BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pańka Angelika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Marka jako czynnik determinujący zachowania zakupowe konsumentów firmy LPP S.A.
The Brand as a Factor Determing Consumer Purchasing Behaviour of the Clients of the LPP S.A. Company
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 2, s. 137-146, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Marka, Konsument
Consumer behaviour, Brand, Consumer
Note
JEL Classification: M31, L21.
streszcz., summ.
Abstract
Marka jest instrumentem umożliwiającym przedsiębiorstwu wyraźne wyróżnienie swojej oferty na rynku, czyli zapewnienie jej pożądanej odmienności względem konkurentów. Stąd w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej wydaje się kluczowym narzędziem determinującym zachowania zakupowe konsumentów, a tym samym staje się dla przedsiębiorstwa bardzo ważnym potencjalnym elementem rynkowej przewagi konkurencyjnej. By zweryfikować słuszność tego założenia autorka w niniejszym artykule dokonuje próby oceny wpływu marki na decyzje zakupowe klientów firmy LPP S.A. Opierając się na wynikach własnych badań ankietowych dowodzi, że kształtowane przez firmę LPP S.A. marki produktowe skutecznie wpływają na decyzje zakupowe jej potencjalnych klientów. (abstrakt oryginalny)

The brand is an instrument enabling a company to clearly distinguish its offer on the market, ensuring its desired dissimilarity with its competitors. Therefore, in today's economic reality it seems to be the key tool determining consumer purchasing behaviour, and thus becomes a very important potential element of the market competitive advantage for the company. To verify the validity of this assumption, the author of this article attempts to assess the impact of the brand on purchasing decisions of the LPP S.A. Company. Based on the results of his own surveys, the author proves that product brands of the LPP S.A. Company effectively influence its potential customers' purchase decisions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Almquist E., Kenneth J.R., (2000), A 'Mindshare' Manifesto, "Mercer Management Journal", no. 12.
 2. Altkorn J., (1999), Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Andruszkiewicz K., (2011), Marketing. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń.
 4. De Charnatony L., (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 5. Gerrit A., van Raaij W.F., (1998), Consumer behaviour. A European perspective, Wiley, Chichester.
 6. Glabiszewski W., (2013), Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 9 (58).
 7. Glabiszewski W., Sudolska A., (2009), Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" nr 2 (136).
 8. Grzegorczyk A., (2005), Instrumenty kształtowania wizerunku marki, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 9. Kall J., (2001), Silna marka. Istota i kreowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Liczmańska K., (2013), Znaczenie marki jako instrumentu oddziaływania rynkowego w sektorze MŚP, Zeszyty Naukowe 752, Ekonomiczne Systemy Usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Liczmańska K., (2015), Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 12. Marquardt R., Makens J., Larzelere H., (1965), Measuring the Utility Added by Branding and Grading, "Journal of Marketing Research", no. 2. vol. 1.
 13. Patkowski P., (2010), Potencjał konkurencyjny marki. Jak zdobyć przewagę na rynku, Poltext, Warszawa.
 14. Urbanek G., (2002), Zarządzanie marką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.027
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu