BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Edyta (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
The Influence of Personal Allowance on Financial Situation of Households and on Public Finance
Wpływ kwoty dochodu wolnej od podatku na sytuację finansową gospodarstw domowych oraz państwa
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2017, z. 11, s. 161-173, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Dochód podatkowy, System podatkowy, Stopa podatkowa
Tax revenue, Tax system, Tax rate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z ważniejszych parametrów systemu podatku dochodowego jest kwota wolna od podatku, która od 2008 r. do 2016 r. w Polsce nie uległa zmianie i wynosiła 3089 złotych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o PIT wskazujący wysokość kwoty wolnej od podatku w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prawo określa minimum egzystencji na poziomie ponad dwukrotnie wyższym od obowiązującej kwoty wolnej od podatku. Konieczna jest zatem korekta systemu podatku dochodowego. Celem artykułu jest przeprowadzenie statystycznej analizy porównawczej strat i zysków zarówno dla budżetu podatników, jak i budżetu państwa, przy różnych scenariuszach proponowanego systemu podatkowego. W analizie statystycznej uwzględnione zostały podstawowe charakterystyki systemu podatkowego, jakiem jest średnia i krańcowa stopa podatkowa oraz progresja. Porównania natomiast dotyczą nowo proponowanych rozwiązań zmian w zakresie kwoty wolnej od podatku.(abstrakt oryginalny)

The amount of tax-free personal allowance is one of the most significant parameters of income tax system in Poland. It has been equal PLN 3,089 unchanged since 2008 until 2016. The Constitutional Tribunal predicated that the regulation of the act on PIT specifying the amount of personal allowance violates the article 2 and the article 84 of the Constitution of the Republic of Poland as regards the lack of facility to provide a mechanism adjusting the amount of tax reduction, that would guarantee at least the minimum subsistence. At present its level is specified at the level of more than twofold personal allowance. Therefore, the tax system must be amended. This paper aims at a statistical comparative analysis of gains and losses expected for budgets of both taxpayers and government under prospective various tax systems scenarios. The statistical analysis considers fundamental characteristics of a tax system, i.e. average and marginal tax rates, and tax progression.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M., Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania w polityce społecznej, IPiSS, Warszawa 2007.
 2. Deniszczuk L., Sajkiewicz B., Kategoria minimum socjalnego, [w:] Golinowska S., Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1997.
 3. GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 r., GUS, Warszawa 2016.
 4. GUS, Biuletyn statystyczny (nr 1), GUS, Warszawa 2016.
 5. https://zus.pox.pl/pit/kwota-wolna-od-podatku-przestanie-obowiazywac-jeszcze-w-tym-roku.htm [dostęp: 10.02.2017].
 6. IPiSS, Wysokość i struktura progu Interwencji Socjalnej. Raport weryfikacyjny, red. P. Broda-Wysocki, Raport IPiSS dla MPiPS, Warszawa 2015.
 7. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, Departament Podatków Dochodwych, MF, Warszawa 2016.
 8. Kakwani N.C., Measurement of tax progressivity: an international comparison, "Economic Journal of Political Economy" 1977, Vol. 81, ss. 71-80.
 9. Lambert P., The Distribution and Redistribution of Income, A Mathematical Analysis, Manchester University Press, Manchester - New York 1993.
 10. Praca w Unii Europejskiej - podatki i składki, PwC, Kwiecień 2014 r.
 11. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U., nr 137, poz. 887 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.16926/pto.2017.11.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu