BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczak Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rekrutacja pokolenia Z w kontekście zmian demograficznych
The Recruitment Process of Generation Z in the Context of Demographical Changes on the Labour Market
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2018, nr 8, s. 125-140, rys., bibliogr. 41 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Zarządzanie multigeneracyjne, Rekrutacja pracowników, Pokolenia, Przemiany demograficzne
Multigenerational management, Employee recruitment, Generation, Demographic transformation
Note
JEL Classification: M51.
summ., streszcz.
Abstract
Obecne przemiany demograficzne, takie jak zjawisko starzenia się społeczeństwa czy spadek liczby ludności, są wyzwaniem dla współczesnych organizacji. Celem artykułu jest ocena zarządzania międzypokoleniowego w zakresie rekrutacji pokolenia Z jako odpowiedzi na zmiany demograficzne. Wykorzystując metodę studium przypadku, przedstawiono w nim też jedną z form zwiększenia atrakcyjności organizacji jako pracodawcy, jaką jest jej współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi.(abstrakt oryginalny)

Current demographic changes, for example the ageing society or the population decline, constitute a challenge for contemporary organizations. The objective of this article is to assess the multigenerational management in terms of recruiting the generation Z as a response to the demographic changes which are taking place nowadays. The case study method has been used to illustrate the cooperation between organizations and secondary schools which is one of the forms of boosting the attractiveness of an organization as an employer.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berkup S. (2014), Working with generations X and Y in generation Z period: management of different generations in business life, "Mediterranean Journal of Social Sciences", vol. 5, no. 19, pp. 218-229.
 2. Brdulak H. (2014), Zmiany demograficzne - nowe wyzwania w zarządzaniu. Wybrane aspekty, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XV, zeszyt 11, część I, s. 157-170.
 3. Burchardt A., Sikora Z. (2014), Potencjał demograficzny województwa lubuskiego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", vol. 1, s. 164-177.
 4. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej (2017), Dwa światy. Metody poszukiwania pracy a metody poszukiwania pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej, Poznań.
 5. Doherty R. (2010), Getting social with recruitment, "Strategic HR Review", vol. 9, no. 6, pp. 11-15.
 6. Fuertes V., Egdell V., McQuaid R. (2013), Extending working lives: age management in SMEs, "Employee relations", vol. 35, no. 3, pp. 272-293.
 7. Gajda J. (2015), Zarządzanie wiekiem i jego znaczenie w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 39, tom 1, s. 23-34.
 8. Galaj W. (2014), Pokolenie Z na rynku pracy w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 86-111.
 9. Gawrycka M., Szymczak A. (2015), Rynek pracy wobec zmian demograficznych i społecznych w krajach Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 214, s. 89-102.
 10. Girard A., Fallery B., Rodhain F. (2014), Integration of social media in recruitment. A Deplhi study w: T. Bondarouk, M. R. Olivas-Luján (eds.), Social Media in Human Resources Management (Advanced Series in Management), Emerald Group Publishing Limited, vol. 12, s. 97-120.
 11. Gondek A. (2016), Współpraca biznesu ze szkolnictwem na przykładzie firmy ZIEL-BRUK, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 4, s. 93-104.
 12. Grenčikova A., Guščinskiene J., Španková J. (2017), The role of leadership in motivating employees in a trading company, "Journal of Security and Sustainability Issues", vol. 7, nr 2, s. 247-255.
 13. Hilarowicz A. (2015) Zarządzanie wiekiem jako kryterium efektywności organizacyjnej, "Społeczeństwo i Edukacja", nr 17 (1), s. 21-30.
 14. Kaźmierczyk J. (2007) Demograficzne aspekty podażowej strony rynku pracy w Polsce w latach 1990-2004, "Debiuty Ekonomiczne", nr 5, s. 21-40.
 15. Klimczuk A. (2012) Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności, w: M. Biernacka, A. Sadowski (red.), Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 243-268.
 16. Kong H., Sun N., Yan Q. (2016), New generation, psychological empowerment. Can empowerment lead to career competencies and career satisfaction?, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", vol. 26, no 11, pp. 2553-2569.
 17. Liwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa.
 18. Mahon J. F., Millar C.C.J.M. (2014), ManAGEment: the challenges of global age diversity for corporations and governments, "Journal of Organizational Change Management", vol. 27, no 4, pp. 553-568.
 19. Mendryk I. (2013), Przesłanki wprowadzania polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach, "Annales Universitatis Mariae Curie-Słodowska", vol. XLVII, nr 2, s. 103-112.
 20. Moczydłowska J. (2015), Zarządzanie pracownikami z grupy 55+ jako element zarządzania wiekiem  wybrane aspekty w: Makowiec, M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 21. Nowaczyk L., Jak właściwie zarządzać wiekiem w przedsiębiorstwie, dostępny na: http://blog.refa.pl/download/mediateka/kierowanie/Zarz%C4%85dzanie%20wiekiem%20w%20przedsi%C4%9biorstwie.pdf (data dostępu: 19.10.2017).
 22. Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej (2018), Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej 2017. Streszczenie raportu, Poznań, dostępny na: http://www.cdzdm.pl/images/Streszczenie_raportu.pdf (data dostępu: 05.04.2018).
 23. Pancer I., Bojka P. (2014), Analiza realizowanych obecnie form współpracy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z pracodawcami, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 24. Pawlak J. (2016), Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 46 (2), s. 408-418.
 25. Pfeiffer A. (2013), Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość, KOWEZiU, Warszawa.
 26. Pięć trendów w rekrutacji i budowania zaangażowania pracowników z pokolenia Y i Z, dostępny na: http://pracuj-dla-mediow.pl/pr/305765/piec-trendow-w-rekrutacji-i-budowaniu-zaanazowania-pracownikow-z-pokolenia-y-i-z (data dostępu: 11.02.2018).
 27. Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring (2014), Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Poznań.
 28. Program Student Plus przyjęty, dostępny na: http://elka.pl/content/view/86240/80/ (data dostępu: 26.10.2017).
 29. Projekt "Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów", dostępny na: http://pracodawca-uczen.pl/ (data dostępu: 11.02.2018).
 30. Rutecka-Siadek J., Doradztwo zawodowe w ZST, dostępny na: http://www.leszno24.pl/Doradztwo_zawodowe_w_ZST_,36563.html (data dostępu: 11.02.2018).
 31. Schimanek T., Kotzian J., Arczewska M. (2015), Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 32. Skowron-Mielnik B. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań demograficznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 277.
 33. Sołtys A. (2013), Zarządzanie wiekiem jako nowy priorytet polityki personalnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 9, s. 57-74.
 34. Szaban J. (2013) Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 149-159.
 35. Świeszczak K., Ziemba M. (2013), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - szansa czy zagrożenie?, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 12, część II, s. 57-66.
 36. Warwas I., Wiktorowicz J. (2016), Nabór pracowników otwarty na różnorodność - rekrutacja, selekcja, adaptacja w: J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna (red.), Pokolenia - co się zmienia?, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 75-96.
 37. Woszczyk P., Warwas I. (2016), Od zarządzania wiekiem do zarządzania międzypokoleniowego - ujęcie strategiczne w: J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna (red.), Pokolenia - co się zmienia?, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 38-55.
 38. Wziątek-Staśko A. (2015), Wiek kluczowym wyróżnikiem różnorodności pracowników  implikacje dla motywowania, "Społeczeństwo i Edukacja", nr 16 (1), s. 47-60.
 39. Zając M. (2014), Znaczenie różnorodności wiekowej pracowników w kontekście wybranych obszarów zarządzania wiedza w organizacji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej", nr 15, s. 25-36.
 40. Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B. (2014), Pokolenie "Z" na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 350.
 41. Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B. (2016), Zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami  wybrane problemy i wyzwania w: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 379-386.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2018.128
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu