BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raszkowski Andrzej (Wrocław University of Economics), Sobczak Elżbieta (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Delimitation Procedure of Degraded Areas and the Area Targeted for Revitalisation
Procedura delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji
Source
Ekonomia XXI Wieku, 2018, nr 2 (18), s. 30-38, tab., bibliogr. 15 poz.
Economics of the 21st Century
Keyword
Rewitalizacja, Delimitacja, Degradacja środowiska, Rozwój społeczno-gospodarczy
Revitalization, Delimitation, Degradation of the environment, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu poruszone zostały zagadnienia związane z wyodrębnianiem obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego (miast, gmin, regionów). W głównej części opracowania zaprezentowana została przykładowa typologia czynników i zjawisk kryzysowych w wymiarach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym oraz technicznym. Przedstawiono procedurę delimitacji opartą na wykorzystaniu wskaźników opisujących koncentrację zjawisk w układzie jednostek urbanistycznych gminy. Następnie opisano wyznaczenie obszaru rewitalizacji w ramach wybranych obszarów zdegradowanych. W kolejnym przykładzie scharakteryzowano wyznaczenie obszarów zdegradowanych, opierając się na przeprowadzonych badaniach ankietowych. W obydwu przypadkach procedura delimitacji objęta jest schematem kontroli obywatelskiej. W ramach wniosków można przyjąć, że opisane procedury są najczęściej stosowane w odniesieniu do polskich samorządów(abstrakt oryginalny)

The study discusses problems related to identifying degraded areas and the area targeted for revitalisation in relation to the local government units (cities, municipalities, regions). The core part of the study presents an example of the typology of factors and crisis phenomena in a social, economic, spatial-functional, environmental and technical perspective. The delimitation procedure, based on the application of indicators describing the concentration of phenomena in the system of municipal urban units was discussed. Next the area targeted for revitalisation was characterised as part of the identified degraded areas. This was followed by characterising the degraded areas based on the conducted survey studies. In both cases the delimitation procedure is covered by a civic control scheme. Within the framework of general conclusions it can be adopted that the described procedures or similar ones are most frequently applied in relation to Polish local government units.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen M., 2001, Analysing the Organisational Environment, Select Knowledge Limited, Hertfordshire.
 2. Bartniczak B., Raszkowski A., 2017, Sustainable development in the Russian Federation - indicator-based approach, Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, vol. 13. no. 2, pp. 133-142.
 3. Becker R., Collins R., 2003, Human Capital Investment, [in:] Wagner F., Joder T., Mumphrey A. (eds), Human Capital Investment for Central City Revitalisation, Routledge, New York.
 4. Edwards M., Hulme D., 1995, NGO Performance and Accountability. Introduction and Overview, [in:] Edwards M., Hulme D. (eds), Non-governmental Organisations. Performance and Accountability. Beyond the Magic Bullet, Earthscan Publications, London.
 5. Fitzgerald J., Leigh N., 2002, Economic Revitalisation. Cases and Strategies for City and Suburb, SAGE Publications, Thousand Oaks.
 6. Giorgetta S., 2002, The Right to a Healthy Environment, Human Rights and Sustainable Development, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, vol. 2(2), pp. 173-194.
 7. Głuszczuk D., Raszkowski A., 2015, Unemployment rate in the perspective of labour force survey and national employment offices - measurement problem based on the example of Polish regions, [in:] Löster T., Pavelka T. (eds), 9th International Days of Statistics and Economics, Libuše Macáková, Melandrium, Prague, pp. 467-476.
 8. Kotler P., Asplund C., Rein I., Haider D., 1999, Marketing places in Europe: how to attract investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, Financial Times Prentice Hall, London.
 9. Mitchell J., 2001, Business improvement districts and the "new" revitalisation of downtown, Economic Development Quarterly, vol. 15(2), pp. 115-123.
 10. Pawłowski A., 2011, Sustainable Development as a Civilizational Revolution: A Multidisciplinary Approach to the Challenges of the 21st Century, CRC Press, Taylor & Francis Group, London.
 11. Przybyła Z., Przybyła K., 2014, Transformation of the Economic Base of a Town - the Case Study of Jelenia Góra, [in:] Jedlička P. (ed.), Hradec Economic Days 2014, Economic Development and Management of Regions, part IV, University of Hradec Králové, Hradec Králové, pp. 208-214.
 12. Raszkowski A., Głuszczuk D., 2015, Regional Creativity Factors. Towards New Dimensions of Regional Development, [in:] Löster T., Pavelka T. (eds.), 9th International Days of Statistics and Economics, Libuše Macáková, Melandrium, Prague, pp. 1375-1385.
 13. Ruffin F., 2010, Collaborative Network Management for Urban Revitalisation: The Business Improvement District Model, Public Performance & Management Review, vol. 33(3), pp. 459-487.
 14. Starr F., 2013, Corporate Responsibility for Cultural Heritage: Conservation, Sustainable Development, and Corporate Reputation, Routledge Studies of Heritage, New York.
 15. Sutton S., 2010, Rethinking commercial revitalisation: a neighborhood small business perspective, Economic Development Quarterly, vol. 24(4), pp. 352-371.
Cited by
Show
ISSN
2353-8929
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2018.2.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu