BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyńska-Strawa Agnieszka (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa)
Title
Kompleksowe zarządzanie przez jakość w obsłudze naziemnej w porcie lotniczym na przykładzie WELCOME Airport Services sp. z o.o.
Total Quality Management in Ground Handling at the Airport on the Example of WELCOME Airport Services Sp. z o.o.
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 3, s. 43-55, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Jakość, Zarządzanie przez jakość, Porty lotnicze, Obsługa klienta
Quality, Total Quality Management (TQM), Airports, Customer service
Note
JEL Classification: L15, L93.
streszcz., summ.
Abstract
Prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na osiąganie najwyższego poziomu jakości usług jest powszechne i niejednokrotnie stanowi o sukcesie lub porażce rynkowej. Dla podmiotów gospodarczych działających na rynku transportu lotniczego, jakość usług ma znaczenie szczególne, poza satysfakcją klienta, zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność. Dostępna jest obszerna literatura na temat filozofii kompleksowego zarządzania przez jakość i szczegółowy wykaz wytycznych dotyczących jej implementacji i realizacji w praktyce organizacji. W treści artykułu zaprezentowane zostały wybrane rozwiązania projakościowe w działalności agenta obsługi naziemnej WELCOME Airport Services sp. z o.o. (abstrakt oryginalny)

The conduct of business directed towards achieving the highest quality level of service is widespread and in many cases decides about the market success or failure. The quality service is of particular importance for the economic operator acting on the air transport market and in addition to customers satisfactions, ensures safety and reliability as well. The extensive research literature on the philosophy of total quality management and the detailed list of guidelines on the implementing and taking this forward in practice in an organisation are available. The selected pro-quality solutions in activity of ground handling agent WELCOME Airport Services Sp. z o.o. are presented in the article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak S., Miszczak A. (2016), Środowisko działania podmiotu gospodarczego, [w:] Antczak S. (red.), Marketing. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 2. Bolesta-Kukułka K. (1996), Świat organizacji, [w:] Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Griffin R.W. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. http://europeanquality.eu, Świadomość jakości determinantą sukcesu rynkowego przedsiębiorstw, dr Joanna Rosak-Szyrocka - członek Kapituły Certyfikatu Jakość Roku, [25.02.2018].
 5. http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM_skrypt/skrypt-lot_2.pdf, [5.03.2018].
 6. http://www.pasazer.com/news/27402/nowy,prezes,was,u,zapowiada,odzyskanie,rentownosci.html, [4.03.2018].
 7. http://www.prtl.pl/print,14169,9, [4.03.2018].
 8. http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/zezwolenia/zezwolenia-na-obsluge naziemna-w-portach- -lotniczych#9, [4.03.2018].
 9. http://www.welcome-as.pl/pl/
 10. http://www.welcome-as.pl/userfiles/file/download/list-zarzadu-welcome-airport-services-po-zakonczeniu- procesu-konsolidacji.pdf, [4.03.2018].
 11. https://www.gowork.pl/welcome-airport-services-sp.-z-o.o.,2406/wywiad,646, [6.03.2018].
 12. Kodeks dobrego postępowania przy obsłudze naziemnej osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną sprawnością ruchową na Lotnisku Chopina w Warszawie, KDP-PRM-01, [online], Lotnisko Chopina Warszawa, edycja nr 04 z dnia 14.03.2017 r., [7.03.2018].
 13. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
 14. Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą, (Dz. U. L204/1).
 15. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1378).
 16. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807).
 17. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, (Dz. U. z 2017 r. poz. 959, z pózn. zm.).
 18. Zając G. (2011), Prawne i organizacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, [w:] Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydawnictwo Naukowe, Wrocław, [online], Dolnośląska Szkoła Wyższa, [5.03.2018], http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/ wydawnictwo/RBM_skrypt/skrypt-lot_2.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.031
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu