BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korporowicz Violetta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Young adults' health behaviours: An element of health policy in the light of the "Youth of Warsaw" study
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 3, s. 233-250, wykr., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Polityka zdrowotna, Zachowania zdrowotne, Młodzież
Health care policy, Health behaviours, Youth
Note
summ.
Abstract
The aim of the study is to point to the essence and role of health policy in shaping health behaviours and then to present the study and its findings regarding knowledge about health and the ability to shape the behaviours of young adults in Warsaw. The description was taken, followed by an analysis of the field study on health behaviours of the adult youth of various types of secondary schools, i.e. vocational schools, technical schools and general secondary schools in Warsaw. The research hypothesis in this study says that there is a relationship between the type of school that young people attend and health knowledge and skills shaping their health behaviours. In the light of the research, it turned out that the examined youth from vocational schools considerably less recognizes situations threatening to health in the form of a poorer nutrition (consuming insufficient amounts of dairy products, vegetables, or not eating a single warm meal during the day) or the frequency of contacts with psychoactive substances in comparison with young people from technical schools or college students. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Apanowicz J., Metodologia nauk, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2003.
 2. Blaxter L., Hughes Ch., Tight M., How to research, Open University Press, Buckingham 1998.
 3. The Cambridge handbook of consumer psychology, I. M. Norton, D. Rucker, (Eds.), Cambridge University Press, New York 2015.
 4. Economies of death, economic logics of killable life and grievable death, J. Patricia, Routledge et al., London-New York 2015.
 5. Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, D. K. Rosati et al., PEW, Warszawa 2008.
 6. Frąckiewicz L., Polityka ochrony zdrowia. Synteza, Wydawnictwo AE im. K. Adamiec kie go, Katowice 1991.
 7. Grewiński M., Modele wielosektorowości w pluralizmie polityki społecznej, "Wokół polityki społecznej", K. Głąbicka, M. Grewiński et al., Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej WSzP TWP w Warszawie, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 8. Handbook of development economics, Elsevier, North Holland Oxford, Amsterdam 2010.
 9. Health and inequality, Vol. 2: Health inequalities, causes and pathways, K. E. Picket et al., Routledge, London-New York 2009.
 10. Health policy, "Health topics", World Health Organization, https://www.questia.com/ library/science-and-technology/health-and-medicine
 11. Kalupa W., Zachowania prozdrowotne w badaniach elementów stylu życia, "Badanie stanu zdrowia populacji i funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Zagadnienia wybrane", T. Maksymiuk, L. Bartkowiak et al., Wydawnictwo AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2002.
 12. Karski B., Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2003.
 13. Korporowicz V., Zdrowie i jego promocja. Kształtowanie przyszłości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 14. Kumar R., Research methodology. A step-by-step guide for beginners, Sage, London 1999.
 15. Mellibruda J., Fronczyk K.., Alkohol i inne substancje psychoaktywne w środowisku studenckim, "Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży", J. Ł. Grzelak, M. J. Sochacki et al., Pracownia Profilaktyki Problemowej, Warszawa 2001.
 16. Mental illness. Invisible but devastating, "Africa Renewal" December 2016/ March 2017.
 17. Ostrowska A., Zróżnicowanie społeczne a zdrowie: wyniki badań warszawskich, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 18. Patrick D. L., Ericson P., Health status and health policy, Oxford University Press, Oxford-New York 1993.
 19. Public management organizations governance and performance, L. J. O'Tode, K. J. Meler et al., Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 20. Rączaszek A., Demogra$czne uwarunkowania rynków konsumpcji społecznej, "Wokół polityki społecznej", K. Głąbicka, M. Grewiński et al., Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej WSzP TWP w Warszawie, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 21. Rymsza M., Polityka rodzinna. Cele, wartość, rozwiązania - w poszukiwaniu konsensualnego programu, Polityka wobec rodziny w Polsce, "Studia BAS" 1, 2016.
 22. Sachs J. D., Commonwealth. Economics for a crowed planet, Penguin Books, London 2008.
 23. Stan zdrowia ludności Polski. Zdrowie Publiczne 1998, T. Maksymiuk, L. Bartkowiak, M. Kuciarska-Ciesielska et al., Wydawnictwo AM im. K. Marcinkowskiego in Poznań, Poznań 2002.
 24. Włodarczyk C. W., Współczesna polityka zdrowotna, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 25. Wokół polityki społecznej, K. Głąbicka, M. Grewiński et al., Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej WSzP TWP in Warsaw, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 26. Zimbardo P., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu