BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fraś Alicja (Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland)
Title
Expensive and Cheap Funds - Polish Stock Mutual Fund Fees in 2017
Drogie i tanie fundusze - opłaty w polskich funduszach akcji w 2017 roku
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 4, s. 38-49, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Koszty
Investment funds, Costs
Note
JEL Classification: D53, G11, G23, C58
streszcz., summ.
Abstract
Poziom opłat w Polsce jest niezwykle wysoki - prawie trzykrotnie wyższy niż w Europie Zachodniej oraz niemal pięciokrotnie wyższy niż w USA. Okazuje się, że spośród 183 polskich otwartych funduszy akcji aż 81 pobiera opłatę w wysokości 4%, czyli najwyższą obserwowaną w próbie. Nasuwa się pytanie, czy warto inwestować w fundusze z grupy najdroższych. Porównując fundusze o najwyższych opłatach za zarządzanie (4%) z tańszymi, możemy zaobserwować, że nie ma między nimi statystycznie istotnych różnic na poziomie zarówno stóp zwrotu, ryzyka, jak i efektywności. Niemniej jednak droższe fundusze mają istotnie wyższy poziom kosztów oraz są średnio o 3 lata starsze i mają o prawie o 70% większe aktywa, co może sugerować, że ugruntowana pozycja na rynku zachęca do podnoszenia cen. Co ciekawe, fundusze o relatywnie wysokich dolnych limitach wpłat (5000 zł) mają istotnie niższe opłaty za zarządzanie przy zbliżonym poziomie kosztów, wielkości aktywów i wynikach. Dalsza analiza wykazała również, że poziom kosztów (TER) jest wyższy dla starszych funduszy, natomiast nie ma na niego wpływu ich wielkość.(abstrakt oryginalny)

Mutual fund fees are extraordinarily high in Poland - almost three times higher than in Western Europe and almost five times higher than in the United States. In fact is that from among 183 Polish open-ended stock mutual funds as many as 81 impose a management fee of 4%, which is the highest value in the sample. The question arises whether it is really worth to invest in funds from the more expensive group. Comparing funds charging the highest fees (4%) with the cheaper ones it seems that there is no statistically significant difference between rate of return, risk and efficiency. However, more expensive funds have on average higher costs, are three years older and have almost 70% bigger assets. This may suggest that a well-established market position - not performance - is the trigger for raising their fees. Interestingly, funds with a relatively high minimal initial contribution level (5,000 PLN) have significantly lower management fees with similar costs, total assets value and performance results. Further analysis has also indicated that the costs level (Total Expense Ratio) is higher for older funds, while it is not related to funds' size.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carhart M.M. 1997, On persistence in mutual fund performance, The Journal of Finance, 52(1), p. 57.
 2. Cooper M.J., Gulen H., Rau P.R., 2005, Changing names with style: Mutual fund name changes and their effects on fund flows, Journal of Finance, 60(6), pp. 2825-2858.
 3. Del Guercio, D., Reuter J., 2012, Mutual fund performance and the inventive to generate alpha, Journal of Finance, 69(4), pp. 1673-1704.
 4. Elton E.J., Gruber M.J., Blake Ch.R., 2003, Incentive fees and mutual funds, Journal of Finance, 58(2), pp. 779-804.
 5. Fama E.F., French K.R., 2010, Luck versus skill in the cross-section of mutual fund returns, Journal of Finance, 65(5), pp. 1915-1947.
 6. Fraś A., Rogowski W., 2016, The attractiveness of passive forms of investment in Poland, Journal of Management and Financial Sciences, 9(25).
 7. Gruber M.J., 1996, Another puzzle: The growth in actively managed mutual funds, Journal of Finance, 51(3), pp. 783-810.
 8. Jain P.C., Shuang Wu J., 2000, Truth in mutual fund advertising: Evidence on future performance and fund flows, Journal of Finance 55(2), pp. 937-958.
 9. Malkiel B., 1995, Returns from investing in equity mutual funds 1971 to 1991, The Journal of Finance, vol. 50, no. 2.
 10. Perez K., 2011, Fundusze inwestycyjne, Materiały dydaktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 11. Perez K., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 12. Sirri E.R., Tufano P., 1998, costly search and mutual fund flows, The Journal of Finance, 53(5), pp. 1589-1622.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.4.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu