BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk Aneta (Politechnika Częstochowska)
Title
Econometric Tools Supporting the Environmental Management Process in Transport Sector
Narzędzia ekonometryczne wspomagające proces zarządzania środowiskowego w sektorze transportu
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2017, z. 11, s. 139-160, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zarządzanie środowiskiem, Emisja gazów, Transport drogowy, Emisja zanieczyszczeń
Environmental management, Gas emissions, Road transport, Pollution emission
Note
streszcz., summ.
Abstract
Emisja zanieczyszczeń powietrza generowana przez transport drogowy jest produktem ubocznym emisji spalin, które są wytwarzane w procesie spalania paliwa. Wzrost ruchu drogowego, spowodowany między innymi przez takie czynniki, jak wzrost gospodarczy, procesy urbanizacji, zmiana standardu życia, poprawa infrastruktury drogowej, prowadzi do wzrostu zużycia energii w sektorze transportu i pogorszenia jakości powietrza. Decydenci odpowiedzialni za rozwój transportu drogowego powinni coraz częściej wykorzystywać instrumenty zarządzania środowiskowego w celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń, szczególnie na obszarach miejskich. Skuteczność tych instrumentów może być wzmocniona poprzez wykorzystanie narzędzi ekonometrycznych, za pomocą których można zidentyfikować determinanty emisji zanieczyszczeń powietrza w sektorze transportu. Stąd w niniejszym opracowaniu sprawdzane jest istnienie długoterminowej relacji równowagi pomiędzy emisją dwutlenku węgla w sektorze transportu a PKB, zużyciem energii w tym sektorze, cenami paliw, wskaźnikiem urbanizacji dla wybranych krajów UE. Tło badań empirycznych stanowi hipoteza środowiskowej krzywej Kuznetsa (EKC). Hipoteza ta została zweryfikowana za pomocą różnych testów kointegracji: testu Hansena na stabilność parametrów modelu, testu dodanych zmiennych Parka, testów Engla-Grangera oraz Phillipsa-Ouliarisa weryfikujących stacjonarność reszt modelu.(abstrakt oryginalny)

Air pollutant emission generated by road transport is often the side-product of exhaust emission, which is derived from fuels combustion process. The increase of road traffic, caused inter alia by such factors as the economic growth, rapid urbanization, change in the life standards, improve of road infrastructure, leads to the increase of road-transport related energy consumption and air quality deterioration. In order to improve air quality, especially in urban area, environmental management instruments ought to be used by policy makers who are responsible for transport development. Their effectiveness may be strengthened through the use of econometric tools by means of which it is possible to identify the drivers of air pollutant emissions in transport sector. Hence, in this paper the existence of the long-run equilibrium relationship between carbon dioxide emissions and GDP, energy consumption, fuels prices, urbanization ratio is checked in transport sector of chosen European countries. The background of empirical research constitutes the environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis. This hypothesis is verified using different cointegration tests: Hansen parameter instability test, Park added variables test, Engle-Granger and Phillips-Ouliaris residual-based tests. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdallah K.E., Belloumi M., Wolf D.D., Indicators for sustainable energy development: A multivariate cointegration and causality analysis from Tunisian road transport sector, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2013, 25, 34-43.
 2. Engle F.R., Granger C.W.J., Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, "Econometrica" 1987, 55 (2), 251-276.
 3. Farhani S., Shahbaz M., Sbia R., Chaibi A., What does MENA region initially need: Grow output or mitigate CO2 emissions?, "Economic Modelling" 2014, 38, 270-281.
 4. Fosten J., Morley B., Taylor T., Dynamic Misspecification in the Environmental Kuznets Curve: Evidence from CO2 and SO2 Emissions in the United Kingdom, "Ecological Economics" 2012, 76, 25-33.
 5. Guariso G., Volta M., Air Quality in Europe: Today and Tomorrow, [in:] G. Guariso, M. Volta (ed.), Air Quality Integrated Assessment. A European Perspective, Politecnico di Milano, Springer Briefs in Applied Science and Technology, Milan 2017, 1-8.
 6. Hansen B.E., Testing for Parameter Instability in Linear Models, "Journal of Policy Modeling" 1992, 14 (4), 517-533.
 7. Hossain Md.S., Panel estimation for CO2 emissions, energy consumption, economic growth, trade openness and urbanization of newly industrialized countries, "Energy Policy" 2011, 39, 6991-6999.
 8. Klooster J., Kampmann B., Dealing with transport emissions. An emission trading system for the transport sector, a viable solution, Swedish Environment Protection Agency, 2006, www.naturvardsverket.se/ Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/Documents/publikationer/620-5550-X.pdf.
 9. Mesjasz-Lech A., Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej [Economic effectiveness and ecological efficiency of reverse logistics], Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 10. Mraihi R., Transport intensity and energy efficiency: Analysis of policy implications of coupling and decoupling, [in:] M. Eissa (ed.), Energy Efficiency - The Innovative Ways for Smart Energy, the Future Towards Modern Utilities, 2012, INTECH. http://www.intechopen.com/books/ energy-efficiency-the-innovative-ways-for-smart-energy-the-future-towards-modern-utilities [accessed 18.01.2015].
 11. Neider J., Transport międzynarodowy [International transport], PWE, Warszawa 2008.
 12. Pablo-Romero M.P., Cruz L., Barata E., Testing the transport energy-environmental Kuznets curve hypothesis in the EU27 countries, "Energy Economics" 2017, 62, 257-269.
 13. PanayotouT., Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different stages of economic development, Technology and Employment Programme, Geneva 1993.
 14. Park J.Y., Canonical Cointegrating Regressions, "Econometrica" 1992, 60 (1), 119-143.
 15. Petrescu V, Ciudin R., Isarie C., Cioca L.I., Trif B., Nederita V., The impact of traffic related pollution on air quality in Sibiu region, "Environmental Engineering and Management Journal" 2015, 14 (11), 2637-2642.
 16. Phillips P.C.B., Ouliaris S., Asymptotic Properties of Residual Based Tests for Cointegration, "Econometrica" 1990, 58 (1), 165-193.
 17. Piłatowska M., Włodarczyk A., Zawada M., CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in the EU Countries: Evidence from Threshold Cointegration Analysis, 12th International Conference on the European Energy Market, Lisbon, Portugal, 19-22 May 2015, IEEE 2015.
 18. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K., Transport. Problemy transportu w rozszerzonej Unii Europejskiej [Transport. Problems of transport in the enlarged European Union], PWN, Warszawa 2009.
 19. Saboori B., Sapri M., Baba M., Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)'s transport sector: A fully modified bidirectional relationship approach, "Energy" 2014, 66, 150-161.
 20. Sanderski A., Parlament Europejski zatwierdził pakiet klimatyczny [European Parliament accepted the climate package], 2008, www.ure.gov.pl/ pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2829,dok.html [accessed 12.01.2015].
 21. Skowron-Grabowska B., Problems of Managing Transportation Systems in Urban Areas, "Logistyka" 2014, 5, 25-27.
 22. Stern D.I., The rise and fall of the environmental Kuznets curve, "World Development" 2004, 32 (8), 1419-1438.
 23. Strategia na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania pojazdów ciężarowych na paliwo oraz redukcji emisji CO2 [Strategy for decreasing the demand of heavy goods vehicles for fuel and CO2 emission reduction]. The Commission Communicate to the European Council and Parliament, COM, Brussels 21.05.2014. www.ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/ 2014/PL/1-2014-285-PL-F1-1.Pdf [accessed 12.01.2015].
 24. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku [Strategy of transport development until 2020]. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 22.01.2013. www.mir.gov.pl/Transport/ Zrownowazony_transport/SRT/Documents/Strategia_Rozwoju_ Transportu_do_2020_roku.pdf [accessed 12.01.2015].
 25. Włodarczyk A., Determinants of the Transport Carbon Dioxide Emissions in the Visegrad Group Countries: Evidence from Panel Causality Test, [in:] M. Nowicka-Skowron, C.B. Illes, J. Tozser (ed.), Contemporary Issues of Enterprise Management in Poland and Hungary, Szent Istvan University Publishing, Godollo 2016, 218-233.
 26. Zawada M., Szajt M., Analysis and evaluation of air pollution level in Czestochowa in the years 2012-2015, "Acta Oeconomica Cassoviensia" 2016, 9 (1), 14-28.
 27. Zivot E., Andrews D.W.K., Further evidence on the great crash, the oil-price shock and the unit-root hypothesis, "Journal of Business & Economic Statistics" 1992, 10 (3), 251-270.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.16926/pto.2017.11.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu