BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Joanna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotów leczniczych
Selected Methods of Measuring the Effectiveness of Healthcare Entities
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2017, z. 11, s. 53-70, bibliogr. 67 poz.
Keyword
Efektywność, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Metoda SFA (stochastyczna analiza graniczna), Opieka zdrowotna
Effectiveness, Data Envelopment Analysis (DEA), Stochastic Frontier Analysis (SFA), Health care
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule dokonano przeglądu badań nad efektywnością podmiotów leczniczych. Zaprezentowano wybrane metody pomiaru efektywności podmiotów sektora opieki zdrowotnej oraz zweryfikowano możliwości wykorzystania najczęściej stosowanych w tym celu narzędzi. Niniejszy artykuł wskazuje, iż w praktyce istnieje wiele metod służących ocenie efektywności podmiotów leczniczych, jednakże za najpopularniejsze metody szacowania wielokryterialnej efektywności w przypadku sektora ochrony zdrowia uznać należy metodę DEA i SFA. Ilościowo przeważają badania wykorzystujące analizę obwiedni danych (DEA), których wyniki mogą przynieść istotne informacje o gospodarności jednostek oraz ich efektywności względem porównywanych podmiotów z sektora.(abstrakt oryginalny)

This article presents studies of healthcare entities efficiency, selected methods of measuring the effectiveness of them and the possibilities of using the most commonly used methods for estimating effectiveness in the healthcare sector. This article indicates that in practice there are many methods for estimating the effectiveness of healthcare entities, however the DEA and SFA methods should be considered the most popular methods for estimating multi-criteria effectiveness in the healthcare sector. However, quantitatively, research using a data envelopment analysis (DEA) prevails, the results of which may bring important information about the unit's efficiency compared to the entities in the sector.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aigner D., Lovell C.A., Schmidt P., Formulation and estimation of stochastic frontier production function models, "Journal of Econometrics" 1997, 6, s. 21.
 2. Banker R.D., Cooper W.W., Seiford L.M., Thrall R.M., Zhu J., Returns to scale in different DEA models, "European Journal of Operational Research" 2004, vol 154; http://dx.doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00174-7.
 3. Baran J., Pietrzak M., Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2007, Seria G, t. 9, z. 3, s. 15-16.
 4. Barbetta G.P., Turati G., Zago A.M., On the impact of ownership structure and hospital efficiency in Italy, University of Milan, 2001.
 5. Berger A.N., Humphre D.B., Efficiency of financialinstitutions: International survey and directions for futureresearch, "European Journal of Operational Research" 1997, Volume 98, Issue 2.
 6. Biørn E, Hagen T.P., Iversen T., Magnussen J., The Effect of Activity-Based Financing on Hospital Efficiency: A Panel Data Analysis of DEA Efficiency Scores 1992-2000, "Health Care Management Science" 2003, Kluwer Academic Publishers, 6; http://dx.doi.org/10.1023/A:1026212820367.
 7. Brown S., Ownership and inefficiency, "Health Economics" 2003, vol. 12(2).
 8. Byrnes P., Freeman M., Using DEA Measures of Efficiency and Effective-ness in Contractor Performance Fund Allocation, "Public Productivity & Management Review" 1999, Volume 23, No. 2; http://dx.doi.org/ 10.2307/3380779.
 9. Caves D., Christensen L., Diewert E., The economic theory of index numbers and the measurement of input, output, and productivity, "Econometrica" 1982, 50(6).
 10. Chang Hsihui, Cheng Mei-Ai, Das Somnath, Hospital ownership and operating efficiency: Evidence from Taiwan, "European Journal of Operational Research" 2004, 159; http://dx.doi.org/10.1016/S0377-2217 (03)00412-0.
 11. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research" 1978, 2.
 12. Coelli T., Rao P., O'Donnell Ch.J., Battese G., An introduction to efficiency and productivity analysis, Second Edition, Springer, New York, 2005, s. 64-83.
 13. Cooper W.W., New approaches for analyzing and evaluating the performance of financial institutions, "European Journal of Operational Research" 1997, 98; http://dx.doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00341-4.
 14. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Sposoby klasyfikacji modeli DEA, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2009, nr 3, s. 6-12.
 15. Dalmau-Matarradona E., Puig-Junoy J., Market structure and hospital efficiency: evaluating potential effects of deregulation in a national health service, "Review of Industrial Organization" 1998, Vol. 13.
 16. Domagała A., Metoda data envelopment analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2007, nr 3-4, s. 30.
 17. Domagała A., Przestrzenno-czasowa analiza efektywności jednostek decyzyjnych metodą Data Envelopment Analysis na przykładzie banków polskich, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2007, nr 3-4.
 18. Emrouznejad A., Parker A., Tavares G., Evaluation of research in efficiency and productivity: A survey and analysis of the first 30 years of scholarzy literature in DEA, "Journal of Socio-Economics Planning Science" 2008, 42(3), s. 2.
 19. Färe R., Grosskopf S., Norris M., Zhang Z., Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialised Countries, "The American Economic Rewiev" 1994, vol. 84.
 20. Farsi M., Fillipini M., Effects of ownership, subsidization and teaching activities on hospital costs in Switzerland, "Health Economics" 2007, vol. 17; http://dx.doi.org/10.1002/hec.1268.
 21. Feruś A., Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt" 2006, nr 7, Warszawa.
 22. Färe R, Grosskopf S., Margaritis D., Malmquist Productivity Indexes and DEA, "International Series in Operations Research & Management Science" 2011, vol. 164.
 23. Guzik B., O pewnej możliwości uwzględnienia substytucji nakładów w modelach DEA, "Badania Operacyjne i Decyzyjne" 2007, nr 3-4.
 24. Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 65.
 25. Helta M., Zastosowanie metody DEA do opracowania rankingu efektywności spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w 2006 roku, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2009, Seria G, t. 96, z. 3, s. 107-111.
 26. Hofmarcher M. M., Paterson I., Riedel M., Measuring Hospital Efficiency in Austria - A DEA Approach, "Health Care Management Science 2002", Volume 5, Issue 1; http://dx.doi.org/10.1023/A:1013292801100.
 27. Hollingsworth B., Non-Parametric and Parametric Applications Measuring Efficiency in Health Care, "Health Care Management Science" 2003, no. 6, s. 204.
 28. Hollingsworth B, Peacock S.J., Efficiency Measurement In Health and Health Care, Routledge NY, 2008.
 29. Horwitz J.R., Making profits and providing care: comparing nonprofit, for-profit, and government hospitals, "Health Affairs" 2005, vol. 24; http://dx.doi.org/10.1377/hlthaff.24.3.790.
 30. Jewczak M., Żółtaczek A., Ocena efektywności technicznej podmiotów sektora opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1999-2009 w ujęciu przestrzenno-czasowym na przykładzie szpitali ogólnych, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 3 (33).
 31. Kisielewska M., Charakterystyka wybranych metod pomiaru efektywności bazujących na krzywych efektywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2005, nr 4.
 32. Korhonen P.J., Syrjänen M.J., Evaluation of Cost Efficiency in Finnish Electricity Distribution, "Annals of Operations Research" 2003, 121, s. 112; http://dx.doi.org/10.1023/A:1023355202795.
 33. Kudła J., Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, "Ekonomia" 2003, nr 11, s. 46-63.
 34. Kudła J., Efektywność i jakość w nieparametrycznych badaniach banków, [w:] Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych, red. J. Kudła, K. Opolski, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2006, s. 71-77.
 35. Linna M., Häkkinen U., Determinants of Cost efficiency of Finnish Hospitals: A Comparison of DEA and SFA, Helsinki University of Technology, System Analysis Laboratory, Research Reports A78, 1999.
 36. Linna M., Häkkinen U., Reimbursing for the Costs of Teaching and research In Finnish Hospitals: a Stochastic Frontier Analysis, "International Journal of Health Care Finance and Economics" 2006, vol. 6, no. 10; http://dx.doi.org/10.1007/s10754-006-6256-z.
 37. Malmquist S., Index Numbers and Indifference Curves, "Trabajos de Estatistica" 1953, 4, 1.
 38. Meeusen W., van Den Broeck J., Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions With Composed Error, "International Economic Review" 1977, vol. 8; http://dx.doi.org/10.2307/2525757.
 39. Mortimer D., Peacock S., Hospital Efficiency Measurement: Simple Ratios vs Frontier Methods, Centre of Health Program Evaluation, Working Paper, 135, Australia 2002, s. 135.
 40. Nieszporska S., Efektywność techniczna szpitali i jej determinanty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości" 2007, nr 30.
 41. Nieszporska S., Efektywność leczenia zaćmy w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo SAN, t. 14, z. 10, Łódź 2013.
 42. Ozcan Y.A., Luke R.D., A national study of the efficiency of hospitals in urban markets, "Health Services Research 1993", vol. 27.
 43. Pawłowska M., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 44. Perek A., Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków spółdzielczych w Polsce, "Economics and Management" 2014, 3, s. 231; http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.03.15.
 45. Portela M., Thanassoulis E., Developing a decomposable measure of prof-it efficiency using DEA, "Journal of the Operational Research Society" 2007, 58; http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602166.
 46. Preyraa C., Pinka G., Scale and scope efficiencies through hospital consolidations, "Journal of Health Economics" 2006, vol. 25.
 47. Rebba V., Rizzi D., Measuring Hospital Efficiency through Data Envelopment Analysis when Policymakers Preferences Matter, Working Papers, Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, No. 13, 2006.
 48. Roggenkamp S.D., Lin Y., Ozcan Y.A. , Administrative cost efficiency in hospitals, mimeo, 1998.
 49. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 50. Rosko M.D., Performance of US teaching hospitals: A panel analysis of cost inefficiency, "Health Care Management" 2004, vol. 7; http:// dx.doi.org/10.1023/B:HCMS.0000005393.24012.1c.
 51. Rój J., Efektywność usługowa jako kryterium wyboru mechanizmu finansowania szpitali, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, R. LXV, z. 4.
 52. Rój J., Znaczenie czynnika finansowego w rozwoju technologii medycznych w klinice uniwersyteckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 171-178.
 53. Rusielik R., Efektywność zarządzania portfelem inwestycyjnym OFE przez powszechne towarzystwa emerytalne - przykład zastosowania analizy granicznej, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 2011, t. XII/2, s. 303.
 54. Sikora D., Kulczycki A., Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 124-136.
 55. Suchecka J., Metody oceny efektywności technicznej szpitali, [w:] Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, red. R. Holly, J. Suchecka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Łódź - Warszawa 2009, s. 120-121.
 56. Sueyoshi T., Measuring Technical, Allocative and Overall Efficiencies Using DEA Algorithm, "Journal of the Operational Research Society" 1992, vol. 43, no. 2; http://dx.doi.org/10.2307/2583358.
 57. Sueyoshi T., Sekitani K., Measurement of Returns to Scale by a Non-Radial DEA Model: A Range-Adjusted Measure Model, "European Journal of Operational Research" 2007, vol. 176, no. 3; http:// dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2005.10.043.
 58. Szymańska E., Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2010, Seria G, t. 97, z. 2, s. 159.
 59. Tavares G., A Bibliography of Data Envelopment Analysis (1978-2001), Rutcor Research Report 2002.
 60. Thanassoulis E., Kortelainen M., Allen R., Improving envelopment in Data Envelopment Analysis under variable returns to scale, "European Journal of Operational Research" 2012, 218; http://dx.doi.org/ 10.1016/j.ejor.2011.10.009.
 61. Thanassoulis E., Portela M., Graveney M., Using DEA to Estimate Potential Savings at GP units at Medical Specialty Level, "Socio-Economic Planning Sciences" 2014, 48; http://dx.doi.org/10.1016/j.seps.2013.11.001.
 62. Tripe D., Efficiency in integrated banking markets - Australia and New Zealand, 2004, http://www.rbnz.govt.nz/research_and_publications/ seminars_and_workshops/27apr2004/27apr04_tripe.pdf [dostęp: 12.08.2015].
 63. Vincova K., Using DEA model to measure efficiency, [w:] Analysis of aspect of competitiveness and readiness of selected Slovak Companies for EU membership, Kosice 2005, s. 24.
 64. Wang J., Zhao Z., Mahmood A., Relative efficiency, scale effect, and scope effect of public hospitals: evidence from Australia, "IZA Discussion Paper" 2006, nr 2520.
 65. Wardzińska K., Stochastyczna analiza graniczna- przegląd zastosowań, "Economics and Management" 2012, 4, s. 124-128.
 66. Weaver M., Deolalikar A, Economies of scale and scope In Vietnamese hospitals, "Social Science & Medicine" 2004, vol. 59; http://dx.doi.org/ 10.1016/j.socscimed.2003.10.014.
 67. Zhu J., Cook W.D., Modeling Data Irregularities and Structural Complexities in Data Envelopment Analysis, Springer, Boston 2007; http:// dx.doi.org/10.1007/978-0-387-71607-7.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.16926/pto.2017.11.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu