BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budziński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Title
Utworzenie Wielkich Organizacji Gospodarczych - założenia reformy przemysłu PRL lat 70
Establishing the Great Economic Organizations : Assumptions of the industry reform of the Polish People's Republic in the 1970s
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 3, s. 163-177, tab., aneks, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Gospodarka planowa, Produkcja, Fundusz płac, Reformy gospodarcze
Planned economy, Production, Wage bill, Economic reforms
Note
streszcz., summ.
Artykuł dostępny również w języku angielskim, nr 3A, s. 163-177
Abstract
Artykuł opisuje działania podjęte przez władze PRL w ramach wdrażaniach reformy Wielkich Organizacji Gospodarczych (tzw. reforma WOG). Była to szeroko zakrojona reforma zarządzania przemysłem w gospodarce centralnie planowanej. Jej głównym założeniem była decentralizacja zarządzania produkcją przemysłową poprzez przyznanie organizacjom gospodarczym szeregu uprawnień. Druga część tekstu poświęcona jest ogólnym zasadom funkcjonowania organizacji gospodarczych w nowym systemie ekonomiczno-finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii produkcji, funduszu płac oraz inwestycji. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza treści, zarówno istniejących opracowań z epoki, jak i archiwalnych dokumentów urzędowych.(abstrakt oryginalny)

The article describes the actions taken by the communist authorities as part of the implementation of the reform of the Great Economic Organizations (the so-called WOG reform). It was an extensive reform of industry management in a centrally planned economy. Its main assumption was the decentralization of industrial production management by granting a number of allowances to economic organizations. The second part of the text is devoted to the general principles of functioning of economic organizations in the new economic and financial system, focusing on the issue of production, wage fund and investment. The research method used is the analysis of the content, both of the existing studies from the period and archival official documents.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
 1. VI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obrady w zespołach problemowych, Vol. I, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 2. VI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Stenogram, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 3. VIII Plenum KC PZPR 6-7 lutego 1971. Przemówienie Edwarda Gierka, uchwały, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
 4. Adam J., Economic reforms in Soviet Union and Eastern Europe since the 1960s, Palgrave Macmillan, New York 1989.
 5. Bałtowski M., Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek, PWN, Warszawa 2009.
 6. Błażyński Z., Towarzysze zeznają. Z tajnych archiwów Komitetu Centralnego, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1990.
 7. Bożyk P., Marzenia i rzeczywistość, czyli anatomia polskiego kryzysu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
 8. Budzich E., Problemy funkcjonowania nowego systemu ekonomiczno-finansowego w handlu, "Przegląd Organizacji" No. 3, 1975.
 9. Ćwiertnia R., Nowe zasady działania Wielkiej Organizacji Gospodarczej, "Gospodarka Planowa" No. 2, 1973.
 10. Gliński B., Jak interpretować hasło WOG, "Życie Gospodarcze" No. 10, 1973.
 11. Gliński B., Przedsiębiorstwo socjalistyczne lat siedemdziesiątych. Nowe zjawiska i problemy, "Przegląd Organizacji" No. 4-5, 1976.
 12. Gliński B., Węzłowe problemy rozszerzania systemu wdrożonego w jednostkach inicjujących, "Przegląd Organizacji" No. 4, 1974.
 13. Gliński B., Zarys funkcjonowania przemysłowych jednostek inicjujących, PWE, Warszawa 1975.
 14. Gliński B., Kierczyński T., Topiński A., Zmiany w systemie zarządzania przemysłem, Książka i Wiedza, Warszawa 1975.
 15. Górski J., Gospodarka 1981. Problemy załamania i rozwoju, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
 16. Hołubicki B., Modyfikacja systemu WOG, "Gospodarka Planowa" No. 9, 1977.
 17. Kuczyński W., Po wielkim skoku, PWE, Warszawa 1981.
 18. Lijewski T., Uprzemysłowienie Polski 1945-1975, PWN, Warszawa 1978.
 19. Model zarządzania WOG w przemyśle maszynowym, M. Wiszniewski, (Ed.), Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa 1973.
 20. Nowy system ekonomiczno-finansowy w organizacjach przemysłowych, J. Śliwa, (Ed.), PWN, Warszawa 1974.
 21. Pajestka J., Zarys funkcjonowania przemysłowych jednostek inicjujących, document of the Planning Institute available at the National Library, Warszawa 1973.
 22. Płowiec U., WOG a handel zagraniczny, "Życie Gospodarcze" No. 50, 1972.
 23. Raporty dla Edwarda Gierka, K. Kozłowski, (Ed.), PWE, Warszawa 1988.
 24. Rychlewski E., System inwestycyjny jednostek inicjujących, "Ekonomista" No.1, 1976.
 25. Społeczno-gospodarczy rozwój Polski w latach 1971-1975, F. Kubiczek, (Ed.) PWE, Warszawa 1975.
 26. Studia nad systemem wielkich organizacji gospodarczych 1973-1975, U. Wojciechowska, (Ed.), PWE, Warszawa 1978.
 27. System ekonomiczno-finansowy jednostek inicjujących. Wybrane elementy, U. Wojciechowska, (Ed.), Instytut Finansów, Warszawa 1975.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu