BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drabkowska-Skarba Marta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Role and Place of Great Britain Among the Innovative Economies in the World
Rola i miejsce Wielkiej Brytanii wśród innowacyjnych gospodarek świata
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 3, s. 65-75, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Gospodarka światowa
Innovative character, Innovation economy, World economy
Note
JEL Classification: L21, O30.
streszcz., summ.
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Gospodarki poszczególnych krajów świata prześcigają się wzajemnie by być bardziej innowacyjnymi, a tym samym konkurować w tym względzie na arenie międzynarodowej. W wielu opracowaniach dotyczących innowacyjności oraz na stronach branżowych znaleźć można wiele rankingów i porównań opisujących determinanty konkurencyjności poszczególnych państw i przedsiębiorstw. Jest to ważne dlatego, że w dzisiejszych czasach innowacyjność uważa się za czynnik rozwoju gospodarczego i wskaźnik kondycji gospodarek i firm. Aby przyciągnąć nowych klientów i wyprzedzać konkurencję przedsiębiorstwa muszą wprowadzać nowe produkty i usługi oraz rozwijać te, które przynosiły korzyści finansowe do tej pory. W artykule przedstawiono miejsce Wielkiej Brytanii na międzynarodowej arenie innowacyjności, przykłady organizacji oraz innych podmiotów, które w tym kraju innowacyjność wspierają oraz determinanty innowacyjności, w których Wielka Brytania przoduje wśród innych państw. (abstrakt oryginalny)

Economies of individual countries of the world try to surpass each other to be more innovative, and thus to compete in the international arena. In many elaborations concerning the innovativeness as well as on industry websites numerous rankings and comparisons describing the determinants of the competitiveness of individual countries can be found. It is important because the innovativeness is now considered to be a factor for economic development and an indicator of the condition of economies and companies. To attract new customers and stay ahead of the competition, businesses have to introduce new products and services as well as to develop those that have generated financial benefits so far. This article presents the place of Great Britain in the international innovation arena, examples of organizations and other entities that support innovation in this country as well as the determinants of innovation in which Britain is leading among other countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Departament of Trade and Industry, Competing in the Global Economy: The Innovation Challenge, Departament of Trade and Industry, London 2003.
 2. Haffer R. (2008), Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw. Bariery rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, [w:] Haffer M., Haffer R. [red.] Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 3. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
 4. http://www.nesta.org.uk
 5. http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=C5B80DAA3AD940E1957655C45E558A36
 6. http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/eve-sleep-pozyskuje-16-mln-euro-i-wkracza-do-polski- 596389891.html
 7. https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-19/these-are-the-world-s-most-innovativeeconomies
 8. https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
 9. https://www.gov.uk/government/organisations/council-for-science-and-technology
 10. https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
 11. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300341/RESEARCH_ Booklet_Updated_WebVersion2.pdf
 12. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
 13. Kozioł K. (2007), Analiza porównawcza innowacyjności krajów Unii Europejskiej na podstawie Łącznego Rankingu Innowacyjności (Summary Innovation Index), [w:] red. Pyka J., Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Katowice.
 14. Pangsy-Kania S. (2007), Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. Popławski W. (2004), Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności firm, [w:] Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 16. Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press, London.
 17. Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 18. Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 19. Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.033
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu