BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzek Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rola kadry zarządzającej w przezwyciężaniu różnic kulturowych w przedsiębiorstwach międzynarodowych
The Role of Managers in Overcoming Cultural Diffrences in International Enterprises
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 2, s. 7-16, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie międzykulturowe, Różnice kulturowe, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Intercultural management, Cultural differences, International enterprise
Note
JEL Classification: M54.
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problematykę identyfikacji roli kadry zarządzającej w przezwyciężaniu różnic kulturowych w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dokonano w nim przeglądu literatury oraz przedstawiono rezultaty przeprowadzonych badań jakościowych. tj. pogłębionych wywiadów indywidualnych z kadrą zarządzającą wybranych przedsiębiorstw międzynarodowych znajdujących się w Polsce, Niemczech, Chinach i Indonezji. Wyniki badań ukazują, iż kadra managerska odgrywa istotną rolę w niwelowaniu różnic kulturowych poprzez umiejętne rozwijanie kompetencji międzykulturowych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of the relationship between the role of managers and overcoming cultural differences in international enterprises. The study is of a theoretical and empirical nature. It includes a review of the literature and presents the results of the qualitative research, such as in-depth individual interviews with managers of selected international companies located in Poland, Germany, China and Indonesia. The research results show that the managerial staff plays an important role in bridging cultural differences in international enterprises by skillfully developing intercultural competences. A modern manager should have not only developed intercultural competences, but also motivate others to communicate with representatives of different cultural backgrounds. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banach B., (2001), Interkulturowa tendencja we współczesnej glottodydaktyce, [w]: Habrajska G. (red.), Język w komunikacji, t. 3, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej.
 2. Białek K., Kawalska A., Kownacka E., Piegat-Kaczmarczyk M. (2008), Warsztaty kompetencji międzykulturowych - podręcznik dla trenerów.: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 3. Flaszewska S., Zakrzewska - Bielawska A., (2013), Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Hofstede G., 2000, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. House R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W. i V. Gupta (red.), 2004, Culture Leadership, and Organizations, The GLOBE Study of 62 Societies, Thousand Oaks: Sage.
 6. Kostera M., Śliwa M., (2010), Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 7. Margala S. (2011), Kompetencje międzykulturowe, Wolters Kluwer Polsk, Warszawa.
 8. Noga A., (2009), Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Pocztowski A.(red.), (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 10. Przytuła S., 2007, Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 11. Rozkwitalska, M., 2011, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Scullion H., 2001, International Human Recource Management, w: Human Resource Management. A Critical Text, red. J.Storey, wyd. II, Thomson Learning, London.
 13. Steers R.M., Sanchez-Runde C.J., i L. Nardon, 2011, Management across cultures. Challenges and strategies, Cambridge University Press, New York.
 14. Torenc M., 2007, Nauczanie międzykulturowe - implikacje glottodydaktyczne, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław.
 15. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., 2002, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Zakrzewska - Bielawska A., (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.016
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu