BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuciński Andrzej (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Byczkowska Magdalena (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Mechanizmy wzmacniające nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
Mechanisms Strengthening Corporate Governance in State-Controlled Companies
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 171-185, tab., bibliogr. s. 184-185
Keyword
Skarb Państwa, Spółki Skarbu Państwa, Nadzór, Ład korporacyjny
State Treasury, State Treasury company, Supervision, Corporate governance
Note
JEL Classification: G38, K22
streszcz., summ.
Abstract
Nadzór korporacyjny obejmuje swym zakresem zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli stosowanych w celu wzmocnienia lub zapewnienia skutecznego nadzoru nad spółką przez ich właścicieli. Zasadniczym celem opracowania jest ukazanie mechanizmów sprawowania kontroli w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Z przeprowadzonych badań wynika, iż państwo do sprawowania nadzoru w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wykorzystuje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Corporate governance covers a range of external and internal control mechanisms used to strengthen or ensure effective supervision of a company by its owners. The main purpose of the study is to present control mechanisms in companies co-owned by the State Treasury. The research shows that to supervise such companies, the state often uses both external and internal corporate governance mechanisms. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A., 2012, Mechanizmy lewarowania kontroli właścicielskiej w spółkach publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 690, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia. Zarządzanie finansami - Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością", Nr 51, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Borowiecki R., Jaki A., Misiołek K., Rojek T., 2005, Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Abrys, Kraków.
 3. Cadbury A., 1992, The Report of the Committee on The financial aspects of Corporate Governance.
 4. Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research and Practice, 2010, K.H. Baker, R. Anderson (eds.), John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 5. Efektywny nadzór korporacyjny: teoria i praktyka, 2002, S. Rudolf , T. Janusz, D. Stos, P. Urbanek (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Katner W. J., 2005, Pozakodeksowe uprzywilejowanie akcji - konstrukcja "złotej akcji" Skarbu Państwa według ustawy z 2005 r, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 12.
 7. Kiełbasa M., 2010, Polska bez "złotej aspiryny"? Szczególne uprawnienia polskiego Skarbu Państwa przed unijnym Trybunałem, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. VIII.
 8. Koładkiewicz I., 1999, Nadzór korporacyjny -perspektywa międzynarodowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 9. Kowalczewska K., 2015, Uprzywilejowana pozycja Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych a ochrona strategicznych interesów państwa, "Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje", nr 17.
 10. Ład korporacyjny, 2011, D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Mataczyński M., 2007, Swoboda przepływu kapitału a złota akcja Skarbu Państwa, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, 1999, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Oplustil K., 2010, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. Postuła I., 2013, Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Publiczne prawo gospodarscy, 2015, J. Olszewski (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 16. Rady nadzorcze. Wykładania przepisów prawa i efekty ich stosowania, 2016, A. Szplit (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 17. Regucki T., 2012, Uprzywilejowanie akcji co do głosu w półkach publicznych, "Allerhand Working Papers", no. 8, www.allerhand.pl (data wejścia: 20.01.2018).
 18. Shleifer A., Vishny R.W., 1997, A Survey of Corporate Governance, "The Journal of Finance", vol. 52, no. 2.
 19. Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, 2015, A. Kidyba (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 20. Stańczyk M. J., 2014, Statut spółki akcyjnej jako środek obrony przed wrogim przejęciem. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 21. Szydło M., 2006, Złote akcje posiadane przez państwo w prywatyzowanych przedsiębiorstwach a swoboda przepływu kapitału w Unii Europejskiej, "Prawo Spółek", nr 3.
 22. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, Dz. U. 2010, Nr 65, poz. 404.
 23. Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o  szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w półkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, Dz. U. 2005, Nr 132, poz. 1108.
 24. Zalega K., 2003, Systemy corporate governance a  efektywność zarządzania spółką kapitałową, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu