ministrów. (2007). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885, z 2009 r. nr 59, poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu