BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czupryńska Agnieszka (Politechnika Warszawska)
Title
Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście przygotowania do pracy w obszarze rachunkowości
Managing the Human Capital in the Context of Preparing for Work in the Accounting Area
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 3, s. 17-30, tab., ryc., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Etyka zawodowa, Kapitał ludzki, Rachunkowość
Professional ethics, Human capital, Accounting
Note
JEL Classification: J24.
streszcz., summ.
Abstract
Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim jest obecnie jednym z ważniejszych i zarazem trudniejszych wyzwań, przed którym stoją dzisiejsze kadry menadżerskie. Pracownicy stanowią bowiem fundament każdej organizacji, w który nieustannie należy inwestować oraz stwarzać im odpowiednie warunki do rozwoju. Zapewnienie pracownikom właściwego wdrożenia do wykonywania swoich obowiązków jest jednak jedną z kluczowych faz w całym procesie współpracy. Istotne jest zarazem odpowiednie przygotowanie merytoryczne, jak również to dotyczące wskazania właściwych zasad etyki, którymi powinni w swoich działaniach kierować się pracownicy. Powyższe założenia w szczególności należy odnieść do osób zawodowo związanych z rachunkowością, które poprzez właściwe wykonywanie swoich obowiązków, przyczyniają się do tworzenia wiarygodnego oraz rzetelnego systemu jako całości. (abstrakt oryginalny)

Effective management of human capital is currently one of the most important challenge faced by today's managerial staff. Employees are the foundation of any organization in which you must constantly invest and create the right conditions for development. Ensuring that employees are properly implemented to perform their duties is, however, one of the key phases in the entire cooperation process. At the same time, it is important to properly prepare the content, as well as to indicate the right ethical principles that employees should follow in their activities. In particular, the above-mentioned assumptions should be applied to persons professionally connected with accounting which, through the proper performance of their duties, contribute to creating a reliable system as a whole. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E., (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Baron A., Armstrong M., (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim uzyskanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Ciekanowski Z., (2014), Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji, "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH" Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 101.
 4. Czupryńska A., (2016), Rachunkowość behawioralna jako odpowiedź na współczesne tendencje rozwoju rachunkowości [w:] Kister A., Bujak A. (red.), Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 5. Dubisz S. (red.), (2008), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Dziwulski J., (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej, [w:] Harasim W. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 7. Gmytrasiewicz M., (2011), Rachunkowość podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa.
 8. Moczydłowska J.M., (2013), Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacyjnej, [w:] Ciska M., Marciniuk-Kluski (red.), Efektywność organizacji, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa.
 9. Myjak T., (2015), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/ T1/t1_0269.pdf [online 20.02.2018].
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 Nr 179 ze zm.).
 11. Sitko-Lutek A., Pawłowska E., (2008), Kapitał społeczny a doskonalenie kompetencji menadżerów, [w:] Karbownik A. (red.), Organizacja i zarządzanie Kwartalnik Naukowy Nr 3, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 12. Skrzywan S., (1969), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 107, 398).
 14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108, 4, 138, 305, 357).
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 r., poz. 395, 398).
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.029
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu