BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiedorczuk Monika (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Rosyjski rynek kontroli korporacyjnej : ewolucja i rola w systemie nadzoru korporacyjnego
Russian Market of Corporate Control : the Evolution and Role in Corporate Governance System
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 135-151, tab., wykr., bibliogr. s. 148-151
Keyword
Nadzór, Fuzje i przejęcia, Ład korporacyjny
Supervision, Mergers and acquisitions, Corporate governance
Note
JEL Classification: G32, G33, G34
streszcz., summ.
Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego "Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (decyzja nr DEC-2013/11/N/HS4/03327)
Country
Rosja
Russia
Abstract
Głównym celem artykułu jest analiza ewolucji rynku kontroli korporacyjnej w Rosji. W toku rozważań zostały wykazane kluczowe cechy mechanizmu nadzoru, główne etapy jego rozwoju oraz oddziaływanie na przemiany w rosyjskich przedsiębiorstwach. Ponadto, dokonano analizy roli rynku kontroli korporacyjnej w systemie nadzoru korporacyjnego, a także jego relacji wobec innych mechanizmów i instytucji nadzoru, takich jak: struktura własności, państwo, rynek kapitałowy i mechanizm bankructwa. Jak wykazała analiza, najważniejszym wydarzeniem w rosyjskiej gospodarce, jakie wpłynęło na funkcjonowanie rynku fuzji i przejęć, był kryzys finansowy z 1998 roku. Opracowanie jest częścią projektu badawczego, dotyczącego ewolucji systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to analyse the evolution of the market of corporate control in Russia. The key features of this mechanism of governance are described, as well as the main stages of its development and the influence of the market of corporate control on the changes in Russian companies. The paper also contains an analysis of the role of corporate control market in a corporate governance system and its relationships with other mechanisms of corporate governance, like the ownership structure, the capital market, and the bankruptcy mechanism. The results show that the main event in the Russian economy which influenced the market of mergers and acquisitions was the financial crisis of 1998. The paper constitutes part of a wider research project which focuses on the evolution of the corporate governance system in Russia. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aluchna M., 2009, Corporate governance a procesy globalizacji i internacjonalizacji. Współczesne wyzwania i tendencje zmian, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 94, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 2. Działo J., 2001, Nadzór właścicielski a efektywność działania spółek, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Grossman S., Hart O., 1980, Takeover Bids, the Free-Rider Problem, and the Theory of the Corporation, "Bell Journal of Economics", no. 11.
 4. Jensen M.C., Ruback R.S., 1983, The Market for Corporate Control. The Scientific Evidence, "Journal of Financial Economics", no. 11.
 5. Jensen M.C., 1986, The Take-Over Controversy: Analysis and Evidence, "Midland Corporate Finance Journal", no. 4.
 6. Koładkiewicz I., 1999, Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 7. Kowalewski O., 2011, Rynek kontroli przedsiębiorstw. Wrogie przeejęcie jako mechanizm dyscyplinujący menedżerów, [w:] Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Wolters Kluwer business, Warszawa.
 8. Lambert-Mogiliansky A., Sonin K., Zhuravskaya E., 2003, Capture Bankruptcy: Theory and Russian Evidence, CEFIR Working Paper, no. 38, June, http://www.cefir.ru/in-dex.php?l=rus&id=35&yf=2003 (data wejścia: 19.11.2010).
 9. Manne H.G., 1965, Mergers and the Market for Corporate Control, "The Journal of Political Economy", vol. 73, no. 2. (April).
 10. Martynova M., Renneboog L., 2008, A century of corporate takeovers: What have we learned and where do we stand?, "Journal of Banking and Finance, vol. 32 (10).
 11. Morck R., Shleifer A., Vishny R.W., 1987, Characteristics of Hostile and Friendly Takeovers Targets, NBER, Working Paper, no. 2295, June, http://www.nber.org/pa-pers/w2295 (data wejścia: 19.11.2010).
 12. OECD, Ministerstwo Skarbu Państwa, 2004, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Warszawa, http://www.oecd.org (data wejścia: 20.05.2011).
 13. Oplustil K., 2010, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. Volkov V., 2004, Hostile Enterprise Takeovers: Russia's Economy in 1998-2002, "Review of Central and Eastern European Law", no. 4.
 15. Weimer J., Pape J.C., 1999, A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, "Corporate Governance: An International Review", vol. 7, Issue 2, DOI 10.1111/14678683.00143.
 16. Zalega K., 2003, Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 17. Авдашева С.Б., Шаститко А.К., Калмычкова Е.Н., 2007, Экономические основы антимонопольной политики:российская практика в контексте мирового опыта, Часть 3, "Экономический Журнал ВШЭ", no. 3.
 18. AK&M Информационное агентство, 2015, Рынок слияний и поглощений, БЮЛЛЕТЕНЬ №204 МАРТ 2015 Г., http://mergers.akm.ru/ (data wejścia: 15.02.2017).
 19. AK&M Информационное агентство, 2016, ПО ЧИСЛУ СДЕЛОКM&A В 2015 ГОДУ РОССИЯ ПОБИЛА АНТИРЕКОРД 2009 ГОДА, http://mergers.akm.ru/ (data wejścia: 15.02.2017).
 20. Антоненко Н.С., Галухина Я.С., Паппе Я.Ш., 2013, Основные тенденции развития российского крупного бизнеса в 2000-е годы, "Журнал Новой Экономической Aссо-циации", no. 1(17).
 21. Апевалова Е., Радыгин А., 2009, Банкротства в двухтысячные годы: от инструмента рейдеров к политике "двойного стандарта", "Экономическая политика", no. 4.
 22. Дементьев В.Е., 2011, Структура корпоративной системы и длинные волны в экономике, ЦЭМИ РАН, Москва.
 23. Демидова Е., 2007, Враждебные поглощения и защита от них в условиях корпоративного рынка России, "Вопросы экономики", no. 4.
 24. Долгопятова Т.Г, 2003, Становление корпоративного сектора и эволюция акционерной собственности, Препринт WP1/2003/03, Серия WP1, ГУ ВШЭ Москва, http://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216402441/WP1_2003_03.pdf (data wejścia: 20.08.2013).
 25. Долгопятова Т.Г., 2010, Концентрация собственности в российской промышленности: эволюционные изменения на микроуровне, "Журнал Новой экономической ассоциации", no. 8.
 26. Журавская Е., Сонин К., 2004, Экономика и политика российских банкротств, "Вопросы экономики", no. 4.
 27. Загребельная Н.С., 2015, Мировой и российский рынки слияний и поглощений, "Вестник МГИМО", no. 2 (41).
 28. Зухурова Л.И., Новикова И.Я., 2007, Слияния и поглощения в России, "ЭКО", no. 6.
 29. ИЭПП (Институт экономики переходного периода), 2003, Российская экономика в 2002 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 24), Москва.
 30. ИЭПП (Институт экономики переходного периода), 2004, Российская экономика в 2003 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 25), Москва.
 31. ИЭПП (Институт экономики переходного периода), 2006, Внешние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы, "Научные труды", no. 104, Москва.
 32. ИЭПП (Институт экономики переходного периода), 2010, Российская экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 31), Москва.
 33. ИЭП (Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара), 2014, Российская экономика в 2013 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 35), Москва.
 34. ИЭП (Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара), 2017, Российская экономика в 2016 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 38), Москва.
 35. Лугачева Л.И., Мусатова М.М., 2010, Усиление роли государства на рынке слияний и поглощений в период экономической нестабильности, "ЭКО", no. 11.
 36. Мальгинов Г.Н., Радыгин А.Д., 2007, Смешанная собственность в корпоративном секторе: эволюция,управление, регулирование, ИЭПП, Москва.
 37. НСКУ (Национальный совет по корпоративномы управлению), 2008, Национальный доклад по корпоративному управлению. Выпуск 1, Москва.
 38. Паппе Я.Ш., Галухина Я.С., 2009, Российский крупный бизнес - первые 15 лет. Экономические хроники 1993-2008, Издательский Дом ГУ-ВШЭ, Москва.
 39. Обзор российского рынка слияний и поглощений, różne numery, mergers.ru/Слияния и поглощения в России, http://mergers.ru/researches/?# (data wejścia: 13.08.2014).
 40. Радыгин А., Энтов Р., 2010, Рынок слияний и поглощений: Новые теоретические подходы, "Экономическая политика", no. 5.
 41. Радыгин А., Энтов Р., Шмелева Н., 2002, Проблемы слияний и поглощений в корпоративном секторе, "ИЭПП, Научные труды", no. 43 P, Москва.
 42. Радыгин А., 2009, Российский рынок слияний и поглощений: этапы, особенности, перспективы, "Ворпосы экономики", no. 10.
 43. Радыгин А.Д., Симачев Ю.В., 2005, Институт банкротства в России: особенности эволюции, проблемы и перспективы, "Российский журнал менеджмента", t. 3, no. 2.
 44. Радыгин А., Мальгинов Г., 2006, Рынок корпоративного контроля и государство, "Вопросы экономики", no. 3.
 45. Радыгин А., Архипов С., 2000, Собственность, корпоративные конфликты и эффективность, "Вопросы экономики", no. 11.
 46. Российская корпорация: внутренняя организация, внешние взаимодействия, перспективы развития, 2009, Т.Г. Долгопятова, И. Ивасаки, А.А. Яковлев (ред.), Издательский Дом ГУ-ВШЭ, Москва.
 47. Щукина Л.Г., 2010, Перераспределение собственности иреоганизацияроссийского бизнеса в кризисные 2008-2009 годы, "Финансы и бизнес", no. 4.
 48. Яковлев А.А., Данилов Ю.А., 2007, Российская корпорация на 20-летнем горизонте: структура собственности,роль государства и корпоративное финансирование, "Россуй-ский журнал менеджмента", t. 5, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu