BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poskrobko Tomasz (Uniwersytet w Białymstoku), Tadejko Paweł (Politechnika Białostocka)
Title
Narzędzia i techniki informatyczne w procesie kodyfikacji wiedzy organizacyjnej
It Tools and Techniques in the Process of Codification of Organizational Knowledge
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 230-245, rys., bibliogr. s. 243-245
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Technologia informacyjna, Sztuczna inteligencja
Knowledge management, Information Technology (IT), Artificial intelligence
Note
JEL Classification: M12, M15, D83
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest przegląd najnowszych rozwiązań w dziedzinie narzędzi informatycznych do przetwarzania danych i informacji oraz próba ustalenia możliwości ich zastosowania w procesach zarządzania wiedzą. Często zarządzanie wiedzą to kluczowe narzędzie w budowaniu przewagi konkurencyjnej i wdrażaniu innowacji. Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i technologii informatycznych. Publikacja prezentuje kategorie narzędzi używanych na etapie: (1) pozyskiwania wiedzy, (2) dzielenia się wiedzą i (3) wykorzystania wiedzy. Coraz częściej na etapach zarządzania wiedzą stosuje się inteligentne algorytmy, które, działając dzięki wybranym narzędziom, pozwalają na półautomatyczne lub automatycznie przetwarzanie, a nawet spożytkowanie wiedzy. Obecnie prace naukowców skupiają się nad wykorzystaniem metod, które określa się mianem machine learning, systemów kognitywnych czy sztucznej inteligencji. Jednak, aby w procesach kodyfikacji mogły być użyte zaawansowane narzędzia, konieczne jest wcześniejsze, dedykowane przetwarzanie danych i informacji z uwzględnieniem wymagań bardziej inteligentnych algorytmów. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to review the latest solutions in the field of IT tools for data and information processing and to try to determine their suitability in the knowledge management process. Knowledge management is often a key tool in building a competitive advantage and implementing innovations. Modern enterprises need more and more advanced tools and information technologies. The main reason is that today these are no longer individual companies, but consortia, company networks, holdings or clusters. The last decade is also a dynamic development in the use of new IT tools for this purpose. They are used at every stage of knowledge management. The publication presents the results of the analysis of which categories of tools and what effect is used at the stage of: (1) acquiring knowledge, (2) sharing knowledge and (3) using knowledge. More and more often, intelligent algorithms are used in the knowledge management stages, which by using selected tools allow for semi-automatic or automatic processing and even the use of knowledge. Currently, the work of scientists focuses on the use of methods that are referred to as machine learning, cognitive systems, or finally artificial intelligence. However, in order to be able to use advanced tools in the coding processes, it is necessary to have earlier, dedicated data and information processing taking into account the requirements of more intelligent algorithms. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamson K., Campbell P., Orsoni A., 2005, Hybrid Decision Support Based on Knowledge Discovery and AI Techniquesfor the Management of Maintenance Services in the Public Transport Sector, IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Technology and Applications, Sofia.
 2. Avdeenko T., Makarova E., Klavsuts I., 2016, Artificial intelligence support of knowledge transformation in knowledge management systems, 13th International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronics Instrument Engineering (APEIE), Novosibirsk.
 3. Bath S., 2000, Heeding the Sage of the Knowledge Age, CRM Magazine.
 4. Brggenwirth S., Schulte A., 2012, COSA2 - A Cognitive System Architecture with Centralized Ontology and Specific Algorithms, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Seoul.
 5. Bukowitz W.R., Williams R.L., 1999, The Knowlegde Management Field book, Pearson Education Limeted, London.
 6. Chen Y., Wang Y., Ren H., Shi M., 2011, Research on Data Mining Method Based on Access Information for Knowledge Management System, International Conference on Management and Service Science, Wuhan.
 7. Cohendet P., Steinmueller W., 2000, The codification of knowledge: a conceptual and empirical exploration, "Industrial & Corporate Change", vol. 9, no. 2.
 8. Drucker P., 1994, The social age of transformation, "Atlantic Monthly", 274.
 9. Gadomski A.M., 1993, TOGA: A Methodological and Conceptual Pattern for Modeling Abstract Intelligent Agent, First International Round-Table on Abstract Intelligent Agent, ENEA. Centro Ricerche Casaccia, Rome.
 10. Girard J.L., Girard J.P., 2015, Defining knowledge management: Toward an applied compendium, "Online Journal of Applied Knowledge Management", vol. 3, no. 1.
 11. Hong H., Yin Y., Chen X., 2014, Ontological Modelling of Knowledge Management for Human-Machine Integrated Design of Ultra-Precision Grinding Machine, Enterprise Systems Conference, Shanghai.
 12. Ikeda M., Saito A., Umemoto K., 2007, A strategy-based ontology of knowledge management technologies, "Journal of Knowledge Management", vol. 11.
 13. Jamil H., 2009, A Novel Knowledge Representation Framework for Computing Sub-Graph Isomorphic Queries in Interaction Network Databases, 21st IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, Newark, NJ.
 14. Khaled H., Kechadi T., Tari A., 2011, Ontology for knowledge management and improvement of data mining result, Proceedings 2011 IEEE International Conference on Spatial Data Mining and Geographical Knowledge Services, Fuzhou.
 15. Kimble C., 2013, Knowledge Management, Codification and Tacit Knowledge, "Information Research: An International Electronic Journal", 18(2), 1-15, https://files.eric.ed.gov/ fulltext/EJ1044669.pdf.
 16. Kułak A., 2010, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 17. Liu H., Xue L., ZhiWu L., Wu J., 2017, Linguistic Petri Nets Based on Cloud Model Theory for Knowledge Representation and Reasoning, "IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering", vol. PP, no. 99.
 18. Loia V., Fenza G., De Maio C., Salerno S., 2013, Hybrid methodologies to foster ontology-based knowledge management platform, IEEE Symposium on Intelligent Agents (IA), Singapore.
 19. Martinez S., Pavlich-Mariscal J., 2014, Formal design of a model repository based on knowledge representation using graphs, 9th Computing Colombian Conference (9CCC), Pereira.
 20. Nonaka I., Takeuchi H., 1995, The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, New York.
 21. Pawłowski K., 2015, Medytacje platońskie. Rozważania filozoficzne na kanwie dialogów Platona, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa.
 22. Poskrobko B., 2011, Wiedza i organizacja oparta na wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy - materiały do studiowania, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w  Białymstoku, Białystok.
 23. Poskrobko T., 2015, Zarządzanie wiedzą jako instrument miękkiego zarządzania, [w:] Wybrane zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami, A. Kowalczewska (red.), EMENTON, Warszawa.
 24. Prusak L., Davenport T.H., 1998, Working Knowledge - How Organisations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston.
 25. Ruggles R., 1997, Knowledge Management Tools, Butterworth-Heinemann, Newton.
 26. Sarvary M., 1999, Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, "California Management Review", iss. 2.
 27. Senge P.M., 1999, The fifth discipline: the art and practice of the learning organization, Doubleday/Currency, New York.
 28. Wiig K.M., 1993, Knowledge management Foundations: Thinking About Thinking - How People and Organizations Cerate, Represent, and Use Knowledge, Schema Press, Arlington, TH.
 29. Zhang D., Hu D., Xu Y., 2011, Development of a process based product design knowledge reuse system, Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), Shanghai.
 30. Zhu S., Kong L., Liu J., 2011, Knowledge Management Method for Expert System Based on Cognitive Model, International Conference of Information Technology, Computer Engineering and Management Sciences, Nanjing, Jiangsu.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu