BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hyski Marcin (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Title
Public-Private Partnership in Shaping the Investment Risk of the Gmina
Partnerstwo publiczno-prywatne w kształtowaniu ryzyka inwestycyjnego gminy
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2017, z. 11, s. 175-184, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Inwestycje gminne, Ryzyko inwestycyjne
Public-Private Partnerships (PPP), District investments, Investment risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest ryzyko ponoszone przez gminę w związku z realizacją inwestycji infrastruktury technicznej. W szczególności skupiono uwagę na problematyce ryzyka w kontekście realizacji inwestycji w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem artykułu jest poznanie ryzyka towarzyszącego realizacji przez gminę inwestycji infrastruktury technicznej na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Istnienie ryzyka w inwestycjach infrastruktury technicznej wynika z ogólnych przesłanek ryzyka inwestycyjnego, ale także ze specyficznego charakteru inwestycji infrastruktury technicznej. W przypadku inwestycji infrastruktury technicznej realizowanych wspólnie przez gminę i partnera prywatnego powstaje ryzyko w zakresie analogicznym, jak ma to miejsce w samodzielnie realizowanym projekcie inwestycyjnym. Dodatkowo jednak partnerstwo publiczno-prywatne wpływa na ryzyko gminy w dwojaki sposób. Po pierwsze, partnerstwo przyczynia się do ograniczenia ryzyka gminy i służy przeniesieniu jego części na podmiot prywatny. Po drugie natomiast, współpraca stwarza nowe obszary ryzyka, które nie występują, gdy gmina podejmuje się samodzielnej realizacji inwestycji.(abstrakt oryginalny)

The subject of the article is the gmina's risk related to the implementation of technical infrastructure investments. In particular, its attention was focused on the issues of risk in the context of investments through public-private partnerships. The aim of the paper is to understand the risk associated with the implementation of the gmina's investment in technical infrastructure on the principles of public-private partnership. The existence of risk in investments in technical infrastructure results from general premises of investment risk but also from the specific nature of technical infrastructure investments. In the case of investments in technical infrastructure carried out jointly by a gmina and a private partner, a risk arises in the same way as it is in an independently implemented investment project. In addition, publicprivate partnership affects the gmina's risk in two ways. First of all, public-private partnership contributes to the reduction of the gmina's risk and serves to transfer its part to a private entity. Secondly, however, the cooperation opens up new areas of risk that are not present when a gmina shall be independent in the investment process.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 2. Kosecki A., Madyda A., Kierowanie ryzykiem w przedsiębiorstwie budowlanym, [in:] Technologia w budownictwie - teoria i praktyka, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych, Wrocław - Polanica Zdrój 1996.
 3. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
 4. Mikołajczyk O., Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi na zasadach PPP, [in:] Jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym, ed. M. Rokicka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015, pp. 99-110.
 5. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 6. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Warszawa 2002.
 7. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, ed. J. Rutkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 8. Partnerstwo publiczno-prywatne, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 9. Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOIK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003.
 10. Smolorz B., Ryzyko inwestycyjne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1997, no 2, pp. 21-23.
 11. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 696 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1515 ze zm.
 14. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 113.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.16926/pto.2017.11.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu