BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Leszek (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Dziawgo Danuta (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Title
Regulations of the Financial Market in Poland. Equilibrium vs. Inversion
Regulacje rynku finansowego w Polsce. Equilibrium vs. inwersja
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 4, s. 9-24, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Spółki publiczne, Regulacje prawne, Rynki finansowe, Bankowość
Public companies, Legal regulations, Financial markets, Banking
Note
JEL Classification: F65, G15, G18, G21, G28, G32
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania są regulacje prawne dotyczące sektora bankowo-giełdowego. Cel badawczy dotyczy wskazania na problem, jakim jest adekwatność regulacji prawnych na współczesnym rynku finansowym. Obiekt badań stanowią instytucje bankowe oraz spółki giełdowe. Podczas opracowywania niniejszego artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: analizę literatury przedmiotu, analizę aktów prawnych, obserwacji, opisową, porównawczą, analizę case study. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że występuje zwiększenie poziomu szczegółowości i restrykcyjności regulacji prawnych w ostatnich latach, w relacji zarówno do sektora bankowego, jak i rynku giełdowego. Dodatkowo rewolucja legislacyjna nie tylko trwa, ale nawet nabiera tempa. W rezultacie można sformułować wniosek o inwersji współczesnego rynku finansowego. Rynek finansowy miał stanowić ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dostęp do kapitału. Obecnie jednak nadmierne regulacje wskazują na rosnące prawne bariery wejścia na rynek finansowy i prowadzenia na nim działalności(abstrakt oryginalny)

The subject of this study is the legal regulations concerning the banking and stock market sector. The research objective is to identify the issue of the adequacy of legal regulations on the modern financial market. The object of the research is the banking institutions and companies listed on the stock exchange. The following research methods were used, i.e. the analysis of the literature, analysis of legal acts, observations, descriptive, comparative and case study analysis. It was found that there has been an increase in the level of detail and restrictiveness of legal regulations in recent years, both in relation to the banking sector and to the stock market. In addition, the legislative revolution not only continues, but is also gaining momentum. Thus we could formulate a conclusion about the inversion of the modern financial market. The financial market was to facilitate business operations through access to capital. Currently, excessive regulations indicate the growing legal barriers to entering the financial market and conducting business activity in it.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Braithwaite J., 2008, Regulatory capitalism: how it works, ideas for making it work better, Cheltenham, Edward Elgar.
 2. Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions for market abuse, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri = CELEX: 32014L0057 & from = EN (17.05.2018).
 3. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22/10/2014 amending Directive 2013/34/EU with regard to the disclosure of non-financial information and information on diversity by some large entities and groups, http://www.miir.gov.pl/ media / 15924 / 20141201_CELEX_32014L0095_PL_TXT.pdf.
 4. Directive 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25/11/2015 on payment ser- vices in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC, 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366.
 5. Drozapol-profile: We are determined to leave the stock exchange, even without buying 100% of shares, https://wiadomosci.stockwatch.pl/drozapol-profil-jestesmy-zdecydowani-na-wyjscie-z-gieldy-even-bez-skupu-100-proc-shares, shares, 201555 (28.04.2018).
 6. Dziawgo D., 2011, Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Dziawgo L., 2014, Political risk on the financial market. The problem of adequate scientific assessment of business operations - the naivety of economists, "e-Finanse" vol. 9, no. 4.
 8. Financing a Sustainable European Economy, EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance, July 2017, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf.
 9. Fox J., Lorsch J.W., 2012, What good are shareholders?, Harvard Business Review, July-August.
 10. http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/573742,janusz-filipiak-gospodarka-comarch-rzad-firma.html (22.04.2018).
 11. http://www.sii.org.pl/10944/aktualnosci/newsroom/spolka-asseco-poland-wzywa-do-sprzedazy-akcji-asseco-ce.html (20.04.2018).
 12. https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/wezwania-do-sprzedaza-akcji-na-gpw-przyczyny-i-konsekwencje/c81zrlj (19.04.2018).
 13. https://info.continuity.net/bci/ (15.05.2018).
 14. https://newconnect.pl/podstawowe-statystyki-newconnect (19.04.2018).
 15. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wezwania-do-sprzedazy-akcji-spolek-z-gpw,73,0,2332489.html (17.05.2018).
 16. https://www.gpw.pl/podstawowe-statystyki-gpw (19.04.2018).
 17. Kowalik F., Coraz dłuższa lista polskich przedsiębiorców, którzy uciekają z GPW, https://www.forbes.pl/biznes/roman-karkosik-wycofuje-boryszew-impexmetal-alchemie-z-gieldy/7sdl22p (26.04.2018).
 18. Levi-Faur D., 2017, Regulatory capitalism, [in:] Drahos P. (ed.), Regulatory Theory: Foundations and Applications, Australian National University, Canberra, pp. 289-302.
 19. Mam żal przede wszystkim do polskich ustawodawców, http://relacjeinwestorskie.org.pl/mam-zal-przede-wszystkim-do-polskich-ustawodawcow-rozmowa-z-p-wieslawem-zywickim-wiceprezesem-zarzadu-telforceone-s-a/ (23.04.2018).
 20. Raport bieżący nr 8/2018, Stanowisko zarządu spółki "Colian Holding" SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, http://www.colian.pl/profil_inwestorski/pl/raporty/raporty-biezace (24.04.2018).
 21. Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16.04.2014 on market abuse, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from = EN.
 22. Regulation No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC.
 23. The FSA's position regarding the dividend policy of commercial banks of 24 November 2017, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_KNF_ws_polityki_dywidendowej_60209.pdf.
 24. Trojanowski M., Jędrzejewski E., Kamiński R., Utrata G., Surdek M., Tsunami regulacyjne z epicentrum w Brukseli, Harvard Business Review Poland, no. 154-155, December 2015 - January 2016.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.4.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu