BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dwilewicz Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Polityka państwa polskiego wobec przemysłu 1918-2018
Polish state policy on industry between 1918 and 2018
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 3, s. 61-80, bibliogr. 37 poz.
Keyword
Polityka przemysłowa, Planowanie centralne, Historia gospodarcza
Industrial policy, Central planning, Economic history
Note
streszcz., summ.
Artykuł dostępny również w języku angielskim, nr 3A, s. 61-80
Abstract
Artykuł zajmuje się polską polityką przemysłową i rozwojem przemysłu w Polsce w trakcie ostatniego stulecia. W okresie międzywojennym zwrot w kierunku aktywnej polityki państwa nastąpił w latach pełnienia funkcji wicepremiera przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jednak najbardziej intensywna industrializacja finansowana przez państwo miała miejsce w okresie rządów komunistycznych, szczególnie w trzech dekadach między 1948 i 1978 r. Radykalną zmianę przyniosła transformacja systemowa. Porzuceniu starych dogmatów związanych z systemem gospodarki centralnie kierowanej towarzyszyła tendencja do restrukturyzacji przemysłu, powszechna w krajach rozwiniętych już od lat 70. XX w. Pomimo silnego spadku zatrudnienia w przemyśle, restrukturyzację można uznać za udaną, szczególnie jeżeli spojrzy się przez pryzmat konkurencyjności międzynarodowej.(abstrakt oryginalny)

The paper deals with the Polish industrial policies and the development of Polish industry during the last hundred years. In the interwar period, the turn towards the state's active policy in the industry took place under Deputy Prime Minister Eugeniusz Kwiatkowski. The most intensive state-sponsored industrialization took place. However, under the communist rule, especially the three decades between 1948 and 1978 the situation changed radically along with the systemic transformation. The end of communist-era dogmas associated with central planning was accompanied by a universal tendency towards industrial restructuring, lasting in developed countries since the 1970s. Despite heavy losses in industrial employment, the restructuring process can be viewed as successful, especially in terms of international competitiveness.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
 1. Åslund A., Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Książka i Wiedza, Warszawa 2010.
 2. Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Berend I., Decades of Crisis. Central and Eastern Europe before World War II, [Kindle version], University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1998.
 4. Brus W., Łaski K., Od Marksa do rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 5. Chumiński J., Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego 1944-1956, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 6. Deszczyński M. P., Mazur W., Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Neriton, Warszawa 2004.
 7. Dwilewicz Ł, Polityka selektywnego rozwoju w latach 1968-1970, [in:] Nauki ekonomiczno- społeczne i rozwój, K. Żukrowska, (Ed.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, pp. 331-352.
 8. Eichengreen B., Hall of Mirrors, Oxford University Press, Oxford-New York 2015.
 9. Findlay R., O'Rourke K. H., Power and Plenty. Trade, War and the World Economy in the Second Millennium, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2007.
 10. Gołębiowski J. W., Nacjonalizacja przemysłu w Polsce, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
 11. Preliminary information on the results of the control on the licensing policy, NIK, May 1971, The Archives of Modern Records (AAN), KC PZPR, V/93 (microfilm 2916), Frames 757-779.
 12. Kaliński J., Gospodarka Polski w latach 1944-1989; Przemiany strukturalne, PWE, Warszawa 1995.
 13. Kaliński J., Polityka gospodarcza Polski w latach 1948-1956, Książka i Wiedza, Warszawa 1987.
 14. Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 15. Kaliński J., Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 16. Karpiński A., 40 lat planowania w Polsce. Problemy, ludzie, refleksji, PWE, Warszawa 1986.
 17. Karpiński A., Paradysz S., Rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 1989-2009 w świetle statystyki, [in:] A. Karpiński et al., Dwudziestolecie polskich przemian. Konserwatywna modernizacja., INE PAN, Warszawa 2011.
 18. Karpiński A., Paradysz S., Soroka P., Żółtkowski W., Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u, Muza SA, Warszawa 2013.
 19. Koźmiński A. K., Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw, [w:] Gospodarka w okresie przemian, E. Adamowicz, (Ed.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
 20. Kuczyński W., Solidarność w opozycji. Dziennik 1993-1997, Poltext, Warszawa 2012.
 21. Lijewski T., Uprzemysłowienie Polski 1945-1975, PWN, Warszawa 1978.
 22. Luszniewicz J., Druga Rzeczpospolita. Wzrost podporządkowany integracji i modernizacji gospodarczej, [in:] Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, J. Kaliński, (Ed.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 23. Luszniewicz J., Interwencjonizm państwowy w latach trzydziestych XX wieku: przypadki Wielkiej Brytanii i Francji, [in:] Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego, J. Kaliński and M. Zalesko, (Eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 24. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017, GUS (Central Statistical Office), Warszawa 2017.
 25. Plan Inwestycyjny na rok 1949. Wojewódzkie Plany Regionalne, CUP, Warszawa, n.d.
 26. Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki, U. Wojciechowska, (Ed.), O!cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 27. Podolska-Meducka A., Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918-1939, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 28. Minutes of meetings of the Presidium of the Planning Commission of the Council of Ministers, AAN, KPRM, 816/1.
 29. Rocznik Statystyczny 1948, GUS RP, Warszawa 1949.
 30. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2015, GUS (CSO), Warszawa 2015.
 31. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, GUS (CSO), Warszawa 2008.
 32. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, GUS (CSO), Warszawa 2015.
 33. Report on the implementation of the Act of September 20, 1946 - on investment planning and on the investment +nancing plan for the period from April 1 to December 31, 1946 (Journal of Laws No. 56, item 318), CUP, Warsaw 1947, duplicated printing from the collections of the SGH library, pp. 6-7.
 34. Tajne dokumenty Biura Politycznego PRL - ZSRR 1956-1970, Aneks, London 1998.
 35. Kaliński J., Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 36. Vonyo T., Klein A., Why Did Socialism Fail? The Role of Factor Inputs Reconsidered., University of Warwick, Centre for Competitive Advantage in the Global Economy, "Working Paper'' No. 276, March 2016 (revised and resubmitted May 2017), pp. 2-25.
 37. Intentions in the field of licensing policy in 1971-1975 compared to the previous results of the use of licenses purchased in capitalist countries., Komitet Nauki i Techniki, May 1971, AAN, KC PZPR, V/93 (microfilm 2916), Frames 740-741.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu