BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Richert-Kaźmierska Anita (Politechnika Gdańska)
Title
Dyskryminacja versus admiracja : pracownicy w starszym wieku w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych
Discrimination Versus Admiration : Older Workers in Selected Economic Theories and Concepts
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 16-32, tab., bibliogr. s. 27-32
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Rynek pracy, Dyskryminacja, Zatrudnienie ludzi starszych
Ageing of the population, Labour market, Discrimination, Employment of older people
Note
JEL Classification: J01, J11, J14
summ., streszcz.
Abstract
Wśród konsekwencji postępującego starzenia się ludności literatura przedmiotu wymienia m.in. ilościowe i jakościowe zmiany na rynku pracy. Zwraca uwagę na malejące potencjalne i realne zasoby pracy oraz ich starzenie się, tj. rosnący wśród pracujących udział osób "w starszym wieku". Celem opracowania jest próba zdefiniowania pojęcia pracownika "w starszym wieku" oraz diagnoza i klasyfikacja podejść do tej grupy, zawartych w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

Among the other consequences of population aging the scientific literature lists quantitative and qualitative changes in the availability of the labor force. Authors draw their attention to the declining potential of labor resources and their aging, mainly because of the increasing share of older persons among workers. The main aim of the study was to define the concept of "older worked' and to diagnose and classify approaches to this group in selected economic theories and concepts. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2017 roku, 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 2. Angus J., Reeve P., 2006, Ageism: A threat to ageing well in 21st century, "The Journal of Applied Gerontology", nr 25.
 3. Atchley P. C., 1989, A  continuity theory of normal aging, "The Gerontologist", nr 29.
 4. Baby Boomers Envision Their Retirement: An AARP Segmentation Analysis, 1999, Roper Starch Worldwide Inc., Washington.
 5. Berger E. D., 2006, "Aging"' identities: Degradation and negotiation in the search of employment, "Journal of Aging Studies", t. 20.
 6. Borkowski T., Marcinkowski A. 1996 Socjologia bezrobocia, Wydawnictwo Interart, Warszawa.
 7. Bouvet F., 2012, The Beveridge Curve in Europe: New evidence using national and regional data, "Applied Economics", t. 44, nr 27.
 8. Browning G., Worman D., 2008, Gen up. How the four generations work, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 9. Budnikowski T., 2002, Bezrobocie na świecie i w Polsce, Prace Instytutu Zachodniego, Poznań.
 10. Butler R. N., 1980, Ageism: A Forward, "Journal of Social Issues", nr 36.
 11. Cavan R. S., 1962, Self and role in adjustment during old age, [w:] Human behawior and social process, A. Rose (red.), Houghton Mifflin, Boston.
 12. Dean A., Clarence E., Noya A., 2013, Tackling long-term unemployment amongst vulnerable groups, OECD LEED.
 13. Dezaktywacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań 2008, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 14. Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 15. Doeringer P.B., Piore M., 1971, Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Lexington.
 16. Dostie B., 2006, Wages, productivity and aging, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.banqueducanada.ca/wp- content/uploads/2010/09/dostie.pdf, data wejścia 20.01.2015].
 17. Drela K., 2012, Dyskryminacja na polskim rynku pracy - aspekt młodzieży, "Zeszyty Naukowe ZSPB Firma i Rynek", nr 1.
 18. Edukacja i praca: konteksty - wyzwania - antynomie, R. Gerlach (red.), 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 19. Families and the world of work: four country profiles of family-sensitive policies 2000, United Nations, New York.
 20. Fair R., 1994, How fast do old men slow down, "Review of Economics and Statistics", nr 76 (1).
 21. Feyrer J. D., 2004, Demographics and productivity, Dartmouth College, Mimeo.
 22. Fryca J., Maciejewska B., 2010, Analiza postaw i opinii pracodawców o pracownikach 45+ w województwie pomorskim, [w:] Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, J. Fryca, B. Maciejewska (red.), PTE, Gdańsk.
 23. Gawrycka M., 2011, Zmiany w  poziomie, strukturze i formach zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 1990-2009, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 24. Generational differences, West Midland Family Center, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.wmfc.org/uploads/GenerationalDifferencesChart.pdf, data wejścia 10.03.2016].
 25. Ghhayad R., 2013, A decomposition of shifts of the Beveridge curve, "Public Policy Briefs", Federal Reserve Bank of Boston, nr 13-1.
 26. Greller M. M., Simpson P., 1999, In search of late career: a review of contemporary social science research applicable to the understanding of late career, "Human Resource management review", nr 9(3).
 27. Halicki J., 2006, Społeczne teorie starzenia się, [w:] Zostawić ślad na ziemi, M. Halicka, J. Halicki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 28. Havighurst R. J., 1961, Successful aging, "The Gerontologist", nr 1.
 29. Hellerstein J. K., Neumark D., 1995, Production Function and Wage Equation Estima-tion with Heterogeneous Labor: Evidence from a New Matched Employer-Employee Data Set, "National Bureau of Economic Research Working Paper", nr 10325.
 30. Hellerstein J. K., Neumark D., Troske K.R., 1999, Wages, Productivity, and Worker Characteristics: Evidence from Plant-Level Production Functions and Wage Equa-tions, "Journal of Labor Economics", nr 17 (3).
 31. Huber J., Skidmore P., 2003, The new old. Why baby boomers won't be pensioned off?, Demos, London.
 32. Idczak P., 2014, Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE, "Edukacja Ekonomistów i Menadżerów", nr 2 (32).
 33. Jacobs E., Worcester R., 1990, We British. Britain Under the MORIscope, Weidenfeld and Nicholson, London.
 34. Jong J., Schalk R., Goessling T., 2007, An Institutional Perspective on the Employment Position of Temporary Workers in the Netherlands, "Industrial Relations", t. 62, nr 3.
 35. Kijak R., Szarota Z., 2013, Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 36. Kolostnitsyna M., 2007, The Russian labour market in transition: mechanisms of adjustment and recent trends, [w:] Employment and training policies in Central and Eastern Europe. A transition labour market perspective, J. Koning (red.), Dutch University Press, Amsterdam.
 37. Kotlarska-Michalska A., 2000, Starość w aspekcie socjologicznym, "Roczniki Socjologii Rodziny" XII, Poznań.
 38. Kotlikoff L., Gokhale J., 1992, Estimating a firm's age-productivity using the present value of workers' earnings, "Quaerterly Journal of Economics", nr 107(4).
 39. Kotlikoff L., Wise D., 1989, Employee retirement and a firm's pension plan, [w:] The Economics of Aging, D. A. Wise (red.), University of Chicago Press, Chicago.
 40. Kryńska E., 1998, Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie, [w:] E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki, Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, Studia i Materiały, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 41. Kryńska E., Kwiatkowski E., 2013, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 42. Kunasz M., 2004, Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, A. Manikowski, A. Psyk (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 43. Kunemund H., Kolland F., 2007, Work and retirement [w:] Ageing in Society: European perspectives on gerontology, J. Bond, P. G. Coleman (red.), Sage, Londyn-Los Angeles.
 44. Kwiatkowska W., 2007, Zmiany strukturalne na rynku pray w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 45. Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie:podstawy teoretyczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 46. Lazear E. P., 1979, Why is there mandatory retirement? "Journal of Political Economy", nr 87.
 47. Łuczak M., 2005, Dyskryminacja ze względu na wiek w oczach ludzi starszych. Prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez Forum 50+. Seniorzy XXI wieku, [w:] Stop dyskryminacji ze względu na wiek, B. Tokarz (red.), Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa.
 48. Macunovich D. J., 2000, The Baby Boomers, [w:] Macmillan Encyclopedia of Aging, D. Ekerdt (red.), New York.
 49. Manuelli R., Seshadri A., 2005, Human Capital and the Wealth of Nations, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.nber.org/~confer/2005/efgw05/ manuelli.pdf, data wejścia 10.03.2016].
 50. Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku 2013, J. Górniak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 51. Morgan L., Kunkel S., 2011, Aging, society, and the life course, Springer Publishing Company, New York.
 52. Munnell A.H., Sass S.A., 2008, Working longer. The solution to the retirementincome challenge, Brookings Institution Press, Washington D.C
 53. Nagel K., 2012, Przeobrażenia polityki rynku pracy na przykładne wybranych krajów, "Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym" Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 54. Nowak K., 2011, Status pojęcia pracy w  teorii krytycznej i teorii ekonomii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 55. Nowicka A., 2008, Starość jako faza życia człowieka, [w:] Wybrane problemy osób starszych, A. Nowicka (red.), Oficyna Wydawnicza Impus, Kraków.
 56. Older workers face discrimination, 2012, European Working Conditions Observatory, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.eurofund.europa.eu/eweco, data wejścia 10.10.2012].
 57. Oster S., Hamermesh D., 1998, Aging and productivity among economists: Note, "Review of Economics and Statistics", nr 80(1).
 58. Piore M. J., 1979, Birds of Passage. Migrant Labor and Industrial Societies, Cambridge University Press, Cambridge.
 59. Pirie M., Worcester R., 1998, The Millennial Generation, Adam Smith Institute, London.
 60. Piocha S., Dylkiewicz R., 2011, Nauki ekonomiczne wobec problemu bezrobocia - teoria i praktyka, [w:] Rynek pracy jako barometr zmian w gospodarce, S. Piocha, G. Przekota (red.), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Koszalin.
 61. Przejście zpracy na emeryturę,, 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 62. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 2004, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 63. Puzio-Wacławik B., 2015, Regulacja rynku pracy - krytyczna analiza wybranych teorii, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w  Krakowie", nr 11.
 64. Richert-Kaźmierska A., 2013, Przedsiębiorcy pokolenia baby boomers wobec innowacyjności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 795(109).
 65. Richert-Kaźmierska A., 2017, Zmiany w wielkości i  strukturze wieku potencjalnych zasobów pracy w kontekście demograficznego starzenia się populacji - perspektywa regionalna, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 465.
 66. Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K., 2014, Dyskryminacja pracowników w starszym wieku - wybrane zagadnienia, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 11, cz. II.
 67. Richert- Kaźmierska A., Wojciechowska K., 2012, Aktywność zawodowa osób w wieku okołoemerytalnym w województwie pomorskim, "Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce", nr 2.
 68. Rosen B., Jerdee T. H., 1985, Older employees: new roles for valued resources, Dow JonesIrwin, Homewood IL.
 69. Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, I. Kotowska (red.), 2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 70. Schroots J., 1996, Theoretical developments in the psychology of aging, "The Gerontologist", t. 36, nr 6.
 71. Schultz T. W., 1976, Investment in Human Capital, The Free Press, New York.
 72. Silverstein M., 2008, Meeting the challenges of an aging workforce, "American Journal of Industrial Medicine", nr 51.
 73. Skirbekk V., 2004, Age and Individual Productivity: A Literature Survey, [w:] Vienna yearbook of population research, Feichtinger G. (red.), t. 1, nr 1, Austrian Academy of Sciences Press, Vienna.
 74. Spychalski G. B., 1999, Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 75. Stying ahead of the curve: The AARP work and career study, 2002, Washington.
 76. Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim 2009. Raport końcowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk.
 77. Szatur-Jaworska B., 2013, Założenia dotyczące ludzi starych w polskich badaniach społecznych - rozważania nieteoretyczne, [w:] O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, D. Racew-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski (red.), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk.
 78. Thorpe E., 2004, Dyskryminacja ze względu na wiek w Unii Europejskiej, [w:] My też - seniorzy w UE, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa.
 79. Tolbize A., 2008, Generational differences in the workplace, Research and Training Center on Community Living University of Minnesota, Minnesota.
 80. Trempała J., 2014, Ageizm a funkcjonowanie i rozwój ludzi starszych, Warmińsko-mazurski Kwartalnik Naukowy Nauki Społeczne, nr 1(9).
 81. Trempała J., Zając-Lamparska L., 2007, Postawy wobec osób starszych: różnice międzypoko- leniowe, "Przegląd Psychologiczny", t. 50, nr 4.
 82. Tuomi K., Ilmarinen J., Jahkola A., Katajarinne L., Tulkki A., 1998, Work ability Index, Institute of Occupational Health, Helsinki.
 83. Turek K., 2015, Co starzenie się ludności oznacza dla firm?, Prezentacja multimedialna z Międzynarodowej konferencji: Obraz polskiego rynku pracy w wynikach 5 edycji badań BKL. Wyzwania na dziś i jutro, Warszawa 28.04.2015.
 84. Turek K., Perek-Białas J., 2013, The role of employers opinions about skills and productivity of older workers: Example of Poland, "Employee Relations", t. 35, nr 6.
 85. Unolt J., 1996, Ekonomiczne problemy rynku pracy, Interaet, Warszawa.
 86. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001.
 87. Wilsz J., 2009, Teoria pray, IMPUS, Kraków.
 88. Zieliński M., 2008, Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw,
 89. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. Zwiech P., 2013, Nierówności społeczno-ekonomiczne w świetle teorii segmentacji rynku pray, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. LXXV, z. 2.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu