BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poczta-Wajda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Miary i wymiary bezpieczeństwa żywnościowego
Measures and Dimensions of Food Security
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, t. 18(33), z. 1, s. 203-213, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Bezpieczeństwo żywnościowe, Głód, Niedożywienie, Kodeks oznaczania żywności FAO
Food security, Starvation, Malnutrition, FAO code of food labeling
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konsekwencją wielowymiarowości i wielopoziomowości bezpieczeństwa żywnościowego jest duża liczba definicji i mierników tego zjawiska. Celem artykułu była próba usystematyzowania metod pomiaru bezpieczeństwa żywnościowego oraz wskazanie ich zalet i wad w oparciu o przegląd literatury krajowej i zagranicznej. Metody pomiaru bezpieczeństwa żywnościowego podzielono na pięć grup. Chociaż żadna z zaprezentowanych metod nie ujmuje tego problemu w sposób kompleksowy i wolny od wad, to z przeglądu literatury wynika, że dużą popularnością wśród badaczy problemu bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie na poziomie krajowym i lokalnym, cieszą się metody oparte na ocenie skali doświadczania niepewności żywnościowej i postrzegania własnej sytuacji żywnościowej przez respondentów (experience-based food insecurity scales). (abstrakt oryginalny)

The consequence of multidimensional and multilevel idea of food security is the large number of definitions and measures. The aim of this article was an attempt to systematize food security measurement methods and to indicate their advantages and disadvantages based on the literature review. Food security measurement methods were divided into five groups. Although none of the presented methods does not address this problem in a comprehensive and error-free manner, it is clear from a review of the literature that experience-based food insecurity scales methods are very popular and appreciated among food security researchers, particularly at national and local level. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson, K., Strut, A. (2012). Agriculture and Food Security in Asia by 2030. ADBI Working Paper, 368, DOI: 10.2139/ssrn.2102459.
 2. Bne Saad, M. (2013). The Global Hunger Crisis: Tackling Food Insecurity in Developing Countries. London: Pluto Press.
 3. Borch, A., Kjaernes, U. (2016). Food security and food insecurity in Europe: An analysis of the academic discourse (1975-2013). Appetite, 103, 137-147. DOI: 10.1016/j.appet.2016.04.005.
 4. Burchi, F., Fanzo, J., Frison, E. (2011). The Role of Food and Nutrition System Approaches in Tackling Hidden Hunger. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(2), 358-73 DOI: 10.3390/ijerph8020358.
 5. Cafiero, C., Viviani, S., Nord, M. (2018). Food security measurement in a global context: The food insecurity experience scale. Measurement, 116, 146-162. DOI: 10.1016/j.measurement.2017.10.065.
 6. Carletto, C., Zezza, A., Banerjee, E. (2013). Towards better measurement of household food security: Harmonizing indicators and the role of household surveys. Global Food Security, 2(1), 30-40. DOI: 10.1016/j.gfs.2012.11.006.
 7. Coleman-Jensen, A., Rabbitt, M., Gregory, C., Singh, A. (2017). Household Food Security in the United States in 2016. Economic Research Report, 237, ERS USDA.
 8. de Haen, H., Klasen, S., Qaim, M. (2011). What Do we Really Know? Metrics for Food Insecurity and Undernutrition. Food Policy, 36, 760-769.
 9. FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO (2017). The State of Food Security and Nutrition in the World 2017. Building resilience for peace and food security. Rome, FAO. Pobrane 20 czerwca 2017 z: http://www.fao.org/3/a-I7695e.pdf.
 10. FAO (2003a). Trade reform and food security. Conceptualizing the linkages. Rome. Pobrane 20 czerwca 2017 z: http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/005/y4671e/y4671e00.pdf.
 11. FAO (2003b). Measurement and Assessment of Food Deprivation and Undernutrition, Rome. Pobrane 20 czerwca 2017 z: http://www.fao.org/docrep/005/Y4249E/y4249e00.htm#Contents.
 12. FAO (2015). Regional overview of food insecurity: African food security prospects brighter than ever..Accra, Rome: FAO.
 13. Gulbicka, B. (2003). Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się (Food security of developing countries). Studia i Monografie, 116, IERiGŻ.
 14. Johnson, R. (2002) Dietary Intake-How Do We Measure What People Are Really Eating? Obestity, 10(11), 63-68. DOI: 10.1038/oby.2002.192.
 15. Jones, A., Ngure, F., Pelto, G., Young, S. (2013). What Are We Assessing When We Measure Food Security? A Compendium and Review of Current Metrics. Advances in Nutrition, 4, 481-505. DOI: 10.3945/an.113.004119.
 16. Kapusta, F. (2016). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski i jej mieszkańców w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej (Food security of Poland and its inhabitants in the pre-accession period and after accession to the European Union). Ekonomia XXI Wieku, 4(12), 68-86.
 17. Kraciuk, J. (2015). Bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy krajów słabo i wysoko rozwiniętych (Food security from the perspective of poorly and highly developed countries). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznes, 17(3), 205-209.
 18. Marzęda-Młynarska, K. (2014). Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku (Global food security management in the 20th and 21st century). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 19. Maggio, A., Van Criekinge, T., Malingreau J. (2015). Global food security. Assessing trend with a view to guiding future EU policies. Luxemburg: European Commission JRC.
 20. Małysz, J. (2009). Bezpieczeństwo żywnościowe - wokół rozumienia kategorii bezpieczeństwa (Food security - understanding of the security category). W: K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka (red.) Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa (About the difficult problems of global development of rural areas, food economy and agriculture). Warszawa: SGH.
 21. Mikuła, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce (Food security in Poland). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(4), 38-48.
 22. Nkunzimana, T., Custodio, E., Thomas, A., Tefera, N., Hoyos, A., Kayitakire, F. (2016). Global analysis of food and nutrition security situation in food crisis hotspots. EUR 27879, DOI: 10.2788/669159.
 23. Nyambayo, I. (2015). Food Security In Developed Countries (Europe and USA) - Is It Insecurity and Insufficiency or Hunger and Poverty in Developed Countries? BOAJ Nutrition, 1, 1-7.
 24. Pangaribowo, E., Gerber, N., Torero, M. (2013). Food and Nutrition Security Indicators: A Review. FOODSECURE Working Papers, 5, Pobrane 6 czerwca 2017 z:http://navigator.foodsecure.eu/Publications/Publications.aspx#
 25. Paszkowski, S. (2015). Problemy światowego i europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego (Problems of global and European food security). W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Developemt problems of agriculture and food economy in the first decade of Poland's membership in the European Union). Warszawa: PTE.
 26. Pawlak, K.. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach w krajach Unii Europejskiej (Food security in EU countries). ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 98, 39-52.
 27. Perez-Escamilla, R., Sagall-Correa, A.M. (2008). Food insecurity measurement and indicators. Revista de Nutricao, 21,15-26.
 28. Perez-Escamilla, R., Gubertac, M., Rogers, B., Hromi-Fiedler, A. (2017): Food security measurement and governance: Assessment of the usefulness of diverse food insecurity indicators for policy makers. Global Food Security, 14, 96-104. DOI: 10.1016/j.gfs.2017.06.003
 29. Robertson, A., Tirado, C., Lobstein, T., Jermini, M., Knai, C., Jensen, J., Ferro-Luzzi, A., James, W. (2004). Food and health in Europe: a new basis for action. WHO Regional Publications, European Series, 96, WHO. Pobrane 30 września 2017 z: http://www.who.int/nutrition/publications/Food_and_health_Europe _newbasis_for_ action.pdf.
 30. Sadowski, A. (2015). Zaspokojenie bezpieczeństwa żywnościowego wybranych regionów świata a realizacja zasady zrównoważonego rozwoju (Satisfying the food security of selected regions of the world and implementing the principle of sustainable development). W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Europejskiej (Developemt problems of agriculture and food economy in the first decade of Poland's membership in the European Union). Warszawa: PTE.
 31. Sapa, A. (2010). Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się (Food security in developing countries). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 3, 231-244.
 32. Schmitz, A. Kennedy, L. Schmitz, T. (2015). Food Security in an Uncertain World: An International Perspective. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
 33. Svedberg, P. (2002). Undernutrition Overestimated. Economic Development and Cultural Change, 51(1), 5-36.
 34. WFP (2015). Vulnerability Analysis and Mapping at a glance. Pobrane 29 września 2017 z: http://documents. wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp252355.pdf
 35. Zakaria, M., Xi, J. (2014). Food Security in South Asian Countries: 1972 to 2013. African and Asian Studies, 13(4), 479-503.
 36. Zegar, J. (2015). Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego a ekonomia (Food security and economics). W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Developemt problems of agriculture and food economy in the first decade of Poland's membership in the European Union). Warszawa: PTE.
 37. Zezza, A., Carletto, C., Fiedler, J., Gennari, P., Jolliffe, D. (2017). Food counts. Measuring food consumption and expenditures in household consumption and expenditure surveys (HCES). Introduction to the special issue. Food Policy, 72, 1-6
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu