BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowar Arkadiusz (Wrocław University of Economics)
Title
The Consumption of Mineral Fertilizers and Herbicides in Poland Against the Background of the European Union
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, t. 18(33), z. 1, s. 194-202, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Środki ochrony roślin, Nawozy naturalne, Nawozy sztuczne, Rolnictwo
Plant protection measures, Natural fertilizers, Artificial fertilizer, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
The popularity of fertilizers and plant protection treatments with chemical preparations is based, among other factors, on their ease of use and fast effects. This paper presents an analysis of the consumption of selected agrochemicals in EU-28 agriculture in type and spatial arrangement. The main aim of the article is to present changes in the examined scope, including the identification of Poland's rank in the consumption of selected agrochemicals against the background of European Union countries. According to the analysis, the consumption of mineral fertilizers and herbicides in Poland is one of the highest in Europe. Due to potential threats to human health and life and environmental risks, special attention should be paid to agricultural practices with regard to the use of agrochemicals. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bonanno, A., Materia, V.C., Venus, T., Wesseler, J. (2017). The Plant Protection Products (PPP) Sector in the European Union: A Special View on Herbicides. The European Journal of Development Research, 29(3), 575-595.
 2. Böcker, T., Finger, R. (2016). European pesticide tax schemes in comparison: an analysis of experiences and developments. Sustainability, 8(4), 378; doi:10.3390/su8040378.
 3. Flueck, W.T., Smith-Flueck, J.A.M. (2006). Herbicides and Forest Biodiversity: An Alternative Perspective. Wildlife Society Bulletin 34(5), 1472-1478.
 4. Grygiel K., Sadowski J., Snopczyński T., Wysocki A. (2012). Pozostałości herbicydów w płodach rolnych i glebie (Herbicide residues in agricultural products and in the soil). Journal of Ecology and Health, 16(4), 159-163.
 5. http://ec.europa.eu/eurostat.
 6. Islam, F., Wang, J., Farooq, M.A., Khan, M.S., Xu, L., Zhu, J., Zhao, M., Muños, S., Li, Q.X., Zhou, W. (2017). Potential impact of the herbicide 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid on human and ecosystems. Environment International, 111, 332-351.
 7. Jarecki, W., Bobrecka-Jamro, D. (2013). Zużycie środków do produkcji rolniczej w Polsce w kontekście retardacji przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej (The consumption of basic production means in Polish agriculture in respect to sustainable development of agriculture and rural areas). Inżynieria Ekologiczna, 34, 121-128.
 8. Lamichhane, J.R., Dachbrodt-Saaydeh, S. Kudsk, P. Messean, A. (2016). Toward a reduced reliance on conventional pesticides in European agriculture. Plant Disease, 100(1), 10-24; DOI 10.1094/PDIS-05-15-0574-FE http://prodinra.inra.fr/record/349675.
 9. Makles, Z., Domański, W. (2008). Ślady pestycydów - niebezpieczne dla człowieka i środowiska (Traces of pesticides - dangerous for human and for the environmental). Bezpieczeństwo Pracy, 1, 5-9.
 10. Malinowska, E., Jankowski, K., Wyrębek, H., Truba, M. (2015). Struktura sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin w Polsce w latach 2000-2012 (Sale and use structure of plant protection products in Poland in the years 2000-2012). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 104, 173-185.
 11. Matyjaszczyk, E. (2013). Wybrane problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście zmian przepisów dotyczących ochrony roślin w ostatnim dziesięcioleciu (Selected problems of rural areas and agriculture in light of legal changes regarding plant protection in the last decade). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(3), 82-89.
 12. Matyjaszczyk E. (2014). Rynek środków ochrony roślin w Polsce w 2012 r. w ujęciu ilościowym i wartościowym (Market of plant protection products in Poland in the year 2012 in terms of volume and value). Roczniki Naukowe SERiA, 16(3), 177-182.
 13. Matyka, M. (2013). Tendencje w zużyciu nawozów mineralnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej (Trends in consumption of mineral fertilizers in Poland against the background of the European Union). Roczniki Naukowe SERiA, 15(3), 237-241.
 14. Piwowar, A. (2012). Charakterystyka przemysłu nawozowego w Polsce (Characteristic of fertilizer industry in Poland). Przemysł Chemiczny, 91(11), 2085-2089.
 15. Piwowar, A. (2018). Chemiczna ochrona roślin we współczesnym rolnictwie w perspektywie ekonomicznej i ekologicznej - korzyści, koszty oraz preferencje (Chemical plant protection in the modern agriculture in economic and ecological perspectives - benefits, costs and preferences). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Schütte, G., Eckerstorfer, M., Valentina, R., Reichenbecher, W., Restrepo-Vassalli, S., Ruohonen-Lehto, M., Wuest Saucy, A.G., Mertens, M. (2017). Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants. Environmental Sciences Europe, 29(1), 5. DOI 10.1186/ s12302-016-0100-y.
 17. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2015/16 (Means of production in agriculture in the 2015/2016 farming year). GUS, Warszawa 2017.
 18. Tarnowska, A. (2016). Środki obrotowe a wielkość produkcji wybranych ziemiopłodów w dolnośląskich gospodarstwach rolnych na tle kraju w latach 1999-2014 (Current assets and size of production of selected crops in Dolnośląskie Voivodeship in 1999-2014). Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(82), 167-184.
 19. Urban, S. (2007). Zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w aspekcie wymagań rolnictwa zrównoważonego (Mineral fertilizers and agrochemicals usage from the aspect of sustainable agriculture standards). Folia Univesutatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica 254(47), 333-340.
 20. Vasic, V., Orlovic, S., Pap, P., Kovacevic, B., Drekic, M., Pajnik, L.P., Galic, Z. (2015). Application of preemergence herbicides in poplar nursery production. Journal of Forestry Research, 26(1), 143-151.
 21. Zalewski, A. (2009). Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 r. (Situation on the Market of Mineral Fertilizers in 2008). Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(12), 279-286.
 22. Zalewski, A. (2016). Światowy rynek nawozów mineralnych (Global fertilizers market) In: Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Analizy Rynkowe 2016, no. 43, 15.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu