BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Graczyk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna a rozwój energetyki w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Social, Economic, and Territorial Cohesion and Growth of Energy Sector in Strategy for Responsible Development
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 206-213, bibliogr. s. 213
Keyword
Rozwój, Energetyka, Spójność społeczno-ekonomiczna, Spójność społeczna
Development, Energetics, Socioeconomic cohesion, Social cohesion
Note
JEL Classification: Q43, Q48, Q56, R58
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) zapisów dotyczących spójności oraz ocena wizji rozwoju energetyki pod kątem jej wpływu na wzmacnianie spójności. Podstawowe znaczenie w Strategii ma spójność społeczna. Polityka regionalna ma zapewniać osiąganie spójności terytorialnej i zrównoważenie rozwoju kraju. Selektywne podejście do polityki regionalnej, uwzględniające ujęcie sektorowe, mogłoby służyć rozwojowi z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Jednak w Strategii założono prymat technologii węglowych w wytwarzaniu energii, scentralizowany model wytwarzania energii elektrycznej oraz preferencje dla stabilnych źródeł odnawialnych. Będzie to godzić w osiąganie celów w zakresie spójności: społecznej, ekonomicznej i terytorialnej. Spowoduje duży wzrost kosztów wytwarzania, a w ślad za tym, cen energii dla odbiorców. Za właściwy można uznać kierunek działań określanych jako energetyka rozproszona. Będą temu także sprzyjać istniejące i zapowiadane zasady finansowania inwestycji ze źródeł unijnych. (abstrakt autora)

The aim of this paper is to assess the provisions concerning cohesion included in the 2020 Strategy for Responsible Development (with a view to 2030) and to assess the vision of the development of energy in terms of its impact on strengthening cohesion. Social cohesion is a key notion in the document. Regional policy is to ensure territorial cohesion and sustainable development of the country. A selective approach to regional policy, taking into account a sectoral approach, could foster development based on local resources. However, the Strategy assumes the priority of carbon technology in the generation of energy, a centralized model of electricity generation, and preference for sustainable renewable sources. This will make it difficult to achieve the goals of social, economic, and territorial cohesion, which can result in a significant increase in manufacturing costs and thus higher energy prices for consumers. What should be regarded as a strength of the Strategy is the proposed development of distributed generation of energy. It will also be supported by the existing and announced rules for financing EU investments. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borys T., 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  2. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, wersja ostateczna, 2006, KOM (2006) 105, Komisja Europejska, Bruksela.
  3. Gospodarowicz M., 2016, Ocena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym gmin w Polsce, Konferencja IERiGŻ-PIB, "Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej", Jachranka, 22-24 czerwca 2016 roku, http://docplayer.pl/40879927-0cena-spojnosci-terytorialnej-pod-wzgledem-spolecznym-i-gospodarczym-gmin-w-polsce.html (data wejścia: 17.05.2017).
  4. Graczyk A., Wielewska I., Piaskowska-Silarska M., 2017, Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Problemy bezpieczeństwa energetycznego i lokalnego wykorzystania zasobów, Texter, Warszawa.
  5. Greta M., Tomczak- Woźniak E., 2013, Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4 (64).
  6. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), 2017, Ministerstwo Rozwoju. Departament Strategii Rozwoju, Warszawa, https: //www.mr.gov.pl/media/36848/S0R_2017_maly_internet_ 03_2017_aa.pdf (data wejścia: 17.05.2017).
  7. Sustainable Development Goals. Cele Zrównoważonego Rozwoju, 2015, Platforma SDG, UNIC Warszawa, http://www.un.org.pl/cel7 (data wejścia: 17.05.2017).
  8. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. C 326, 26/10/2012 P. 0001 - 0390.
  9. Wojtkowska-Łodej G., Graczyk A., Szablewski A.T., 2016, Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu