BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróblewska Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kopiński Łukasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Paszko Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pawlak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Unijny eksport i import roślin ozdobnych - zmiany w ujęciu rodzajowym i geograficznym
EU Export and Import of Ornamental Plants - Changes in Generic and Geographical Approach
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, t. 18(33), z. 1, s. 319-330, tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Produkcja roślinna, Przemysł kwiatowy, Handel zagraniczny
Crop production, Flower industry, Foreign trade
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Świat
World
Abstract
Celem artykułu była analiza zmian wartości unijnego handlu zagranicznego roślinami ozdobnymi w 1999 i 2014 roku w ujęciu rodzajowym i geograficznym. Uwzględniono wymianę handlową wewnątrz unijną, a także UE z krajami europejskimi spoza struktur Wspólnoty oraz Afryką, Bliskim Wschodem, Ameryką Płn., Ameryką Łacińską i pozostałymi regionami świata. Analizami objęto eksport i import roślin ozdobnych ogółem oraz siedmiu grup produktów kwiaciarskich. Analizowano saldo, poziom i dynamikę zmian handlu unijnego poszczególnymi grupami roślin ozdobnych z uwzględnieniem struktury geograficznej wymiany handlowej. Posłużono się indeksami o podstawie stałej oraz wykorzystano wskaźniki procentowe. Handel zagraniczny roślinami ozdobnymi UE charakteryzuje zasada bliskości geograficznej. Głównym dostawcą roślin ozdobnych w UE pozostaje Holandia, a głównym odbiorcą roślin ozdobnych z UE, ale o malejącym znaczeniu, były Niemcy. W handlu zagranicznym UE z innymi regionami świata wzrastała rola Afryki, jako dostawcy głównie kwiatów ciętych i sadzonek, malała rola Ameryki Płn. i Łacińskiej jako dostawców głównie zieleni ciętej. Znaczącymi odbiorcami cebul kwiatowych była Ameryka Płn. i Azja. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to analyze the changes in the value of EU foreign trade in ornamental plants in 1999 and 2014 in generic and geographical approach. Intra-EU trade, and the EU with European countries outside the Community, and Africa, the Middle East, North America, Latin America, and other regions of the world have been taken into account. The analysis covered the export and import of ornamental plants in total and seven groups of floricultural products. The balance, level and dynamics of changes of individual groups of ornamental plants in EU trade were analysed by taking into account the geographical structure of trade. The fixed base index and percentages were used. The foreign trade in ornamental plants of the EU is characterized by the principle of geographical proximity. The main supplier of decorative plants in the EU remains The Netherlands, and the main recipient of ornamental plants from the EU, but of decreasing importance, was Germany. In the EU's foreign trade with other regions of the world, the role of Africa grew as a supplier of mainly cut flowers and seedlings, it diminished the role of North and Latin America as suppliers of mainly cut greenery. Significant recipients of flower bulbs were North America and Asia. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AIPH (2000, 2015). Hannover.
 2. Goldfain, K. (2006). The African marketplace. Flora Culture International, listopad/grudzień, 28.
 3. Gray, D.H. (2008). Kenya marches on. Flora Culture International, maj, 36-37.
 4. Jabłońska, L. (1999). Zakres i zasady wspólnej organizacji rynku kwiaciarskiego w Unii Europejskiej (The scope and principles of the common organization of the floricultural market in the European Union). Biuletyn Agencji Rynku Rolnego 2, 16-28.
 5. Jabłońska, L. (2007). Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce (Economic aspects of the development of the floriculture sector in Poland). Wyd. SGGW, Warszawa.
 6. Jabłońska, L. (2008). Pozycja Polski w świecie jako producenta roślin ozdobnych (Poland's position in the world as a producer of decorative plants). Roczniki Naukowe SERiA, 10(4), 124-129.
 7. Jabłońska, L., Bońkowska, A., Oleśnicki, D., Stefanowska, A. (2013). Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi (Foreign trade of the European Union with ornamental plants). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 37-48.
 8. Jabłońska, L., Olewnicki, D., Kowalczyk, D. (2015). Zmiany w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w latach 2005-2012 (Changes in Polish foreign trade in decorative plants in the years 2005- 2012). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 65-74.
 9. Marosz, A. Analiza wpływu zwiększającej się wymiany towarowej produktów roślin ozdobnych na rynkach światowych, przy bieżącym poziomie kosztów, na produkcję ogrodniczą w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku produktów szkółkarskich (Analysis of the impact of increasing trade in ornamental products on global markets, at the current cost level, for horticultural production in Poland, with particular emphasis on the market for nursery products). Analiza wykonana w ramach programu wieloletniego 2008-2014. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice. Pobrano 10 listopada 2017 z: http://www.inhort.pl.
 10. Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej (International competitiveness of the national economy). PWE, Warszawa.
 11. Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w UE (Conditions for conducting trade with foreign countries in the EU). (2012). Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 2012. Pobrano 10 września 2017 z: www.parp.gov.pl oraz www.een.org.pl.
 12. Wróblewska, W. (2010). Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków (Changes in EU foreign trade in decorative plants resulting from the accession of new members). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 10(1), 116-124.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu