BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata Zofia (University of Szczecin, Poland), Dylewski Marek (WSB University in Poznan, Poland)
Title
Risks in the Investment Activity of Polish Regions
Ryzyko w działalności inwestycyjnej regionów w Polsce
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 4, s. 25-37, tab., bibliogr. 34 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Wydatki inwestycyjne, Infrastruktura, Ryzyko finansowe
Local government units, Local government, Investment expenditures, Infrastructure, Financial risk
Note
JEL Classification: H7, H72, G320
streszcz., summ.
Abstract
Działalność inwestycyjna regionów obarczona jest wysokim ryzykiem. Ryzyko to wynika z samej istoty realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, które prowadzą regiony w Polsce, ale jest również związane z niezrealizowaniem budżetu. Celem badania jest ocena rozmiarów występujących rozbieżności między wydatkami inwestycyjnymi zaplanowanymi a wykonanymi oraz ustalenie, czy w kolejnych latach zachodzą systematyczne zmiany poziomu niezgodności wielkości planowanych i zrealizowanych. Cel ten został osiągnięty poprzez przedstawienie specyfiki podejścia do pomiaru ryzyka występującego w działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Do badań przyjęto jednostki samorządu wojewódzkiego. Badania empiryczne pozwoliły odpowiedzieć na trzy pytania badawcze: Jak duże były w latach 2011-2015 rozbieżności między zrealizowanymi i zaplanowanymi wydatkami inwestycyjnymi w regionach w Polsce? Czy w analizowanych latach zachodzą systematyczne zmiany poziomu niezgodności wielkości planowanych i zrealizowanych? Czy stopień niezrealizowania wydatków majątkowych jest skorelowany ze stopniem niezrealizowania wydatków bieżących?(abstrakt oryginalny)

Investment activities executed by regional authorities are exposed to high risk. The risk results from the very essence of investment projects implemented by regions in Poland and can be associated with the failure to meet the regional budget. The purpose of this study is to assess the size of the existing discrepancies between the planned and actually incurred investment expenditure and to find out if there are systematic changes in the level of these discrepancies i subsequent years. This goal was achieved through the presentation of the specific approach to risk measurement in the investment activities of local government units. The research was undertaken by regional self-government units. Empirical research has allowed us to answer three research questions: how great were the disparities between the planned and the actually incurred investment costs in the Polish regions in 2011-2015? Did systematic changes in the level of inconsistency between the planned and the actually incurred costs take place in the observed period? Was the rate of failure to meet investment plans correlated with the rate of failure to meet operational financial plans?(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D., 2006, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Ali G., 2015, Factors affecting public investment in manufacturing sector of Pakistan, European Journal of Economic Studies, vol. 13, Iss. 3, pp. 122-130.
 3. Bock K., Trück S., 2011, Assessing uncertainty and risk in public sector investment projects, Technology and Investment, no. 2 pp. 105-123.
 4. Czempas J., 2010, Ryzyko w działalności inwestycyjnej gmin. Niezgodność planów z wykonaniem inwestycji w gminach i powiatach województwa śląskiego (2004-2009), Finanse Komunalne, no. 9 pp. 18-35.
 5. Czempas J., 2013, Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 6. Filipiak B.Z., 2010, Ryzyko decyzji finansowych podejmowanych przez organy samorządowe w świetle ustawy o finansach publicznych, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, no. 26, pp. 115-124.
 7. Filipiak B.Z., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 8. Filipiak B.Z., 2016, Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem - ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową, Finanse Komunalne, no. 11 pp. 29-40.
 9. Graczyk A., 2008, Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich, Branta, Bydgoszcz-Zielona Góra.
 10. Grzybowski W., 1984, Ryzyka, innowacje i decyzje gospodarcze, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 11. Jaafari A., 2001, Management of risks, uncertainties and opportunities on projects: Time for a fundamental shift, International Journal of Project Management, vol. 19, no. 2 pp. 89-101.
 12. Jajuga K., Jajuga T., 1996, Inwestycje, PWN, Warszawa.
 13. Kamiński A., 2012, Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 14. Kata R., 2015, Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Optimum. Studia Ekonomiczne, no. 4 (76) pp. 54-71.
 15. Knight F.H., 2005, Risk. Uncertainty and Profit, Cosimo Inc., New York.
 16. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56).
 17. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (2007-2015), Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2006-2014, https://www.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&file=index&page=publ_sprawozdania (7.12.2016).
 18. Kulp C.A., 1928, Casualty Insurance, Ronda Press, New York.
 19. Lam J., 2003, Risk Management from Incentives to Control, Wiley, New York.
 20. Nahotko S., 2001, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz.
 21. Pera J., 2012, Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie, Zarządzanie i Finanse, R.10, no. 1, 1 pp. 91-101.
 22. Pfeffer J., 1956, Insurance and Economic Theory, Irving Inc. Homewood, Illinois.
 23. Piyatrapoomi N., Kumar A., Setunge S., 2004, Framework for Investment Decision-Making under Risk and Uncertainty for Infrastructure Asset Management, Research in Transportation Economics, vol. 8, no. 1, pp. 199-214.
 24. Poniatowicz M., 2014, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 25. Poniatowicz, M., Salachna, J.M, Perło, D., 2010, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 26. Rechul H., 2015, Cele i zarządzanie ryzykiem jako elementy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 403, pp. 238-247.
 27. Rowe D.W., 1997, An Anatomy of Risk, R.E. Krieger Publishing Company, New York.
 28. Roy S.F., Singell D., 1987, Knight on Risk and Uncertainty, The Journal of Political Economy, vol. 95, no. 2 pp. 394-406.
 29. Sadowy M., 2006, Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, [w:] Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa.
 30. Stiglitz J., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Talaga L., 1998, Metody analizy struktury, [in:] Hozer J. (ed.), Statystyka. Opis statystyczny, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin.
 32. Tarczyński W., Mojsiewicz M., 2001, Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 33. van Greuning H., Brajovic-Bratanovic S., 2003, Banking Risk Analysis and Management, Irecson Publishing House, Bucharest.
 34. Vose D., 2000, Risk Analysis - A Quantitative Guide, 2nd Edition, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.4.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu