BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Towalski Rafał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
The participatory potential of Polish trade unions
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 3, s. 251-265, rys., wykr., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Związki zawodowe, Proces decyzyjny, Dialog społeczny
Trade unions, Decision proces, Social dialogue
Note
summ.
Abstract
The purpose of the article is to present the issues of the development of employee participation in Poland and the functions of trade unions. Trade unions in Poland, like many union organizations across Europe, have faced numerous problems related to the shrinking membership base or the limited presence of trade unions at the company level in general. Trade unions' promotion of practices leading to deeper employees' participation in decision-making processes should be one of the most important functions performed by trade unions. It seems, though, this is not the case. However, it is difficult to blame only trade unions. Undeveloped participation is also the result of resistance in the managerial environment and the attitudes of employees themselves, approaching their greater involvement in decision-making processes with reservation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska S., Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji, [in:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, H. Król, A. Ludwiczyński, (Eds.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Czarzasty J., Warunki pracy i kultura organizacyjna, [in:] Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, J. Gardawski, (Ed.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 3. Gardawski J., Konf;iktowy pluralizm polskich związków zawodowych, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 2003.
 4. Gardawski J., Związki zawodowe a efektywność ekonomiczna. Model polski w perspektywie światowej teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa N/A.
 5. Hryniewicz J., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Scholar, Warszawa 2007.
 6. Ishikawa J., Key Features of national Social Dialogue. A Social Dialogue Resource Book, International Labour Office, Geneva 2003.
 7. Jagusiak B., Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa 2011.
 8. Januszek H., Kapitał społeczny na rynku pracy, [in:] Elementy etyki gospodarki rynkowej, B. Pongowska, (Ed.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 9. Kowalówka M., Przywództwo forsujące czy angażujące? Jak zarządzają polscy menendżerowie?, https://rynekpracy.pl/artykuly/przywodztwo-forsujace-czy-angazujace- -jak-zarzadzaja-polscy-menedzerowie
 10. Król H., Transformacja pracy i funkcji personalnej, [in:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, H. Król, A. Ludwiczyński, (Eds.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. National Industrial Relations. Poland, https://www.worker-participation.eu/National- Industrial-Relations/Countries/Poland
 12. Piotrowski W, Organizacje i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [in:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. Rutka R., Czerska M., Uwarunkowania pełnienia ról kierowniczych w latach 1997-2000 i 2011-2014. Struktura i kierunki zmian, "Nauki o Zarządzaniu" 2 (27), 2016.
 14. Sekuła Z., Partycypacja pracowników w zarządzaniu a dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, "Gospodarka, Rynek, Edukacja" Vol.16, No. 3, 2015.
 15. Stępień M., Waligóra E., W Polsce szefowie trzymają ludzi na dystans, "Personel Plus" No. 11, 2010.
 16. Szęlągowska-Rudzka K. I., Czynniki wpływające na partycypację bezpośrednią pracowników - przegląd literatury, "Przegląd Organizacyjny" 12, 2016.
 17. Towalski R., Przedsiębiorstwo i stosunki pracy, [in:] Socjologia gospodarki, collected works, Difin, Warszawa 2008.
 18. Związki zawodowe w Polsce w 2014 roku. Notatka informacyjna, Central Statistical Office (Główny Urząd Statystyczny), Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu