BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastuszka Sławomir (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Charakterystyka i znaczenie wsparcia finansowego dla rozwoju krajów związkowych wschodnich Niemiec
Characteristics and Significance of Financial Support for the Development of East German States
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 42, s. 9-21, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Pomoc finansowa
Regional development, Financial aid
Country
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Abstract
Celem opracowania jest ocena najważniejszych kierunków oraz znaczenia pomocy finansowej dla rozwoju krajów związkowych wschodnich Niemiec. W artykule przedstawiono priorytety tej pomocy, omówiono odnotowane w tych krajach najważniejsze przemiany w sferze gospodarki, rynku pracy i demografii. Analiza wykazała, że wielkość, formy i cele wsparcia ulegały zmianom. Początkowo finansowano głównie wydatki socjalne oraz związane z infrastrukturą techniczną. W kolejnych latach w większym stopniu wsparciem objęto sektor przedsiębiorstw oraz instytucje działające na rzecz badań, wdrażania innowacji i edukacji. Pomoc ta przyczyniła się do poprawy podstawowej infrastruktury wschodnich krajów związkowych, wpłynęła korzystnie na zmianę struktury gospodarki, tworzenie nowoczesnych przedsiębiorstw, zwiększenie wydatków na badania i rozwój, wzrost zatrudnienia w sektorach pozarolniczych oraz zwiększenie wydajności pracy. (abstrakt oryginalny)

This article aims to assess the most important directions and the importance of financial support for the development of the East Germany states (Länder). It presents the priorities of this assistance, discusses recorded in these states the most important economical, demographic and labor market changes. The analysis found that the size, form and purposes of the financial support have changed. Initially, social expenditures and technical infrastructure were mainly co-financed. In the following years to a greater support focused on business sector as well as research, innovation and education institutions. The assistance greatly contributed towards improving the basic infrastructure of the eastern federal states, had a positive impact on their economic structure transformation, creation of modern enterprises, increase of expenditures for research and development, increase in employment in non-agricultural sectors and labor productivity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Ergebnisse des Mikrozensus. Fachserie 1 Reihe 2.2, Statistisches Bundesamt (Destatis) 2017 (https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220157004.pdf?__blob=publicationFile).
 2. Brocka-Palacz B. 2008. Wspieranie rozwoju gospodarki wschodniej części Niemiec - zamierzenia, instrumenty, efekty. Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa.
 3. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Förderperiode 2007-2013 (http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Strukturfonds/foerderperiode-2007-2013.html; dostęp: 10.06.2017).
 4. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Förderperiode 2014-2020 (http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Strukturfonds/foerderperiode-2014-2020.html; dostęp:10.06.2017).
 5. Burda M. 2013. The East German Economy in the Twenty-First Century. [W:] H. Berghoff, U.A. Balbier (red.), The East Germany Economy, 1945-2010. Falling Behind or Catching up. Cambridge University Press, Cambridge.
 6. Ciechanowski P. 2001. Berlin - globalna metropolia? Między mitem a rzeczywistością. Studia Regionalne i Lokalne, 1(5).
 7. Cohesion Policy and Germany, European Commission (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/germany_en.pdf; dostęp: 7.07.2017).
 8. Czech-Rogosz J. 2004. Gospodarka wschodnich Niemiec w 12 lat po zjednoczeniu - niedokończony proces unifikacji gospodarczej. Wybrane problemy. [W:] A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia. Warszawa.
 9. Czech-Rogosz J. 2007. Wielka koalicja wobec unifikacji gospodarek wschodnich i zachodnich landów RFN. [W:] D. Kopycińska (red.), Polityka gospodarcza państwa. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 10. Czykier-Wierzba D. 2003. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w zacofanych regionach Unii Europejskiej w latach 2000-2006. Biuletyn NBP, Bank i Kredyt, 6.
 11. Deutsche Partnerschaftsvereinbarung zur Umsetzung der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds genehmigt (http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=639786.html; dostęp: 10.07.2017).
 12. Die Explosion des Wohlstands. Schneller Wohlstandssprung. 2004. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 19.09, 38.
 13. European Cohesion Policy in Germany (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/de_en.pdf; dostęp: 7.07.2017).
 14. Fuchs-Schündeln N., Izem R. 2012. Explaining the low labor productivity in East Germany - A Spatial Analysis. Journal of Comparative Economics, 40/1.
 15. Fünfunddreißigster Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" für den Zeitraum 2006 bis 2009 Bundesdrucksache 16/1790.
 16. Götz M. 2010. Konwergencja dochodów w Niemczech w latach 1991-2007. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1.
 17. Jansen H. 2004. Transfers to Germany's eastern Länder: a necessary price for convergence or a permanent drag?. ECFIN Country Focus, 1, 16.
 18. Kalka P., Kiwierska J. (red.) 2004. Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002). Instytut Zachodni, Poznań.
 19. Kamiński F. 2007. Kierunki i efekty polityki regionalnej w Niemczech na przykładzie wspólnego zadania Gemeinschftsaufgabe "Poprawa struktury gospodarczej", Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 20. Kozerski M. 2011, Projekt fuzji Berlina i Brandenburgii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo, 3369.
 21. Moszyński M. 2011. Zjednoczone Niemcy - dwie dekady konwergencji. [W:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Ekonomia i Prawo, 1. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń.
 22. Nyklewicz K. 2012. Regionalne dysproporcje w rozwoju atypowych form zatrudnienia w Niemczech. Studia Regionalne i Lokalne, 4(50).
 23. Pastuszka S. 2010. Cele i priorytety Strategii Lizbońskiej w latach 2000-2020. Analiza porównawcza. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3(47).
 24. Popławski K. 2011. Niemcy wobec Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Uwarunkowania i interesy. Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 25. Ragnitz J. 2005. Solidarpakt II: Zweckentsprechende Mittelverwendung nicht in Sicht. Wirtschaft im Wandel, 9.
 26. Potluka O. i in. 2010. Impact of Cohesion Policy in Central Europe. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig.
 27. Sinn G., Sinn H.-W. 2015. Die deutsche Vereinigung als Vorbild für Europa?. Frankfurter Allgemeine Zeitung 203 (https://www.cesifo-group.de/ifoHome/policy/Staff-Comments-in-the-Media/Press-articles-by-staff/Archive/Eigene-Artikel-2015/medienecho_ifostimme-faz-02-10-2015.html; dostęp: 7.01.2017).
 28. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/; dostęp 11.07.2017).
 29. Statistisches Jahrbuch 2014. Deutschland und Internationale. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
 30. Strubelt W. 2010. Policy lessons from the reconstruction of East Germany: the former German Democratic Republic. [W:] G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski (red.), Regional Development in Central and Eastern Europe: development processes and policy challenges. Routledge, London-New York.
 31. Trzepacz P. 2007. W zjednoczonym Berlinie. [W:] Z. Górka, J. Więcław-Michniewska (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów. T. III. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Krakowie, Kraków.
 32. Uhlig H. 2006. Regional labor market, network externalities and migration: the case of German reunification. American Economic Review, 96/2.
 33. Volkswirtschaftliche Gesamtrechungen der Länder. Zusammenhänge, Bedeutung und Ergebnisse 2015, Statistische Ämter der Länder, Stuttgart.
 34. 25 Jahre Deutsche Einheit 2015. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesamt, Wiesbaden.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu