BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hampel Katarzyna (Politechnika Częstochowska), Gadzinowska Żaneta (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie ryzykiem na stanowisku pracy zajmowanym przez osobę z orzeczoną niepełnosprawnością
Risk Management at a Job Position by a Person with Indirected Disability
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2017, z. 11, s. 93-107, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Ryzyko, Osoby niepełnosprawne, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Disabled people, Risk management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące definicji ryzyka, zarządzania ryzykiem oraz przedstawiono ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zajmowanym przez osobę z orzeczoną niepełnosprawnością. Uwagę skoncentrowano na obowiązku pracodawcy do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie dla każdego pracownika, bez względu na to, czy jest to osoba w pełni sprawna, czy też nie. Podkreślono, że umiejętne zarządzanie ryzykiem przez menadżerów to klucz do sukcesu i przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents selected issues relating to the definition of risk, risk management and presents an assessment of occupational risk on the workplace occupied by a person with pronounced disabilities. The attention focused on the employer's obligation to evaluate occupational risk in the company for each employee. It was stressed that the skilful management of risk by managers is the key to success and competitive advantage of modern organizations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bizoń-Górecka J., Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001.
 2. Gaschi-Uciecha A., Istota ryzyka w procesach logistycznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria: "Organizacja i Zarządzanie" 2014, z. 70, nr 1909.
 3. Górska E., Modelowanie środowiska pracy w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, s. 6.
 4. Gruszka B., Zawadzka Z., Ryzyko w działalności bankowej, Warszawa 1992.
 5. ISO Guide 2009, 73.
 6. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.
 7. Knight F.H., Risk, Uncertainty, and Profit, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co., London 1993.
 8. Korzeniowski L., Firma w warunkach ryzyka gospodarczego, European Association for Security, Kraków 2002.
 9. Kulińska E., Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, Politechnika Opolska, Opole 2015.
 10. Lipka A., Ryzyko personalne: szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2002.
 11. Marciniak M., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, SGH, Warszawa 2000.
 12. Michalski T., Ryzyko w działalności człowieka, [w:] Podstawy ubezpieczeń. Mechanizmy i funkcje, t. 1, Poltext, Warszawa 2001.
 13. Monkiewicz I., Podstawy ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2000.
 14. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 15. Olejnik R., Od determinizmu poprzez prawdopodobieństwo do ryzyka - aspekt filozoficzny, [w:] Zarządzanie ryzykiem w organizacjach sektora ochrony zdrowia. Monografia, red. nauk. S. Nieszporska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 16. PN-ISO 31000:2012, Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.
 17. Radzewicz A., Wiśniewski R., Niepewność rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2011, 19(1).
 18. Skrodzka W., Zarządzanie ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Zarządzanie ryzykiem w organizacjach sektora ochrony zdrowia. Monografia, red. nauk. S. Nieszporska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 19. Szeląg T., Hedging w teorii i praktyce, Przecinek, Wrocław 2003.
 20. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141, z późn. zm.).
 21. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776).
 22. Willet A.H., The economic theory of risk insurance, University of Pensylvania Press, Philadelphia 1951.
 23. Wróblewski D. (red. nauk.), Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem wraz z leksykonem, CNBOP-PIB, Józefów 2014.
 24. Wróblewski D., Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2015.
 25. http://dotproject.net.pl/node/867 [dostęp: 25.10.2016].
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.16926/pto.2017.11.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu