BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tekień Magdalena (Uniwersytet w Białymstoku), Lewkowicz-Grzegorczyk Katarzyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Instrumenty pochodne jako narzędzie ograniczania ryzyka walutowego w polskich przedsiębiorstwach
Derivatives as Hedging Instruments Against Foreign Exchange Risk in Polish Enterprises
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 186-205, tab., rys., bibliogr. s. 204-205
Keyword
Instrumenty pochodne, Ryzyko walutowe, Kurs walutowy, Kontrakty futures, Kontrakty forward, Opcja walutowa, Import, Eksport
Derivatives, Currency risk, Exchange rates, Futures contracts, Forward contracts, Currency options, Import, Export
Note
JEL Classification: G1, G23, F31
streszcz., summ.
Abstract
Wzrost umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce prowadzi do większej ekspozycji tych podmiotów na ryzyko zmiany kursów walut obcych. Pojawienie się tego rodzaju ryzyka wymusza stosowanie odpowiednich metod służących jego ograniczeniu. Celem artykułu jest ocena powszechności występowania ryzyka walutowego w polskich przedsiębiorstwach wraz z analizą skali wykorzystania pozagieł-dowych i giełdowych instrumentów pochodnych do zabezpieczenia się przed negatywnymi konsekwencjami zmian kursów walutowych. Realizacji wyznaczonego celu posłużyła analiza literatury przedmiotu oraz danych statystycznych, które zostały udostępnione przez Narodowy Bank Polski oraz Główny Urząd Statystyczny. Na podstawie dostępnych danych statystycznych stwierdzono, iż wykorzystanie walutowych instrumentów pochodnych zależy z jednej strony od poziomu oraz zmienności kursów walutowych, a z drugiej strony od poziomu aktywności polskich przedsiębiorstw na rynkach z agranicznych, głównie w zakresie wymiany handlowej. Najczęściej wykorzystywanymi instrumentami pochodnymi, które przyczyniają się do zmniejszenia ekspozycji na ryzyko walutowe, są kontrakty forward. Wynika to z możliwości dostosowania warunków tych transakcji do potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz większej łatwości ich stosowania w porównaniu z innymi instrumentami pochodnymi. Wartością dodaną niniejszego artykułu jest kompleksowa analiza ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2007-2016 wraz z przedstawieniem stopnia wykorzystania walutowych instrumentów pochodnych do ograniczenia ekspozycji na to ryzyko. (abstrakt oryginalny)

Increasing involvement of companies from Poland in international markets leads to greater currency risk exposure in these entities. This forces enterprises to use appropriate hedging strategies to reduce this risk. The purpose of this paper is to assess the prevalence of currency risk faced by Polish companies and to analyse the extent in which over-the-counter derivatives and stock exchange derivatives are used to protect companies against this risk. The authors present a review of the literature and relevant statistical data published by the National Bank and the Central Statistical Office of Poland. Based on this database, the authors demonstrate that the use of derivatives depends on the levels and fluctuations of currencies, as well as the involvement of Polish companies in international markets, especially in terms of external trade. Moreover, the analysis proves that forward contracts are the most frequently used derivatives to reduce exposure to foreign exchange risk. This is because the conditions of this type of transactions can be adjusted to the requirements and needs of enterprises. These instruments are also easier to use than other derivatives. The added value of this paper is a comprehensive analysis of the exchange rate risk in Polish companies in 2007-2016, accompanied by a presentation of the scale on which derivatives are used to hedge against currency risk. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bennett D., 2000, Ryzyko walutowe - instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 2. http://stat.gov.pl/ (data wejścia: 06.04.2017).
 3. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze- wyniki-finansowe/ (data wejścia: 05.04.2017).
 4. http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx (data wejścia: 05.04.2017).
 5. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura_prezentacja.ascx (data wejścia: 06.04.2017).
 6. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html (data wejścia: 03.04.2017).
 7. https://www.gpw.pl/biblioteka- gpw-lista?gpwlc_id=10 (data wejścia: 24.03.2017).
 8. Kalinowski M., 2012, Ryzyko walutowe, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 9. Loderer C., Pichler K., 2000, Firms, do you know your currency risk exposure? Survey results, "Journal of Empirical Finance", no. 7.
 10. Miciuła I., 2015, Methods for providing economic safety in business transactions in the context of currency risk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 412.
 11. Misztal P., 2004, Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 12. Ożga P., 2016, Rachunkowość instrumentów pochodnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 13. Raport o stabilności systemu finansowego, 2016, NBP, Warszawa.
 14. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2016, 2016, GUS, Warszawa.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz. U. 2001, Nr 149, poz. 1674.
 16. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r, 2008, NBP, Warszawa.
 17. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r, 2009, NBP, Warszawa.
 18. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r, 2010, NBP, Warszawa.
 19. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r, 2011, NBP, Warszawa.
 20. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r, 2012, NBP, Warszawa.
 21. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r, 2013, NBP, Warszawa.
 22. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r, 2014, NBP, Warszawa.
 23. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r, 2015, NBP, Warszawa.
 24. Rozwój systemu finansowego w  Polsce w 2015 r, 2016, NBP, Warszawa.
 25. Sudacevschi M., 2017, Foreign currency risk hedging, "Challenges of the Knowledge Society", no. 7.
 26. Szyszko L., 2003, Pojęcie i organizacja finansów przedsiębiorstwa, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, L. Szyszko, J. Szczepański (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and OTC derivatives markets in 2016, 2016, BIS, Basel.
 28. Tymoczko I., 2009, Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym, "Bank i Kredyt", nr 40 (3).
 29. Ustawa z dn. 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538.
 30. Widz E., 2012, Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia", nr 46 (2012), 1.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu