BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Herda-Kopańska Justyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Pomiar mnożnika w rozwoju rolnictwa
Measurement of the Multiplier in the Development of Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, t. 18(33), z. 1, s. 48-57, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rozwój rolnictwa, Macierz Rachunków Społecznych, Przepływy międzygałęziowe
Rural development, Social Accounting Matrix (SAM), Input−Output Model
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było zaprezentowanie przeglądu badań na temat pomiaru mnożnika w rozwoju rolnictwa. Na początku, na podstawie literatury przedmiotu, przedstawiono kilka wybranych wyników analiz oraz wnioski, jakie z nich wypływają. Następnie szerzej omówiono dwie metody. Pierwsza z nich to macierz rachunkowości społecznej (SAM), dzięki której można obliczyć wartości mnożników dla poszczególnych krajów. Natomiast druga omówiona metoda to model input output (przepływów międzygałęziowych), do której zalicza się model IMPLAN. Metoda ta pozwala oszacować regionalne tabele przepływów międzygałęziowych, obliczyć mnożniki oraz dokonać analizy wpływu przemysłu. Zaprezentowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że w gospodarkach mniejszych, które są bardziej otwarte, wielkość mnożnika jest niższa niż w gospodarkach większych. Można również zauważyć, że wśród badaczy nie ma zgodności co do wielkości mnożników. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to present a review of research on measuring the multiplier in agricultural development. Firstly, based on the literature of the subject, several selected results of the analyses and the conclusions that emerge from this research are presented. Two methods are further discussed. The first is a social accounting matrix (SAM), which enables calculating the value of multipliers for each country. The second method discussed is the input-output model, which includes the IMPLAN model. This method allows estimating regional input-output tables, calculating multipliers, and analysing the impact of industry. The presented results indicate that in smaller and more open economies the value of the multiplier is lower than in larger economies. It can also be noted that among researchers there is no agreement concerning the size of the multiplier. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamson, M., Montiel, N., Alarcón, J., Vargas, H., Solano, A., Sandoval, F. (1999). Matrices de contabilidad social: nota metodológica y una propuesta para Costa Rica. San José, Costa Rica: IICE-Universidad de Costa Rica.
 2. Block, S., Timmer, P. (1994). Agriculture and Economic Growth: Conceptual Issues and the Kenyan Experience. Development Discussion Paper, No. 498.
 3. Delgado, C.L., Hopkins, J., Kelly, V. (1998). Agricultural Linkages in Sub-Saharan Africa. International Food Policy Research Institute, Research Report 107.
 4. Dorosh, P., Haggblade, S. (2003). Growth linkages, Price Effects and Income Distribution in Sub-Saharan Africa. Journal of African Economies, 12(2), 207-235.
 5. Ferri, J., Uriel, E. (2000). Multiplicadores contables y análisis estructural en la matriz de contabilidad social: una aplicación al caso español. Investigaciones Económicas, 24, 419-453.
 6. Haggblade, S., Hammer, J., Hazell P. (1991). Modeling Agricultural Growth Multipliers. American Journal of Agricultural Economics, 73(2), 361-374.
 7. Haggblade, S., Hazell, P., Brown, J. (1989). Farm-Nonfarm Linkages in Rural Sub-Saharan Africa. World Development, 17(8), 1173-1201.
 8. Hazell, P., Haggblade, S. (1990). Rural-urban Growth Linkages in India. Working Paper, No. 430, Washington: World Bank.
 9. Johnson, T.G., Wade, E.W. (1994). The Economic Impact of the Agriculture Sector in Virginia. Department of Agricultural and Applied Economics, Virginia Polytechnic Institute and State University.
 10. Leones, J.P., Conklin, N.C. (1993). Agriculture in the Arizona Economy. Arizona Department of Agriculture, Arizona State University and The University of Arizona.
 11. Leones, J.P., Schulter, G., Goldman G. (1994). Redefining Agriculture in Interindustry Analysis. American Agricultural Economics Association, 76, 1123-1129.
 12. Rangarajan, C. (1982). Agricultural Growth and Industrial Performance in India. Research Report, No. 33, Washington: IFPRI.
 13. Sadoulet, E., de Janvry, A. (1995). Quantitative development policy analysis. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press.
 14. Snodgrass, D. (2014). Agricultural transformation in sub-Saharan Africa and the Role of the Multiplier: A Literature Review. USAID LEO, Report No. 4.
 15. Tanjuakio, R.V., Hastings, S.E., Tytus, P.J. (1996). The Economic Contribution of Agriculture in Delaware. Agricultural and Resource Economics Review, 25, 46-53.
 16. Taylor, C., Winter, S., Alward, G., Siverts E. (1993). Micro IMPLAN User's Guide, Version 91-F. U.S. Department of Agriculture, Forest Service.
 17. Trejos, R., Arias, J., Segura, O., Vargas, E. (2004). More than Food on the Table: Agriculture's True Contribution to the Economy. Interagency Group on Rural Development. Pobrane 11 grudnia 2015 z: http://repiica.iica.int/docs/B0751i/b0751i.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu