BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadłowski Adrian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zróżnicowanie poziomu płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
Disparities in Levels of Direct Payments in EU Member States
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 152-170, tab., rys., bibliogr. s. 168-170
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Dopłaty dla rolnictwa, Dotacje
Common Agricultural Policy (CAP), Payments for agricultural, Grants
Note
JEL Classification: Q14, Q18
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule dokonano identyfikacji czynników wpływających na wielkość środków postawionych do dyspozycji poszczególnym państwom członkowskim Unii Europejskiej na realizację płatności bezpośrednich dla rolników (czyli na wielkość tzw. pułapów krajowych) oraz analizy najczęściej proponowanych, alternatywnych kryteriów podziału unijnego budżetu płatności bezpośrednich między państwa członkowskie pod kątem wpływu na średni poziom wsparcia na hektar użytków rolnych w poszczególnych krajach. Stwierdzono, że w dyskusjach na temat reformy sposobu wyznaczania pułapów krajowych należałoby w szczególności rozważyć zastosowanie metody wielokryterialnej, która integrowałaby szereg zmiennych opisujących sektor rolny. Sposobem na uniknięcie gwałtownych zmian w sytuacji dochodowej beneficjentów płatności bezpośrednich byłoby etapowe wprowadzanie zasady podziału środków z zastosowaniem nowej metody. Wówczas pułapy krajowe zostałyby wyznaczone w całości z zastosowaniem nowej metody dopiero po zakończeniu okresu przejściowego. (abstrakt oryginalny)

The paper identifies factors influencing the amount of funds that individual EU member states have at their disposal to make direct payments to farmers, i.e. the national limits. It also analyses how the most commonly proposed alternative criteria of division of the EUs direct payment budget between the member-states affect the average amount of support per hectare of farmland available to individual countries. The analysis shows that a multi-criteria method that integrates a wide range of variables describing the agricultural sector should be taken into consideration in discussions about reforming the method of setting national limits. Abrupt changes in the income situation of direct payment beneficiaries could be avoided by gradual implementation of this method of dividing funds. Thus, all national limits would be set by means of the new method only after the end of the transitional period. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chlebicka A., Fałkowski J., Giejbowicz E., Korycińska A., Poślednik A., Wołek T., 2008, Dziś i jutro Wspólnej Polityki Rolnej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 2. Chlebicka A., Lewandowski-Lepak R., 2013, Poziom płatności bezpośrednich a koszty produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej, "Journal of Agribusiness and Rural Development", no. 1 (27).
 3. Czyżewski A., Stępień S., 2012, Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich, "Ekonomista", nr 2.
 4. Czyżewski B., 2013, Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Direct payments 2015-2020. Decisions taken by Member States: State of play as at June 2016, European Commission.
 6. Einheitliche EU-Flächenprämie vor erst vom Tisch?, https://www.wochenblatt.com/ landwirtschaft/nachrichten/einheitliche-eu-flaechenpraemie-vorerst-vom-tisch-8830396.html (data wejścia: 11.12.2017).
 7. Grzelak A., 2010, Rolnictwo wobec wybranych wyzwań ekonomicznych, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 85.
 8. Hamulczuk M., Rembisz W., 2009, Kwestie wyrównania dopłat bezpośrednich producentom rolnym w Unii Europejskiej, "Problemy Rolnictwa Światowego", nr 9(24).
 9. Härtel I., 2011, Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union nach 2013 in juristischer Perspektive, "Schriftenreihe der Landwirtschaftlichen Rentenbank", Band 27.
 10. Hovorka G., 2010, Die Reform der Agrarpolitik der EU nach 2013 aus verteilungspolitischer Sicht, Schriftlicher Beitrag für den Kongress, "Momentum 10", 21.-24.10.2010, Hallstatt.
 11. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do? dataset=ef_m_farmleg&lang=de (data wejścia: 15.07.2017).
 12. http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/table-pea- 2009_en.pdf (data wejścia: 15.07.2017).
 13. https://www.bmlfuw.gv.at/service/presse/land/2012/120316_AIZ_GAP.html (data wejścia: 11.12.2017).
 14. Kagan A., Kulawik J., Płonka R., Wieliczko B., 2013, Problemy obiektywizacji kryteriów dystrybucji dopłat bezpośrednich w UE, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2.
 15. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, K0M(2010) 672.
 16. Kowalczyk S., 2012, Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego, "Problemy Rolnictwa Światowego", nr 12(27), z. 1.
 17. Michalewska-Pawlak M., 2012, Polityczne uwarunkowania reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r, [w:] Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r, B.H. Toszek, A. Wojtaszak (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 18. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), Dz. U. z 1996 r., Nr 9, poz. 54.
 19. Puślecki Z.W., Kmieciak R., Walkowski M., 2010, Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 20. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/851 z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające załączniki II, III i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, Dz. Urz. UE L 135 z 02.06.2015.
 21. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II i III i do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014.
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1146 z dnia 8 lipca 2015 r. ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2015, Dz. Urz. UE L 191 z 17.07.2015.
 23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 487, ze zm.
 24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej _polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 549, ze zm.
 25. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013.
 26. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1153 z dnia 14 lipca 2016 r. ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016, Dz. Urz. UE L 190 z 15.07.2016.
 27. Sadłowski A., 2012a, Wpływ płatności bezpośrednich na warunki konkurencji na wspólnym rynku europejskim, "Wieś i Rolnictwo", nr 2(155).
 28. Sadłowski A., 2012b, Kwestia wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej, [w:] Wybrane zagadnienia ekonomiczne Polski, Unii Europejskiej i świata, J. Kaliński (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 29. Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, zatwierdzone przez Radę Ministrów w dniu 12 czerwca 2009 roku.
 30. The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. Information from the Commission: Average direct payments per hectare for the year 2017, European Commission, COM(2010) 672.
 31. Zegar J.S., 2010, Wspólna polityka rolna po 2013 roku, "Wieś i Rolnictwo", nr 3(148).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu