BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szumiec Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Title
Płatności bezpośrednie, jako forma wsparcia dochodów gospodarstw prowadzących ekologiczny chów bydła mięsnego
Direct Payments as a Form of Income Support for Farms Engaged in Organic Livestock Rearing
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, t. 18(33), z. 1, s. 287-298, tab., bibliogr. 31 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Dochody rolnicze, Gospodarstwa rolne, Produkcja proekologiczna, Mięso wołowe, Produkcja zwierzęca, Dopłaty dla rolnictwa
Farm household income, Arable farm, Pro-ecological production, Beef meat, Animal production, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była odpowiedź na pytanie, jaka jest relacja pomiędzy poziomem dopłat otrzymywanych przez gospodarstwa prowadzące ekologiczny chów bydła mięsnego a osiąganym przez nie dochodem z działalności. Badania przeprowadzono w 2014 r., i objęto nimi łącznie 30 gospodarstw, które podzielono na dwie grupy w zależności od ilości wyprodukowanego żywca. Materiał pierwotny do realizacji badań, uzyskano podczas wywiadu bezpośredniego z producentami rolnymi, wykorzystując do tego celu kwestionariusz wywiadu oraz z dokumentacji księgowo-finansowej. Zgodnie z metodyką przyjętą przez IERiGŻ obliczono kategorie dochodowe tj. dochód z działalności bez dopłat i dochód z działalności, a także opłacalność produkcji żywca oraz relację pomiędzy poziomem płatności a wysokością dochodu (%). W I grupie gospodarstw (x=22,56 dt żywca) produkcja żywca przyniosła stratę na poziomie 5 521 zł/gosp., ale dzięki subwencjom udało się osiągnąć dodatni wynik finansowy (tj. 23 576,49 zł/gosp.). Poziom dopłat był o 123,42% wyższy niż osiągane przez te podmioty dochody z produkcji wraz z dopłatami. W II grupie gospodarstw (x=51,00 dt żywca) osiągnięto dodatni wynik finansowy nawet już bez dopłat (tj. 180,18 zł/gosp.). (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to answer the question of the relation between the level of subsidies received by farms conducting organic livestock rearing and their income from this activity. The study was conducted in 2014 and covered a total of 30 farms, which were divided into two groups according to the number of livestock produced. The primary material for the research was obtained during direct interview with agricultural producers, using for this purpose an interview questionnaire and accounting and financial documentation. According to the methodology adopted by IAFE, income categories were calculated, i.e. income from activity without subsidies and income from activity, as well as the profitability of livestock production and the relationship between the level of payment and the amount of income (%). In the first group of households (x = 22.56 dt livestock), the production of livestock brought a loss of 5 521 PLN/household, but thanks to the subsidies it was possible to achieve a positive financial result (23 576.49 zł/household). The level of subsidies was 123.42% higher than the income generated by these entities, together with subsidies. In the second group of households (x = 51,00 dt/ livestock), a positive financial result was achieved, even without subsidy (180.18/PLN household). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyńska-Grzymek, I., Goraj, L., Jarka, S., Pokrzywa, T., Skarżyńska, A. (2000). Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej zasady klasyfikacji gospodarstw rolniczych (Methodology for calculating the surplus of the direct classification rule of farms). FAPA, Warszawa.
 2. Babuchowska, K., Marks-Bielska, R. (2011). Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników (Direct payments in the context of Polish farmers' income). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 7-15.
 3. Baer-Nawrocka, A. (2013). Dochody producentów rolnych w krajach Unii Europejskiej (Revenues of agricultural producers in the European Union). Roczniki Naukowe SERiA, 159(6), 11-15.
 4. Bereżnicka, J. (2011). Dopłaty a możliwość osiągnięcia dochodu w gospodarstwach rolnych (Subsidies and the possibility of generating income on farms). ZN Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 38, 11-22.
 5. Goraj, L. (2000). Rachunkowość rolna w Polsce (Agricultural accounting in Poland). FAPA, Warszawa.
 6. Jankowska-Huflejt, H., Prokopowicz, J. (2013). Economics assessmentof the development opportunities of farms participating In agri-environmental program mes. Journal of Water and Land Devel. 18, 59-64.
 7. Jasińska, E. (2014). Polskie gospodarstwa rolne w latach 1933 i 2010 na tle europejskich, w świetle danych rachunkowości rolnej i FADN (Polish farms in the years 1933 and 2010 against the European background, in the light of agricultural accounting data and FADN). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 144-170.
 8. Komorowska, D. (2011A). Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych (Production and economic results of ecological farms against conventional background). Wieś i Rolnictwo, 1(150), 124-133.
 9. Komorowska, D. (2011B). Wpływ typu rolniczego gospodarstwa rolnego na dochody gospodarstw ekologicznych (The impact of the agricultural type of an agricultural holding on the income of organic farms). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 98(4), 56-65.
 10. Komorowska, D. (2016). Efektywność ekologicznych gospodarstw mlecznych na tle ogółu indywidualnych gospodarstw mlecznych, (Efficiency of ecological dairy farms on the background of all individual dairy farms). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(1), 46-52.
 11. Kowalska, A. (2010). Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym (Quality and competitiveness in organic farming). Warszawa. Wyd. Difin.
 12. Krupa, M., Witkowicz, R., Jacyk, G. (2016). Opłacalność produkcji w gospodarstwach ekologicznych uczestniczących w polskim FADN (Profitability of production in ecological farms participating in the Polish FADN). Fragm. Agron. 33(3), 46-56.
 13. Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2010). Functioning of the direct subsidies system in Poland and other European Union countries. J. Agribus Rural Dev., 17(3), 89-100.
 14. Nachtman, G. (2009). Wpływ dopłat na dochody gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości obszarowej w 2007 roku (The impact of subsidies on the income of organic farms with different area sizes in 2007). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3, 83-97.
 15. Nachtman, G. (2013). Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych (Profitability of ecological farms and the size of agricultural land). Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(1), 182-196.
 16. Nachtman, G. (2015A). Trwałość ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w latach 2010-2013 (Economic durability of ecological farms in 2010-2013). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(345), 105-125.
 17. Nachtman, G. (2015B). Gospodarstwa łączące ekologiczne i konwencjonalne metody produkcji na tle ekologicznych (Farms combining ecological and conventional production methods with ecological background). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(344), 129-147.
 18. Nachtman, G., Puchalska, M. (2015). Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard results 2013 obtained by ecological farms participating in the Polish FADN). Cz. 1. Wyniki standardowe. ss. 47-50., cz. 2. Wyniki standardowe. ss. 28-29 i ss. 53-54. Warszawa 2015.
 19. Nachtman, G., Puchalska, M. (2016). Wyniki standardowe 2014 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard results 2014 obtained by ecological farms participating in the Polish FADN). Cz. 1. Wyniki standardowe. ss. 47-50, cz. 2. Wyniki standardowe. ss. 28-29 i 53-54. Warszawa.
 20. Nachtman, G., Puchalska, M. (2017). Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard results 2015 obtained by ecological farms participating in the Polish FADN). Cz. 1. Wyniki standardowe. ss. 47-50., cz. 2. Wyniki standardowe. ss. 28-29 i ss. 53-54. Warszawa 2017.
 21. Nowogródzka, T., Podstawka, M., Szarek, S. (2013). Towarowość a sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce (Commodity and the production and economic situation of ecological farms in Poland). Wieś i Rolnictwo, 2(159), 157-168.
 22. Pawlewicz, A., Szamrowski, P. (2014). Funkcjonowanie i rozwój rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020 (Operation and development of the market for organic food raw materials in the new financial perspective in 2014-2020). Wieś i Rolnictwo, 3(164), 175-188.
 23. Pawłowska-Tyszko, J., Soliwoda, M. (2014). Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego (Income of farms and competitiveness of the tax and insurance system). Wyd. IERiGZ, Warszawa.
 24. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016 (Report on the state of organic farming in Poland in 2015-2016). (2017). Pod redakcją: Izabeli Zdrojewskiej. Wyd. GIJHARS, Warszawa.
 25. Runowski, H. (2014). Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w UE (Formation of farm income in the EU). Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 361, 195-205.
 26. Skarżyńska, A. (2009). Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2007 roku (Economic results of selected agricultural products in 2007). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa.
 27. Szeląg-Sikora, A., Kowalski, J. (2012). Efektywność rolniczej produkcji ekologicznej w zależności od kierunku produkcji gospodarstwa rolnego (Efficiency of agricultural organic production depending on the direction of farm production). Inżynieria Rolnicza, 4(139), t. 1, 421-429.
 28. www.dodr.pl/userfiles/uploads/dodr/ekonomika/statystyka/17.stawki_płatności_obszarowych.pdf.
 29. www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_środowisko_....pdf.
 30. Zawadzka, D., Strzelecka, A., Szafraniec-Siluta, E. (2013). Systemy wsparcia bezpośredniego rolników w Polsce - ujęcie regionalne (Direct support systems for farmers in Poland - regional approach). ZN Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 713-724.
 31. Zegar, S. J. (2001). Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie (Premises and determinants of the policy of shaping income in agriculture). IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu