BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waniewska Agnieszka (Generał Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces in Wrocław)
Title
Transport Infrastructure as a Determinant of Oversized Cargo Transportation
Infrastruktura transportu jako determinanta przewozu ładunków ponadgabarytowych
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 2, s. 87-98, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Transport, Infrastruktura transportu, Przewozy towarowe
Transport, Transport infrastructure, Cargo transportation
Note
JEL Classification: L91, R41.
streszcz., summ.
Abstract
Transport pełni zasadnicza rolę w życiu gospodarczym. Rozwój transportu wpływa na zbliżenie do siebie rynków, uaktywnia tereny infrastruktury gospodarczej. Głównym zadaniem transportu jest wykonanie dostawy ładunku we właściwym czasie, przy akceptowalnym koszcie, a także w dobrym stanie. Oprócz transportu towarów użytku codziennego możemy wyróżnić ładunki ponadgabarytowe przy transporcie którym niezbędny jest wyspecjalizowany tabor lub specjalne warunki do ich przewiezienia. Współcześnie na rynku usług transportowych bardzo często zgłaszane jest zapotrzebowanie na realizację przewozu tego typu ładunków. Jednakże każdy przewóz ładunku ponadnormatywnego stanowi duże wyzwanie dla firm przewozowych, które muszą posiadać odpowiednią wiedzę oraz środki do jego realizacji. Podczas wykonywania tego typu zlecenia, oprócz doświadczenia oraz profesjonalizmu w posługiwaniu się sprzętem specjalistycznym wysokiej klasy dedykowanym do transportu nietypowych ładunków, ważny aspekt stanowi także infrastruktura. Celem artykułu jest przedstawienie ograniczeń wynikających z istniejącej infrastruktury, z którymi borykają się przewoźnicy ładunków ponadgabarytowych w transporcie drogowym oraz kolejowym. Metoda badawcza wykorzystana przez autora w pracy bazuje na analizie literatury. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, the demand for transport of this type of cargo is very often reported on the transport services market. When executing such orders, in addition to experience and professionalism, infrastructure is also an important aspect in the use of high-class specialized equipment dedicated to the transport of unusual cargoes. The aim of the article is to present limitations resulting from the existing infrastructure, which are encountered by carriers of oversized cargo in road and rail transport. The research method used by the author in the work is based on the analysis of the existing literature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Christowa - Dobrowolska M. (2011), Logistyka i technika transportu ładunków nienormatywnych drogą wodną,,,Logistyka", nr 5.
 2. Dembińska I. (2011), Potrzeby i preferencje w wyznaczaniu popytu na usługi transportowe - rozważaniateoretyczne [w:] Załoga E. (red.), Problemy transport i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Długosz J. (2009), Współczesne technologie w transporcie, [w:] Długosz J. (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa.
 4. Grzybowska K. (2009), Podstawy logistyki, Difin, Warszawa.
 5. Karbowiak H. (2011), Podstawy infrastruktury transportu, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej, Łódź.
 6. Kozubek P. R. (2012), Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym analiza i ocena,Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
 7. Łacny J. (2009), Funkcjonowanie międzynarodowego transport drogowego ładunków w gospodarce globalnej, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 8. Majewski A. (2012) Uwarunkowania w zakresie lokalizacji infrastruktury dużych obiektów sportowych na terenie Łodzi, [w:] Kozłowski R. (red.) Wybrane problem nowoczesnej infrastruktury transport drogowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Neider J. (2015), Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 10. Okniańska M. (2012), Wpływ infrastruktury technicznej na rozwój region łódzkiego, [w:] Kozłowski R. (red.), Wybrane problem nowoczesnej infrastruktury transport drogowego,WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Piskozub A. (1977), Ekonomika transportu, WydawnictwoUG, Gdańsk.
 12. Rucińska D. (2016), Potrzeby transportowe, [w:] Rydzkowski W.,Wojewódzka-Król K., (red.), Transport nowewyzwania, wyd. VI, Warszawa.
 13. Rudziński R. (2012), Istota i charakterystyka ładunków ponadnormatywnych, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/ 95-2012_22.pdf [6.02.2018].
 14. Sarnacka M., Solecka P. (2014), Transport materiałów wymagających specjalnych warunków podczas przewozu, "Translogistics".
 15. Szymonik A., (2014), Eurologistyka. Teoria i praktyka,Difin, Warszawa.
 16. Wincewicz-Bosy M. (2013), Miejsce logistyki i łańcucha dostaw w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe WyższejSzkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 1(33)/2013.
 17. http://logistyka.net.pl [3.02.2018].
 18. http://stat.gov.pl[7.02.2018].
 19. http://gddkia.gov.pl [7.02.2018].
 20. http://up.lublin.pl [3.02.2018].
 21. Ustawia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym Rozporządzenie Komisji (WE) NR 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planachkont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.023
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu